Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana Lyrics in English

Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana Lyrics in English

136 Views

shiva sahasranaama stotram li.ngapurANAntargata atha li~NgapuraaNaantargata\- shriishivasahasranaama stotramantraiH Lyrics in English:

R^iShaya uuchuH \-
katha.n devena vai suuta devadevaanmaheshvaraat .
sudarshanaakhya.n vai labdha.n vaktumarhasi viShNunaa || 1 ||

suuta uvaacha \-
devaanaamasurendraaNaamabhavachcha sudaaruNaH .
sarveShaameva bhuutaanaa.n vinaashakaraNo mahaan || 2 ||

te devaaH shaktimushalaiH saayakairnataparvabhiH .
prabhidyamaanaaH kuntaishcha dudruvurbhayavihvalaaH || 3 ||

paraajitaastadaa devaa devadeveshvara.n harim .
praNemusta.n sureshaana.n shokasa.nvignamaanasaaH || 4 ||

taan samiixyaatha bhagavaandevadeveshvaro hariH .
praNipatya sthitaandevaanida.n vachanamabraviit || 5 ||

vatsaaH kimiti vai devaashchyutaala~NkaaravikramaaH .
samaagataaH sasaMtaapaa vaktumarhatha suvrataaH || 6 ||

tasya tadvachana.n shrutvaa tathaabhuutaaH surottamaaH .
praNamyaahuryathaavR^itta.n devadevaaya viShNave || 7 ||

bhagavandevadevesha viShNo jiShNo janaardana .
daanavaiH piiDitaaH sarve vaya.n sharaNamaagataaH || 8 ||

tvameva devadevesha gatirnaH puruShottama .
tvameva paramaatmaa hi tva.n pitaa jagataamapi || 9 ||

tvameva bhartaa hartaa cha bhoktaa daataa janaardana .
hantumarhasi tasmaattva.n daanavaandaanavaardana || 10 ||

daityaashcha vaiShNavairbraahmai raudrairyaamyaiH sudaaruNaiH .
kauberaishchaiva saumyaishcha nairR^ityairvaaruNairdR^iDhaiH || 11 ||

vaayavyaishcha tathaagneyairaishaanairvaarShikaiH shubhaiH .
saurai raudraistathaa bhiimaiH kampanairjR^imbhaNairdR^iDhaiH || 12 ||

avadhyaa varalaabhaatte sarve vaarijalochana .
suuryamaNDalasambhuuta.n tvadiiya.n chakramudyatam || 13 ||

kuNThita.n hi dadhiichena chyaavanena jagadguro .
daNDa.n shaar~Nga.n tavaastra.n cha labdha.n daityaiH prasaadataH || 14 ||

puraa jalandhara.n hantu.n nirmita.n tripuraariNaa .
rathaa~Nga.n sushita.n ghora.n tena taan hantumarhasi || 15 ||

tasmaattena nihantavyaa naanyaiH shastrashatairapi .
tato nishamya teShaa.n vai vachana.n vaarijexaNaH || 16 ||

vaachaspatimukhaanaaha sa harishchakrabhR^itsvayam .
shriiviShNuruvaacha \-
bhobho devaa mahaadeva.n sarvairdevaiH sanaatanaiH || 17 ||

sampraapya saamprata.n sarva.n kariShyaami divaukasaam .
devaa jalaMdhara.n hantu.n nirmita.n hi puraariNaa || 18 ||

labdhvaa rathaa~Nga.n tenaiva nihatya cha mahaasuraan .
sarvaandhundhumukhaandaityaanaShTaShaShTishataansuraan || 19 ||

sabaandhavaanxaNaadeva yuShmaan saMtaarayaamyaham .
suuta uvaacha \-
evamuktvaa surashreShThaan surashreShThamanusmaran || 20 ||

surashreShThastadaa shreShTha.n puujayaamaasa sha~Nkaram .
li~Nga.n sthaapya yathaanyaaya.n himavachChikhare shubhe || 21 ||

meruparvatasaMkaasha.n nirmita.n vishvakarmaNaa .
tvaritaakhyena rudreNa raudreNa cha janaardanaH || 22 ||

snaapya sampuujya gandhaadyairjvaalaakaara.n manoramam .
tuShTaava cha tadaa rudra.n sampuujyaagnau praNamya cha || 23 ||

