Shiva Stotram

Shiva Sahasranamam Lyrics in English

Shivasahasranaama in English:

|| AUM ||
sthiraH sthaaNuH prabhurbhaanuH pravaro varado varaH |
sarvaatmaa sarvavikhyaataH sarvaH sarvakaro bhavaH ||

jaTii charmii shikhaNDii cha sarvaa.ngaH sarvabhaavanaH |
harishcha hariNaakshashcha sarvabhuutaharaH prabhuH ||

pravR^ittishcha nivR^ittishcha niyataH shaashvato dhruvaH |
shmashaanachaarii bhagavaan.h khacharo gocharo.ardanaH ||

abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanaH |
unmattaveshhaprachchhannaH sarvalokaprajaapatiH ||

mahaaruupo mahaakaayo vR^ishharuupo mahaayashaaH |
mahaa.a.atmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuH ||

lokapaalo.antarhitaatmaa prasaado hayagardabhiH |
pavitrashcha mahaa.nshchaiva niyamo niyamaashrayaH ||

sarvakarmaa svayaMbhuushchaadiraadikaro nidhiH |
sahasraaksho viruupaakshaH somo nakshatrasaadhakaH ||

chandraH suuryaH gatiH keturgraho grahapatirvaraH |
adrirad{}ryaalayaH kartaa mR^igabaaNaarpaNo.anaghaH ||

mahaatapaa ghora tapaa.adiino diinasaadhakaH |
saMvatsarakaro mantraH pramaaNaM paramaM tapaH ||

yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaaH |
suvarNaretaaH sarvaGYaH subiijo vR^ishhavaahanaH ||

dashabaahustvanimishho niilakaNTha umaapatiH |
vishvaruupaH svayaM shreshhTho balaviiro.abalogaNaH ||

gaNakartaa gaNapatirdigvaasaaH kaama eva cha |
pavitraM paramaM mantraH sarvabhaava karo haraH ||

kamaNDaludharo dhanvii baaNahastaH kapaalavaan.h |
ashanii shataghnii khaDgii paTTishii chaayudhii mahaan.h ||

sruvahastaH suruupashcha tejastejaskaro nidhiH |
ushhNishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa ||

diirghashcha harikeshashcha sutiirthaH kR^ishhNa eva cha |
sR^igaala ruupaH sarvaartho muNDaH kuNDii kamaNDaluH ||

ajashcha mR^igaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi |
urdhvaretordhvali.nga urdhvashaayii nabhastalaH ||

trijaTaishchiiravaasaashcha rudraH senaapatirvibhuH |
ahashcharo.atha naktaM cha tigmamanyuH suvarchasaH ||

gajahaa daityahaa loko lokadhaataa guNaakaraH |
si.nhashaarduularuupashcha aardracharmaaMbaraavR^itaH ||

kaalayogii mahaanaadaH sarvavaasashchatushhpathaH |
nishaacharaH pretachaarii bhuutachaarii maheshvaraH ||

bahubhuuto bahudhanaH sarvaadhaaro.amito gatiH |
nR^ityapriyo nityanarto nartakaH sarvalaasakaH ||

ghoro mahaatapaaH paasho nityo giri charo nabhaH |
sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditaH ||

amarshhaNo marshhaNaatmaa yaGYahaa kaamanaashanaH |
dakshayaGYaapahaarii cha susaho madhyamastathaa ||

tejo.apahaarii balahaa mudito.artho.ajito varaH |
gaMbhiiraghoshho gaMbhiiro gaMbhiira balavaahanaH ||

nyagrodharuupo nyagrodho vR^ikshakarNasthitirvibhuH |
sudiikshNadashanashchaiva mahaakaayo mahaananaH ||

vishhvakseno hariryaGYaH sa.nyugaapiiDavaahanaH |
tiikshNa taapashcha haryashvaH sahaayaH karmakaalavit.h ||

vishhNuprasaadito yaGYaH samudro vaDavaamukhaH |
hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanaH ||

ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavit.h |
jyotishhaamayanaM siddhiH sa.ndhirvigraha eva cha ||

shikhii daNDii jaTii jvaalii muurtijo muurdhago balii |
vaiNavii paNavii taalii kaalaH kaalakaTa.nkaTaH ||

nakshatravigraha vidhirguNavR^iddhirlayo.agamaH |
prajaapatirdishaa baahurvibhaagaH sarvatomukhaH ||

vimochanaH suragaNo hiraNyakavachodbhavaH |
meDhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa ||

sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahaH |
vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tara.ngavit.h ||

tridashastrikaaladhR^ik.h karma sarvabandhavimochanaH |
bandhanastvaasurendraaNaaM yudhi shatruvinaashanaH ||

saa.nkhyaprasaado survaasaaH sarvasaadhunishhevitaH |
praskandano vibhaagashchaatulyo yaGYabhaagavit.h ||

sarvaavaasaH sarvachaarii durvaasaa vaasavo.amaraH |
hemo hemakaro yaGYaH sarvadhaarii dharottamaH ||

lohitaaksho mahaa.akshashcha vijayaaksho vishaaradaH |
sa.ngraho nigrahaH kartaa sarpachiiranivaasanaH ||

mukhyo.amukhyashcha dehashcha deha R^iddhiH sarvakaamadaH |
sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhR^ik.h ||

sarvakaamavarashchaiva sarvadaH sarvatomukhaH |
aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragaH khagaH ||

raudraruupoM.ashuraadityo vasurashmiH suvarchasii |
vasuvego mahaavego manovego nishaacharaH ||

sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro haraH |
muniraatma patirloke saMbhojyashcha sahasradaH ||

pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaaMpatiH |
unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashaH ||

vaamadevashcha vaamashcha praagdakshiNashcha vaamanaH |
siddhayogaapahaarii cha siddhaH sarvaarthasaadhakaH ||

bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaaNii mR^iduravyayaH |
mahaaseno vishaakhashcha shhashhTibhaago gavaaMpatiH ||

vajrahastashcha vishhkaMbhii chamuustaMbhanaiva cha |
R^iturR^itu karaH kaalo madhurmadhukaro.achalaH ||

vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitaH |
brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravit.h ||

iishaana iishvaraH kaalo nishaachaarii pinaakadhR^ik.h |
nimittastho nimittaM cha nandirnandikaro hariH ||

nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanaH |
bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaaMvaraH ||

chaturmukho mahaali.ngashchaaruli.ngastathaiva cha |
li.ngaadhyakshaH suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahaH ||

biijaadhyaksho biijakartaa.adhyaatmaanugato balaH |
itihaasa karaH kalpo gautamo.atha jaleshvaraH ||

daMbho hyadaMbho vaidaMbho vaishyo vashyakaraH kaviH |
loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhiH ||

aksharaM paramaM brahma balavaan.h shakra eva cha |
niitirhyaniitiH shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatiH ||

bahuprasaadaH svapano darpaNo.atha tvamitrajit.h |
vedakaaraH suutrakaaro vidvaan.h samaramardanaH ||

mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikaraH |
agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto haviH ||

vR^ishhaNaH sha.nkaro nityo varchasvii dhuumaketanaH |
niilastathaa.a.ngalubdhashcha shobhano niravagrahaH ||

svastidaH svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuH |
utsa.ngashcha mahaa.ngashcha mahaagarbhaH paro yuvaa ||

kR^ishhNavarNaH suvarNashchendriyaH sarvadehinaam.h |
mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaaH ||

mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayaH |
mahaadanto mahaakarNo mahaameDhro mahaahanuH ||

mahaanaaso mahaakaMburmahaagriivaH shmashaanadhR^ik.h |
mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mR^igaalayaH ||

laMbano laMbitoshhThashcha mahaamaayaH payonidhiH |
mahaadanto mahaada.nshhTro mahaajihvo mahaamukhaH ||

mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajaTaH |
asapatnaH prasaadashcha pratyayo giri saadhanaH ||

snehano.asnehanashchaivaajitashcha mahaamuniH |
vR^ikshaakaaro vR^iksha keturanalo vaayuvaahanaH ||

maNDalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa |
atharvashiirshhaH saamaasya R^ik.hsahasraamitekshaNaH ||

yajuH paada bhujo guhyaH prakaasho ja.ngamastathaa |
amoghaarthaH prasaadashchaabhigamyaH sudarshanaH ||

upahaarapriyaH sharvaH kanakaH kaaJNchanaH sthiraH |
naabhirnandikaro bhaavyaH pushhkarasthapatiH sthiraH ||