deva.n naamnaa.n sahasreNa bhavaadyena yathaakramam .
puujayaamaasa cha shiva.n praNavaadya.n namontakam || 24 ||

deva.n naamnaa.n sahasreNa bhavaadyena maheshvaram .
pratinaama sapadmena puujayaamaasa sha~Nkaram || 25 ||

agnau cha naamabhirdeva.n bhavaadyaiH samidaadibhiH .
svaahaantairvidhivaddhutvaa pratyekamayuta.n prabhum || 26 ||

tuShTaava cha punaH shambhu.n bhavaadyairbhavamiishvaram .
shrii viShNuruvaacha \-
bhavaH shivo haro rudraH puruShaH padmalochanaH || 27 ||

arthitavyaH sadaachaaraH sarvashambhurmaheshvaraH .
iishvaraH sthaaNuriishaanaH sahasraaxaH sahasrapaat || 28 ||

variiyaan varado vandyaH sha~NkaraH parameshvaraH .
ga~NgaadharaH shuuladharaH paraarthaikaprayojanaH || 29 ||

sarvaGYaH sarvadevaadigiridhanvaa jaTaadharaH .
chandraapiiDashchandramaulirvidvaanvishvaamareshvaraH || 30 ||

vedaantasaarasandohaH kapaalii niilalohitaH .
dhyaanaadhaaro.aparichChedyo gauriibhartaa gaNeshvaraH || 31 ||

aShTamuurtirvishvamuurtistrivargaH svargasaadhanaH .
GYaanagamyo dR^iDhapraGYo devadevastrilochanaH || 32 ||

vaamadevo mahaadevaH paaNDuH paridR^iDho dR^iDhaH .
vishvaruupo viruupaaxo vaagiishaH shuchirantaraH || 33 ||

sarvapraNayasa.nvaadiivR^iShaa~Nko vR^iShavaahanaH .
iishaH pinaakii khaTvaa~Ngii chitraveShashchirantanaH || 34 ||

tamoharo mahaayogii goptaa brahmaa~NgahR^ijjaTii .
kaalakaalaH kR^ittivaasaaH subhagaH praNavaatmakaH || 35 ||

unmattaveShashchaxuShyodurvaasaaH smarashaasanaH .
dR^iDhaayudhaH skandaguruH parameShThii paraayaNaH || 36 ||

anaadimadhyanidhano girisho giribaandhavaH .
kuberabandhuH shriikaNTho lokavarNottamottamaH || 37 ||

saamaanyadevaH kodaNDii niilakaNThaH parashvadhii .
vishaalaaxo mR^igavyaadhaH sureshaH suuryataapanaH || 38 ||

dharmakarmaaxamaH xetra.n bhagavaan bhaganetrabhit .
ugraH pashupatistaarxyapriyabhaktaH priya.nvadaH || 39 ||

daataa dayaakaro daxaH kapardii kaamashaasanaH .
shmashaananilayaH suuxmaH shmashaanastho maheshvaraH || 40 ||

lokakartaa bhuutapatirmahaakartaa mahauShadhii .
uttaro gopatirgoptaa GYaanagamyaH puraatanaH || 41 ||

niitiH suniitiH shuddhaatmaa somasomarataH sukhii .
somapo.amR^itapaH somo mahaaniitirmahaamatiH || 42 ||

ajaatashatruraalokaH sambhaavyo havyavaahanaH .
lokakaaro vedakaaraH suutrakaaraH sanaatanaH || 43 ||

maharShiH kapilaachaaryo vishvadiiptistrilochanaH .
pinaakapaaNibhuudevaH svastidaH svastikR^itsadaa || 44 ||

tridhaamaa saubhagaH sharvaH sarvaGYaH sarvagocharaH .
brahmadhR^igvishvasR^iksvargaH karNikaaraH priyaH kaviH || 45 ||

shaakho vishaakho goshaakhaH shivonaikaH kratuH samaH .
ga~Ngaaplavodako bhaavaH sakalasthapatisthiraH || 46 ||

vijitaatmaa vidheyaatmaa bhuutavaahanasaarathiH .
sagaNo gaNakaaryashcha sukiirtishChinnasa.nshayaH || 47 ||

kaamadevaH kaamapaalo bhasmoddhuulitavigraH .
bhasmapriyo bhasmashaayii kaamii kaantaH kR^itaagamaH || 48 ||

samaayukto nivR^ittaatmaa dharmayuktaH sadaashivaH .
chaturmukhashchaturbaahurduraavaaso duraasadaH || 49 ||

durgamo durlabho durgaH sarvaayudhavishaaradaH .
adhyaatmayoganilayaH sutantustantuvardhanaH || 50 ||

shubhaa~Ngo lokasaara~Ngo jagadiisho.amR^itaashanaH .
bhasmashuddhikaro merurojasvii shuddhavigrahaH || 51 ||

hiraNyaretaastaraNirmariichirmahimaalayaH .
mahaahrado mahaagarbhaH siddhavR^indaaravanditaH || 52 ||

vyaaghracharmadharo vyaalii mahaabhuuto mahaanidhiH .
amR^itaa~Ngo.amR^itavapuH pa~nchayaGYaH prabha~njanaH || 53 ||

pa~nchavi.nshatitattvaGYaH paarijaataH paraavaraH .
sulabhaH suvrataH shuuro vaa~NmayaikanidhirnidhiH || 54 ||

varNaashramagururvarNii shatrujichChatrutaapanaH .
aashramaH xapaNaH xaamo GYaanavaanachalaachalaH || 55 ||

pramaaNabhuuto durGYeyaH suparNo vaayuvaahanaH .
dhanurdharo dhanurvedo guNaraashirguNaakaraH || 56 ||

anantadR^iShTiraanando daNDo damayitaa damaH .
abhivaadyo mahaachaaryo vishvakarmaa vishaaradaH || 57 ||

viitaraago viniitaatmaa tapasvii bhuutabhaavanaH .
unmattaveShaH prachChanno jitakaamo jitapriyaH || 58 ||

kalyaaNaprakR^itiH kalpaH sarvalokaprajaapatiH .
tapasvii taarako dhiimaan pradhaanaprabhuravyayaH || 59 ||

lokapaalo.antarhitaatmaa kalyaadiH kamalexaNaH .
vedashaastraarthatattvaGYo niyamo niyamaashrayaH || 60 ||

chandraH suuryaH shaniH keturviraamo vidrumachChaviH .
bhaktigamyaH para.n brahma mR^igabaaNaarpaNo.anaghaH || 61 ||

adriraajaalayaH kaantaH paramaatmaa jagadguruH .
sarvakarmaachalastvaShTaa maa~Ngalyo ma~NgalaavR^itaH || 62 ||

mahaatapaa diirghatapaaH sthaviShThaH sthaviro dhruvaH .
ahaH sa.nvatsaro vyaaptiH pramaaNa.n parama.n tapaH || 63 ||

sa.nvatsarakaro mantraH pratyayaH sarvadarshanaH .
ajaH sarveshvaraH snigdho mahaaretaa mahaabalaH || 64 ||

yogii yogyo mahaaretaaH siddhaH sarvaadiragnidaH .
vasurvasumanaaH satyaH sarvapaapaharo haraH || 65 ||

amR^itaH shaashvataH shaanto baaNahastaH prataapavaan .
kamaNDaludharo dhanvii vedaa~Ngo vedavinmuniH || 66 ||

bhraajiShNurbhojana.n bhoktaa lokanetaa duraadharaH .
atiindriyo mahaamaayaH sarvaavaasashchatuShpathaH || 67 ||

kaalayogii mahaanaado mahotsaaho mahaabalaH .
mahaabuddhirmahaaviiryo bhuutachaarii purandaraH || 68 ||

nishaacharaH pretachaarii mahaashaktirmahaadyutiH .
anirdeshyavapuH shriimaansarvahaaryamito gatiH || 69 ||

bahushruto bahumayo niyataatmaa bhavodbhavaH .
ojastejo dyutikaro nartakaH sarvakaamakaH || 70 ||

nR^ityapriyo nR^ityanR^ityaH prakaashaatmaa prataapanaH .
buddhaH spaShTaaxaro mantraH sanmaanaH saarasamplavaH || 71 ||