dvaadashastraasanashchaadyo yaGYo yaGYasamaahitaH |
naktaM kalishcha kaalashcha makaraH kaalapuujitaH ||

sagaNo gaNa kaarashcha bhuuta bhaavana saarathiH |
bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurgaNaH ||

agaNashchaiva lopashcha mahaa.a.atmaa sarvapuujitaH |
sha.nkustrisha.nkuH saMpannaH shuchirbhuutanishhevitaH ||

aashramasthaH kapotastho vishvakarmaapatirvaraH |
shaakho vishaakhastaamroshhTho hyamujaalaH sunishchayaH ||

kapilo.akapilaH shuuraayushchaiva paro.aparaH |
gandharvo hyaditistaarkshyaH suviGYeyaH susaarathiH ||

parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavaH |
tuMbaviiNii mahaakopordhvaretaa jaleshayaH ||

ugro va.nshakaro va.nsho va.nshanaado hyaninditaH |
sarvaa.ngaruupo maayaavii suhR^ido hyanilo.analaH ||

bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanaH |
sayaGYaariH sakaamaariH mahaada.nshhTro mahaa.a.ayudhaH ||

baahustvaninditaH sharvaH sha.nkaraH sha.nkaro.adhanaH |
amaresho mahaadevo vishvadevaH suraarihaa ||

ahirbudhno nirR^itishcha chekitaano haristathaa |
ajaikapaachcha kaapaalii trisha.nkurajitaH shivaH ||

dhanvantarirdhuumaketuH skando vaishravaNastathaa |
dhaataa shakrashcha vishhNushcha mitrastvashhTaa dhruvo dharaH ||

prabhaavaH sarvago vaayuraryamaa savitaa raviH |
udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanaH ||

ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamaguNaavahaH |
padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramaH ||

balavaa.nshchopashaantashcha puraaNaH puNyachaJNchurii |
kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvaraH ||

sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaaM praaNinaaMpatiH |
devadevaH mukho.asaktaH sadasat.h sarvaratnavit.h ||

kailaasa shikharaavaasii himavad.h girisa.nshrayaH |
kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradaH ||

vaNijo vardhano vR^iksho nakulashchandanashchhadaH |
saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhaH ||

siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaraNottaraH |
si.nhanaadaH si.nhada.nshhTraH si.nhagaH si.nhavaahanaH ||

prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruH |
saara.ngo navachakraa.ngaH ketumaalii sabhaavanaH ||

bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditaH ||

vaahitaa sarvabhuutaanaaM nilayashcha vibhurbhavaH |
amoghaH sa.nyato hyashvo bhojanaH praaNadhaaraNaH ||

dhR^itimaan.h matimaan.h dakshaH satkR^itashcha yugaadhipaH |
gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano haraH ||

hiraNyabaahushcha tathaa guhaapaalaH praveshinaam.h |
pratishhThaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyaH ||

gaandhaarashcha suraalashcha tapaH karma ratirdhanuH |
mahaagiito mahaanR^ittohyapsarogaNasevitaH ||

mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalaH |
aavedaniiya aaveshaH sarvagandhasukhaavahaH ||

toraNastaaraNo vaayuH paridhaavati chaikataH |
sa.nyogo vardhano vR^iddho mahaavR^iddho gaNaadhipaH ||

nityaatmasahaayashcha devaasurapatiH patiH |
yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvaNaH ||

aashhaaDhashcha sushhaaDashcha dhruvo hari haNo haraH |
vapuraavartamaanebhyo vasushreshhTho mahaapathaH ||

shirohaarii vimarshashcha sarvalakshaNa bhuushhitaH |
akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalaH ||

samaamnaayo.asamaamnaayastiirthadevo mahaarathaH |
nirjiivo jiivano mantraH shubhaaksho bahukarkashaH ||

ratna prabhuuto raktaa.ngo mahaa.arNavanipaanavit.h |
muulo vishaalo hyamR^ito vyaktaavyaktastapo nidhiH ||

aarohaNo nirohashcha shalahaarii mahaatapaaH |
senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo hariH ||

yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagaH |
nyaaya nirvaapaNaH paadaH paNDito hyachalopamaH ||

bahumaalo mahaamaalaH sumaalo bahulochanaH |
vistaaro lavaNaH kuupaH kusumaH saphalodayaH ||