yugaadikR^idyugaavarto gambhiiro vR^iShavaahanaH .
iShTo vishiShTaH shiShTeShTaH sharabhaH sharabho dhanuH || 72 ||

apaaMnidhiradhiShThaana.n vijayo jayakaalavit .
pratiShThitaH pramaaNaGYo hiraNyakavacho hariH || 73 ||

virochanaH suragaNo vidyesho vibudhaashrayaH .
baalaruupo balonmaathii vivarto gahano guruH || 74 ||

karaNa.n kaaraNa.n kartaa sarvabandhavimochanaH .
vidvattamo viitabhayo vishvabhartaa nishaakaraH || 75 ||

vyavasaayo vyavasthaanaH sthaanado jagadaadijaH .
dundubho lalito vishvo bhavaatmaatmanisa.nsthitaH || 76 ||

viireshvaro viirabhadro viirahaa viirabhR^idviraaT .
viirachuuDaamaNirvettaa tiivranaado nadiidharaH || 77 ||

aaGYaadhaarastrishuulii cha shipiviShTaH shivaalayaH .
vaalakhilyo mahaachaapastigmaa.nshurnidhiravyayaH || 78 ||

abhiraamaH susharaNaH subrahmaNyaH sudhaapatiH .
maghavaankaushiko gomaan vishraamaH sarvashaasanaH || 79 ||

lalaaTaaxo vishvadehaH saaraH sa.nsaarachakrabhR^it .
amoghadaNDii madhyastho hiraNyo brahmavarchasii || 80 ||

paramaarthaH paramayaH shambaro vyaaghrako.analaH .
ruchirvararuchirvandyo vaachaspatiraharpatiH || 81 ||

ravirvirochanaH skandhaH shaastaa vaivasvato janaH .
yuktirunnatakiirtishcha shaantaraagaH paraajayaH || 82 ||

kailaasapatikaamaariH savitaa ravilochanaH .
vidvattamo viitabhayo vishvahartaa.anivaaritaH || 83 ||

nityo niyatakalyaaNaH puNyashravaNakiirtanaH .
duurashravaa vishvasaho dhyeyo duHsvapnanaashanaH || 84 ||

uttaarako duShkR^itihaa durdharSho duHsaho.abhayaH .
anaadirbhuurbhuvo laxmiiH kiriiTitridashaadhipaH || 85 ||

vishvagoptaa vishvabhartaa sudhiiro ruchiraa~NgadaH .
janano janajanmaadiH priitimaanniitimaannayaH || 86 ||

vishiShTaH kaashyapo bhaanurbhiimo bhiimaparaakramaH .
praNavaH saptadhaachaaro mahaakaayo mahaadhanuH || 87 ||

janmaadhipo mahaadevaH sakalaagamapaaragaH .
tattvaatattvavivekaatmaa vibhuuShNurbhuutibhuuShaNaH || 88 ||

R^iShirbraahmaNavijjiShNurjanmamR^ityujaraatigaH .
yaGYo yaGYapatiryajvaa yaGYaanto.amoghavikramaH || 89 ||

mahendro durbharaH senii yaGYaa~Ngo yaGYavaahanaH .
pa~nchabrahmasamutpattirvishvesho vimalodayaH || 90 ||

aatmayoniranaadyanto ShaDvi.nshatsaptalokadhR^ik .
gaayatriivallabhaH praa.nshurvishvaavaasaH prabhaakaraH || 91 ||

shishurgirirataH samraaT suSheNaH surashatruhaa .
amogho.ariShTamathano mukundo vigatajvaraH || 92 ||

svayaMjyotiranujyotiraatmajyotiracha~nchalaH .
pi~NgalaH kapilashmashruH shaastranetrastrayiitanuH || 93 ||