vR^ishhabho vR^ishhabhaa.nkaa.ngo maNi bilvo jaTaadharaH |
indurvisarvaH sumukhaH suraH sarvaayudhaH sahaH ||

nivedanaH sudhaajaataH sugandhaaro mahaadhanuH |
gandhamaalii cha bhagavaan.h utthaanaH sarvakarmaNaam.h ||

manthaano bahulo baahuH sakalaH sarvalochanaH |
tarastaalii karastaalii uurdhva sa.nhanano vahaH ||

chhatraM suchchhatro vikhyaataH sarvalokaashrayo mahaan.h |
muNDo viruupo vikR^ito daNDi muNDo vikurvaNaH ||

haryakshaH kakubho vajrii diiptajihvaH sahasrapaat.h |
sahasramuurdhaa devendraH sarvadevamayo guruH ||

sahasrabaahuH sarvaa.ngaH sharaNyaH sarvalokakR^it.h |
pavitraM trimadhurmantraH kanishhThaH kR^ishhNapi.ngalaH ||

brahmadaNDavinirmaataa shataghnii shatapaashadhR^ik.h |
padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavaH ||

gabhastirbrahmakR^id.h brahmaa brahmavid.h braahmaNo gatiH |
anantaruupo naikaatmaa tigmatejaaH svayaMbhuvaH ||

uurdhvagaatmaa pashupatirvaatara.nhaa manojavaH |
chandanii padmamaalaa.ag{}ryaH surabhyuttaraNo naraH ||

karNikaara mahaasragvii niilamauliH pinaakadhR^ik.h |
umaapatirumaakaanto jaahnavii dhR^igumaadhavaH ||

varo varaaho varado vareshaH sumahaasvanaH |
mahaaprasaado damanaH shatruhaa shvetapi.ngalaH ||

priitaatmaa prayataatmaa cha sa.nyataatmaa pradhaanadhR^ik.h |
sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaaraNo varaH ||

charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvR^ishho go vR^ishheshvaraH |
saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaan.h savitaa.amR^itaH ||

vyaasaH sarvasya sa.nkshepo vistaraH paryayo nayaH |
R^ituH saMvatsaro maasaH pakshaH sa.nkhyaa samaapanaH ||

kalaakaashhThaa lavomaatraa muhuurto.ahaH kshapaaH kshaNaaH |
vishvakshetraM prajaabiijaM li.ngamaadyastvaninditaH ||

sadasad.h vyaktamavyaktaM pitaa maataa pitaamahaH |
svargadvaaraM prajaadvaaraM mokshadvaaraM trivishhTapam.h ||

nirvaaNaM hlaadanaM chaiva brahmalokaH paraagatiH |
devaasuravinirmaataa devaasuraparaayaNaH ||

devaasuragururdevo devaasuranamaskR^itaH |
devaasuramahaamaatro devaasuragaNaashrayaH ||

devaasuragaNaadhyaksho devaasuragaNaagraNiiH |
devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradaH ||

devaasureshvarodevo devaasuramaheshvaraH |
sarvadevamayo.achintyo devataa.a.atmaa.a.atmasaMbhavaH ||

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo.aMbaraH |
iiDyo hastii suravyaaghro devasi.nho nararshhabhaH ||

vibudhaagravaraH shreshhThaH sarvadevottamottamaH |
prayuktaH shobhano varjaishaanaH prabhuravyayaH ||

guruH kaanto nijaH sargaH pavitraH sarvavaahanaH |
shR^i.ngii shR^i.ngapriyo babhruu raajaraajo niraamayaH ||

abhiraamaH suragaNo viraamaH sarvasaadhanaH |
lalaaTaaksho vishvadeho hariNo brahmavarchasaH ||

sthaavaraaNaaMpatishchaiva niyamendriyavardhanaH |
siddhaarthaH sarvabhuutaartho.achintyaH satyavrataH shuchiH ||

vrataadhipaH paraM brahma muktaanaaM paramaagatiH |
vimukto muktatejaashcha shriimaan.h shriivardhano jagat.h ||

shriimaan.h shriivardhano jagat.h AUM nama iti..

Also Read:

Shiva Sahasranamam Lyrics in Marathi | English

Add Comment

Click here to post a comment