GYaanaskandho mahaaGYaanii nirutpattirupaplavaH .
bhago vivasvaanaadityo yogaachaaryo bR^ihaspatiH || 94 ||

udaarakiirtirudyogii sadyogiisadasanmayaH .
naxatramaalii raakeshaH saadhiShThaanaH ShaDaashrayaH || 95 ||

pavitrapaaNiH paapaarirmaNipuuro manogatiH .
hR^itpuNDariikamaasiinaH shuklaH shaanto vR^iShaakapiH || 96 ||

viShNurgrahapatiH kR^iShNaH samartho.anarthanaashanaH .
adharmashatruraxayyaH puruhuutaH puruShTutaH || 97 ||

brahmagarbho bR^ihadgarbho dharmadhenurdhanaagamaH .
jagaddhitaiShisugataH kumaaraH kushalaagamaH || 98 ||

hiraNyavarNo jyotiShmaannaanaabhuutadharo dhvaniH .
arogo niyamaadhyaxo vishvaamitro dvijottamaH || 99 ||

bR^ihajyotiH sudhaamaa cha mahaajyotiranuttamaH .
maataamaho maatarishvaa nabhasvaannaagahaaradhR^ik || 100 ||

pulastyaH pulaho.agastyo jaatuukarNyaH paraasharaH .
niraavaraNadharmaGYo viri~ncho viShTarashravaaH || 101 ||

aatmabhuuraniruddho.atri GYaanamuurtirmahaayashaaH .
lokachuuDaamaNirviirashchaNDasatyaparaakramaH || 102 ||

vyaalakalpo mahaakalpo mahaavR^ixaH kalaadharaH .
alaMkariShNustvachalo rochiShNurvikramottamaH || 103 ||

aashushabdapatirvegii plavanaH shikhisaarathiH .
asa.nsR^iShTo.atithiH shakraH pramaathii paapanaashanaH || 104 ||

vasushravaaH kavyavaahaH pratapto vishvabhojanaH .
jaryo jaraadhishamano lohitashcha tanuunapaat || 105 ||

pR^iShadashvo nabhoyoniH supratiikastamisrahaa .
nidaaghastapano meghaH paxaH parapura~njayaH || 106 ||

mukhaanilaH suniShpannaH surabhiH shishiraatmakaH .
vasanto maadhavo griiShmo nabhasyo biijavaahanaH || 107 ||

a~Ngiraamuniraatreyo vimalo vishvavaahanaH .
paavanaH purujichChakrastrividyo naravaahanaH || 108 ||

mano buddhirahaMkaaraH xetraGYaH xetrapaalakaH .
tejonidhirGYaananidhirvipaako vighnakaarakaH || 109 ||

adharo.anuttaroGYeyo jyeShTho niHshreyasaalayaH .
shailo nagastanurdoho daanavaarirarindamaH || 110 ||

chaarudhiirjanakashchaaru vishalyo lokashalyakR^it .
chaturvedashchaturbhaavashchaturashchaturapriyaH || 111 ||

aamnaayo.atha samaamnaayastiirthadevashivaalayaH .
bahuruupo mahaaruupaH sarvaruupashcharaacharaH || 112 ||

nyaayanirvaahako nyaayo nyaayagamyo nira~njanaH .
sahasramuurdhaa devendraH sarvashastraprabha~njanaH || 113 ||

muNDo viruupo vikR^ito daNDii daanto guNottamaH .
pi~Ngalaaxo.atha haryaxo niilagriivo niraamayaH || 114 ||

sahasrabaahuH sarveshaH sharaNyaH sarvalokabhR^it .
padmaasanaH paraMjyotiH paraavaraphalapradaH || 115 ||

padmagarbho mahaagarbho vishvagarbho vichaxaNaH .
paraavaraGYo biijeshaH sumukhaH sumahaasvanaH || 116 ||

devaasuragururdevo devaasuranamaskR^itaH .
devaasuramahaamaatro devaasuramahaashrayaH || 117 ||

devaadidevo devarShirdevaasuravarapradaH .
devaasureshvaro divyo devaasuramaheshvaraH || 118 ||

sarvadevamayo.achintyo devataatmaatmasambhavaH .
iiDyo.aniishaH suravyaaghro devasi.nho divaakaraH || 119 ||

vibudhaagravarashreShThaH sarvadevottamottamaH .
shivaGYaanarataH shriimaan shikhishriiparvatapriyaH || 120 ||

jayastambho vishiShTambho narasi.nhanipaatanaH .
brahmachaarii lokachaarii dharmachaarii dhanaadhipaH || 121 ||

nandii nandiishvaro nagno nagnavratadharaH shuchiH .
li~NgaadhyaxaH suraadhyaxo yugaadhyaxo yugaavahaH || 122 ||

svavashaH savashaH svargaH svaraH svaramayaH svanaH .
biijaadhyaxo biijakartaa dhanakR^iddharmavardhanaH || 123 ||

dambho.adambho mahaadambhaH sarvabhuutamaheshvaraH .
shmashaananilayastiShyaH seturapratimaakR^itiH || 124 ||

lokottarasphuTaalokastryambako naagabhuuShaNaH .
andhakaarirmakhadveShii viShNukandharapaatanaH || 125 ||

viitadoSho.axayaguNo daxaariH puuShadantahR^it .
dhuurjaTiH khaNDaparashuH sakalo niShkalo.anaghaH || 126 ||

aadhaaraH sakalaadhaaraH paaNDuraabho mR^iDo naTaH .
puurNaH puurayitaa puNyaH sukumaaraH sulochanaH || 127 ||

saamageyaH priyakaraH puNyakiirtiranaamayaH .
manojavastiirthakaro jaTilo jiiviteshvaraH || 128 ||

jiivitaantakaro nityo vasuretaa vasupriyaH .
sadgatiH satkR^itiH saktaH kaalakaNThaH kalaadharaH || 129 ||

maanii maanyo mahaakaalaH sadbhuutiH satparaayaNaH .
chandrasa~njiivanaH shaastaa lokaguuDho.amaraadhipaH || 130 ||

lokabandhurlokanaathaH kR^itaGYaH kR^itibhuuShaNaH .
anapaayyaxaraH kaantaH sarvashaastrabhR^itaa.n varaH || 131 ||

tejomayo dyutidharo lokamaayo.agraNiiraNuH .
shuchismitaH prasannaatmaa durjayo duratikramaH || 132 ||

jyotirmayo niraakaaro jagannaatho jaleshvaraH .
tumbaviiNii mahaakaayo vishokaH shokanaashanaH || 133 ||

trilokaatmaa trilokeshaH shuddhaH shuddhirathaaxajaH .
avyaktalaxaNo.avyakto vyaktaavyakto vishaampatiH || 134 ||

varashiilo varatulo maano maanadhano mayaH .
brahmaa viShNuH prajaapaalo ha.nso ha.nsagatiryamaH || 135 ||

vedhaa dhaataa vidhaataa cha attaa hartaa chaturmukhaH .
kailaasashikharaavaasii sarvaavaasii sataa.n gatiH || 136 ||

hiraNyagarbho hariNaH puruShaH puurvajaH pitaa .
bhuutaalayo bhuutapatirbhuutido bhuvaneshvaraH || 137 ||

sa.nyogii yogavidbrahmaa brahmaNyo braahmaNapriyaH .
devapriyo devanaatho devaGYo devachintakaH || 138 ||

viShamaaxaH kalaadhyaxo vR^iShaa~Nko vR^iShavardhanaH .
nirmado nirahaMkaaro nirmoho nirupadravaH || 139 ||

darpahaa darpito dR^iptaH sarvartuparivartakaH .
saptajihvaH sahasraarchiH snigdhaH prakR^itidaxiNaH || 140 ||

bhuutabhavyabhavannaathaH prabhavo bhraantinaashanaH .
artho.anartho mahaakoshaH parakaaryaikapaNDitaH || 141 ||

niShkaNTakaH kR^itaanando nirvyaajo vyaajamardanaH .
sattvavaansaattvikaH satyakiirtistambhakR^itaagamaH || 142 ||

akampito guNagraahii naikaatmaa naikakarmakR^it .
supriitaH sumukhaH suuxmaH sukaro daxiNo.analaH || 143 ||

skandhaH skandhadharo dhuryaH prakaTaH priitivardhanaH .
aparaajitaH sarvasaho vidagdhaH sarvavaahanaH || 144 ||

adhR^itaH svadhR^itaH saadhyaH puurtamuurtiryashodharaH .
varaahashR^i~NgadhR^igvaayurbalavaanekanaayakaH || 145 ||

shrutiprakaashaH shrutimaanekabandhuranekadhR^ik .
shriivallabhashivaarambhaH shaantabhadraH sama~njasaH || 146 ||

bhuushayo bhuutikR^idbhuutirbhuuShaNo bhuutavaahanaH .
akaayo bhaktakaayasthaH kaalaGYaanii kalaavapuH || 147 ||

satyavratamahaatyaagii niShThaashaantiparaayaNaH .
paraarthavR^ittirvarado viviktaH shrutisaagaraH || 148 ||

anirviNNo guNagraahii kala~Nkaa~NkaH kala~Nkahaa .
svabhaavarudro madhyasthaH shatrughno madhyanaashakaH || 149 ||

shikhaNDii kavachii shuulii chaNDii muNDii cha kuNDalii .
mekhalii kavachii khaDgii maayii sa.nsaarasaarathiH || 150 ||

amR^ityuH sarvadR^ik si.nhastejoraashirmahaamaNiH .
asaMkhyeyo.aprameyaatmaa viiryavaankaaryakovidaH || 151 ||

vedyo vedaarthavidgoptaa sarvaachaaro muniishvaraH .
anuttamo duraadharSho madhuraH priyadarshanaH || 152 ||

sureshaH sharaNa.n sarvaH shabdabrahmasataa.n gatiH .
kaalabhaxaH kala~NkaariH ka~NkaNiikR^itavaasukiH || 153 ||

maheShvaaso mahiibhartaa niShkala~Nko vishR^i~NkhalaH .
dyumaNistaraNirdhanyaH siddhidaH siddhisaadhanaH || 154 ||

nivR^ittaH sa.nvR^itaH shilpo vyuuDhorasko mahaabhujaH .
ekajyotirniraata~Nko naro naaraayaNapriyaH || 155 ||

nirlepo niShprapa~nchaatmaa nirvyagro vyagranaashanaH .
stavyastavapriyaH stotaa vyaasamuurtiranaakulaH || 156 ||

niravadyapadopaayo vidyaaraashiravikramaH .
prashaantabuddhiraxudraH xudrahaa nityasundaraH || 157 ||

dhairyaagryadhuryo dhaatriishaH shaakalyaH sharvariipatiH .
paramaarthagururdR^iShTirgururaashritavatsalaH || 158 ||

raso rasaGYaH sarvaGYaH sarvasattvaavalambanaH .
suuta uvaacha \-
eva.n naamnaa.n sahasreNa tuShTaava vR^iShabhadhvajam || 159 ||

snaapayaamaasa cha vibhuH puujayaamaasa pa~NkajaiH .
pariixaartha.n hareH puujaakamaleShu maheshvaraH || 160 ||

gopayaamaasakamala.n tadaika.n bhuvaneshvaraH .
hR^itapuShpo haristatra kimida.n tvabhyachintayan || 161 ||

GYaatvaa svanetramuddhR^itya sarvasattvaavalambanam .
puujayaamaasa bhaavena naamnaa tena jagadgurum || 162 ||

tatastatra vibhurdR^iShTvaa tathaabhuuta.n haro harim .
tasmaadavatataaraashu maNDalaatpaavakasya cha || 163 ||

koTibhaaskarasaMkaasha.n jaTaamukuTamaNDitam .
jvaalaamaalaavR^ita.n divya.n tiixNada.nShTra.n bhaya~Nkaram || 164 ||

shuulaTa~Nkagadaachakrakuntapaashadhara.n haram .
varadaabhayahasta.n cha diipicharmottariiyakam || 165 ||

itthambhuuta.n tadaa dR^iShTvaa bhava.n bhasmavibhuuShitam .
hR^iShTo namashchakaaraashu devadeva.n janaardanaH || 166 ||

dudruvusta.n parikramya sendraa devaastrilochanam .
chachaala brahmabhuvana.n chakampe cha vasundharaa || 167 ||

dadaaha tejastachChambhoH praanta.n vai shatayojanam .
adhastaachchordhvatashchaiva haahetyakR^ita bhuutale || 168 ||

tadaa praaha mahaadevaH prahasanniva sha~NkaraH .
samprexya praNayaadviShNu.n kR^itaa~njalipuTa.n sthitam || 169 ||

GYaata.n mayedamadhunaa devakaarya.n janaardana .
sudarshanaakhya.n chakra.n cha dadaami tava shobhanam || 170 ||

yadruupa.n bhavataa dR^iShTa.n sarvalokabhaya~Nkaram .
hitaaya tava yatnena tava bhaavaaya suvrata || 171 ||

shaanta.n raNaajire viShNo devaanaa.n duHkhasaadhanam .
shaantasya chaastra.n shaanta.n syaachChaantenaastreNa ki.n phalam || 172 ||

shaantasya samare chaastra.n shaantireva tapasvinaam .
yoddhuH shaantyaa balachChedaH parasya balavR^iddhidaH || 173 ||

devairashaantairyadruupa.n madiiya.n bhaavayaavyayam .
kimaayudhena kaarya.n vai yoddhu.n devaarisuudana || 174 ||

xamaa yudhi na kaarya.n vai yoddhu.n devaarisuudana .
anaagate vyatiite cha daurbalye svajanotkare || 175 ||

akaalike tvadharme cha anarthevaarisuudana .
evamuktvaa dadau chakra.n suuryaayutasamaprabham || 176 ||

netra.n cha netaa jagataa.n prabhurvai padmasannibham .
tadaaprabhR^iti ta.n praahuH padmaaxamiti suvratam || 177 ||

dattvaina.n nayana.n chakra.n viShNave niilalohitaH .
pasparsha cha karaabhyaa.n vai sushubhaabhyaamuvaacha ha || 178 ||

varadoha.n varashreShTha varaanvaraya chepsitaan .
bhaktyaa vashiikR^ito nuuna.n tvayaaha.n puruShottama || 179 ||

ityukto devadevena devadeva.n praNamya tam .
tvayi bhaktirmahaadeva prasiida varamuttamam || 180 ||

naanyamichChaami bhaktaanaamaartayo naasti yatprabho .
tachChrutvaa vachana.n tasya dayaavaan sutaraa.n bhavaH || 181 ||

pasparsha cha dadau tasmai shraddhaa.n shiitaa.nshubhuuShaNaH .
praaha chaiva.n mahaadevaH paramaatmaanamachyutam || 182 ||

mayi bhaktashcha vandyashcha puujyashchaiva suraasuraiH .
bhaviShyati na saMdeho matprasaadaatsurottama || 183 ||

yadaa satii daxaputrii vinindyeva sulochanaa .
maatara.n pitara.n daxa.n bhaviShyati sureshvarii || 184 ||

divyaa haimavatii viShNo tadaa tvamapi suvrata .
bhaginii.n tava kalyaaNii.n devii.n haimavatiimumaam || 185 ||

niyogaadbrahmaNaH saadhvii.n pradaasyasi mamaiva taam .
matsambandhii cha lokaanaa.n madhye puujyo bhaviShyasi || 186 ||

maa.n divyena cha bhaavena tadaa prabhR^iti sha~Nkaram .
draxyase cha prasannena mitrabhuutamivaatmanaa || 187 ||

ityuktvaantardadhe rudro bhagavaanniilalohitaH .
janaardanopi bhagavaandevaanaamapi sannidhau || 188 ||

ayaachata mahaadeva.n brahmaaNa.n munibhiH samam .
mayaa prokta.n stava.n divya.n padmayone sushobhanam || 189 ||

yaH paThechChR^iNuyaadvaapi shraavayedvaa dvijottamaan .
pratinaamni hiraNyasya dattasya phalamaapnuyaat || 190 ||

ashvamedhasahasreNa phala.n bhavati tasya vai .
ghR^itaadyaiH snaapayedrudra.n sthaalyaa vai kalashaiH shubhaiH || 191 ||

naamnaa.n sahasreNaanena shraddhayaa shivamiishvaram .
sopi yaGYasahasrasya phala.n labdhvaa sureshvaraiH || 192 ||

puujyo bhavati rudrasya priitirbhavati tasya vai .
tathaastviti tathaa praaha padmayonerjanaardanam || 193 ||

jagmatuH praNipatyaina.n devadeva.n jagadgurum .
tasmaannaamnaa.n sahasreNa puujayedanagho dvijaaH || 194 ||

japeennaamnaa.n sahasra.n cha sa yaati paramaa.n gatim || 195 ||

|| iti shriili~NgamahaapuraaNe puurvabhaage sahasranaamabhiH
puujanaadviShNuchakralaabho naamaaShTanavatitamodhyaayaH ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *