Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Sahasranamam Lyrics in English

Shiva Sahasranamam Lyrics in English

148 Views

shivasahasranaama Lyrics in English:

.. AUM..
sthiraH sthaaNuH prabhurbhaanuH pravaro varado varaH .
sarvaatmaa sarvavikhyaataH sarvaH sarvakaro bhavaH ..

jaTii charmii shikhaNDii cha sarvaa.ngaH sarvabhaavanaH .
harishcha hariNaakshashcha sarvabhuutaharaH prabhuH ..

pravR^ittishcha nivR^ittishcha niyataH shaashvato dhruvaH .
shmashaanachaarii bhagavaan.h khacharo gocharo.ardanaH ..

abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanaH .
unmattaveshhaprachchhannaH sarvalokaprajaapatiH ..

mahaaruupo mahaakaayo vR^ishharuupo mahaayashaaH .
mahaa.a.atmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuH ..

lokapaalo.antarhitaatmaa prasaado hayagardabhiH .
pavitrashcha mahaa.nshchaiva niyamo niyamaashrayaH ..

sarvakarmaa svayaMbhuushchaadiraadikaro nidhiH .
sahasraaksho viruupaakshaH somo nakshatrasaadhakaH ..

chandraH suuryaH gatiH keturgraho grahapatirvaraH .
adrirad{}ryaalayaH kartaa mR^igabaaNaarpaNo.anaghaH ..

mahaatapaa ghora tapaa.adiino diinasaadhakaH .
saMvatsarakaro mantraH pramaaNaM paramaM tapaH ..

yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaaH .
suvarNaretaaH sarvaGYaH subiijo vR^ishhavaahanaH ..

dashabaahustvanimishho niilakaNTha umaapatiH .
vishvaruupaH svayaM shreshhTho balaviiro.abalogaNaH ..

gaNakartaa gaNapatirdigvaasaaH kaama eva cha .
pavitraM paramaM mantraH sarvabhaava karo haraH ..

kamaNDaludharo dhanvii baaNahastaH kapaalavaan.h .
ashanii shataghnii khaDgii paTTishii chaayudhii mahaan.h ..

sruvahastaH suruupashcha tejastejaskaro nidhiH .
ushhNishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa ..

diirghashcha harikeshashcha sutiirthaH kR^ishhNa eva cha .
sR^igaala ruupaH sarvaartho muNDaH kuNDii kamaNDaluH ..

ajashcha mR^igaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi .
urdhvaretordhvali.nga urdhvashaayii nabhastalaH ..

trijaTaishchiiravaasaashcha rudraH senaapatirvibhuH .
ahashcharo.atha naktaM cha tigmamanyuH suvarchasaH ..

gajahaa daityahaa loko lokadhaataa guNaakaraH .
si.nhashaarduularuupashcha aardracharmaaMbaraavR^itaH ..

kaalayogii mahaanaadaH sarvavaasashchatushhpathaH .
nishaacharaH pretachaarii bhuutachaarii maheshvaraH ..

bahubhuuto bahudhanaH sarvaadhaaro.amito gatiH .
nR^ityapriyo nityanarto nartakaH sarvalaasakaH ..

ghoro mahaatapaaH paasho nityo giri charo nabhaH .
sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditaH ..

amarshhaNo marshhaNaatmaa yaGYahaa kaamanaashanaH .
dakshayaGYaapahaarii cha susaho madhyamastathaa ..

tejo.apahaarii balahaa mudito.artho.ajito varaH .
gaMbhiiraghoshho gaMbhiiro gaMbhiira balavaahanaH ..

nyagrodharuupo nyagrodho vR^ikshakarNasthitirvibhuH .
sudiikshNadashanashchaiva mahaakaayo mahaananaH ..

vishhvakseno hariryaGYaH sa.nyugaapiiDavaahanaH .
tiikshNa taapashcha haryashvaH sahaayaH karmakaalavit.h ..

vishhNuprasaadito yaGYaH samudro vaDavaamukhaH .
hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanaH ..

ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavit.h .
jyotishhaamayanaM siddhiH sa.ndhirvigraha eva cha ..

shikhii daNDii jaTii jvaalii muurtijo muurdhago balii .
vaiNavii paNavii taalii kaalaH kaalakaTa.nkaTaH ..

nakshatravigraha vidhirguNavR^iddhirlayo.agamaH .
prajaapatirdishaa baahurvibhaagaH sarvatomukhaH ..

vimochanaH suragaNo hiraNyakavachodbhavaH .
meDhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa ..

sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahaH .
vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tara.ngavit.h ..

tridashastrikaaladhR^ik.h karma sarvabandhavimochanaH .
bandhanastvaasurendraaNaaM yudhi shatruvinaashanaH ..

saa.nkhyaprasaado survaasaaH sarvasaadhunishhevitaH .
praskandano vibhaagashchaatulyo yaGYabhaagavit.h ..

sarvaavaasaH sarvachaarii durvaasaa vaasavo.amaraH .
hemo hemakaro yaGYaH sarvadhaarii dharottamaH ..

lohitaaksho mahaa.akshashcha vijayaaksho vishaaradaH .
sa.ngraho nigrahaH kartaa sarpachiiranivaasanaH ..

mukhyo.amukhyashcha dehashcha deha R^iddhiH sarvakaamadaH .
sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhR^ik.h ..

sarvakaamavarashchaiva sarvadaH sarvatomukhaH .
aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragaH khagaH ..

raudraruupoM.ashuraadityo vasurashmiH suvarchasii .
vasuvego mahaavego manovego nishaacharaH ..

sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro haraH .
muniraatma patirloke saMbhojyashcha sahasradaH ..

pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaaMpatiH .
unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashaH ..

vaamadevashcha vaamashcha praagdakshiNashcha vaamanaH .
siddhayogaapahaarii cha siddhaH sarvaarthasaadhakaH ..

bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaaNii mR^iduravyayaH .
mahaaseno vishaakhashcha shhashhTibhaago gavaaMpatiH ..

vajrahastashcha vishhkaMbhii chamuustaMbhanaiva cha .
R^iturR^itu karaH kaalo madhurmadhukaro.achalaH ..

vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitaH .
brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravit.h ..

iishaana iishvaraH kaalo nishaachaarii pinaakadhR^ik.h .
nimittastho nimittaM cha nandirnandikaro hariH ..

nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanaH .
bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaaMvaraH ..

chaturmukho mahaali.ngashchaaruli.ngastathaiva cha .
li.ngaadhyakshaH suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahaH ..

biijaadhyaksho biijakartaa.adhyaatmaanugato balaH .
itihaasa karaH kalpo gautamo.atha jaleshvaraH ..

daMbho hyadaMbho vaidaMbho vaishyo vashyakaraH kaviH .
loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhiH ..

aksharaM paramaM brahma balavaan.h shakra eva cha .
niitirhyaniitiH shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatiH ..

bahuprasaadaH svapano darpaNo.atha tvamitrajit.h .
vedakaaraH suutrakaaro vidvaan.h samaramardanaH ..

mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikaraH .
agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto haviH ..

vR^ishhaNaH sha.nkaro nityo varchasvii dhuumaketanaH .
niilastathaa.a.ngalubdhashcha shobhano niravagrahaH ..

svastidaH svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuH .
utsa.ngashcha mahaa.ngashcha mahaagarbhaH paro yuvaa ..

kR^ishhNavarNaH suvarNashchendriyaH sarvadehinaam.h .
mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaaH ..

mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayaH .
mahaadanto mahaakarNo mahaameDhro mahaahanuH ..

mahaanaaso mahaakaMburmahaagriivaH shmashaanadhR^ik.h .
mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mR^igaalayaH ..

laMbano laMbitoshhThashcha mahaamaayaH payonidhiH .
mahaadanto mahaada.nshhTro mahaajihvo mahaamukhaH ..

mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajaTaH .
asapatnaH prasaadashcha pratyayo giri saadhanaH ..

snehano.asnehanashchaivaajitashcha mahaamuniH .
vR^ikshaakaaro vR^iksha keturanalo vaayuvaahanaH ..

maNDalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa .
atharvashiirshhaH saamaasya R^ik.hsahasraamitekshaNaH ..

yajuH paada bhujo guhyaH prakaasho ja.ngamastathaa .
amoghaarthaH prasaadashchaabhigamyaH sudarshanaH ..

upahaarapriyaH sharvaH kanakaH kaaJNchanaH sthiraH .
naabhirnandikaro bhaavyaH pushhkarasthapatiH sthiraH ..

dvaadashastraasanashchaadyo yaGYo yaGYasamaahitaH .
naktaM kalishcha kaalashcha makaraH kaalapuujitaH ..

sagaNo gaNa kaarashcha bhuuta bhaavana saarathiH .
bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurgaNaH ..

agaNashchaiva lopashcha mahaa.a.atmaa sarvapuujitaH .
sha.nkustrisha.nkuH saMpannaH shuchirbhuutanishhevitaH ..

aashramasthaH kapotastho vishvakarmaapatirvaraH .
shaakho vishaakhastaamroshhTho hyamujaalaH sunishchayaH ..

kapilo.akapilaH shuuraayushchaiva paro.aparaH .
gandharvo hyaditistaarkshyaH suviGYeyaH susaarathiH ..

parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavaH .
tuMbaviiNii mahaakopordhvaretaa jaleshayaH ..

ugro va.nshakaro va.nsho va.nshanaado hyaninditaH .
sarvaa.ngaruupo maayaavii suhR^ido hyanilo.analaH ..

bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanaH .
sayaGYaariH sakaamaariH mahaada.nshhTro mahaa.a.ayudhaH ..

baahustvaninditaH sharvaH sha.nkaraH sha.nkaro.adhanaH .
amaresho mahaadevo vishvadevaH suraarihaa ..

ahirbudhno nirR^itishcha chekitaano haristathaa .
ajaikapaachcha kaapaalii trisha.nkurajitaH shivaH ..

dhanvantarirdhuumaketuH skando vaishravaNastathaa .
dhaataa shakrashcha vishhNushcha mitrastvashhTaa dhruvo dharaH ..

prabhaavaH sarvago vaayuraryamaa savitaa raviH .
udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanaH ..

ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamaguNaavahaH .
padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramaH ..

balavaa.nshchopashaantashcha puraaNaH puNyachaJNchurii .
kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvaraH ..

sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaaM praaNinaaMpatiH .
devadevaH mukho.asaktaH sadasat.h sarvaratnavit.h ..

kailaasa shikharaavaasii himavad.h girisa.nshrayaH .
kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradaH ..

vaNijo vardhano vR^iksho nakulashchandanashchhadaH .
saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhaH ..

siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaraNottaraH .
si.nhanaadaH si.nhada.nshhTraH si.nhagaH si.nhavaahanaH ..

prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruH .
saara.ngo navachakraa.ngaH ketumaalii sabhaavanaH ..

bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditaH ..

vaahitaa sarvabhuutaanaaM nilayashcha vibhurbhavaH .
amoghaH sa.nyato hyashvo bhojanaH praaNadhaaraNaH ..

dhR^itimaan.h matimaan.h dakshaH satkR^itashcha yugaadhipaH .
gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano haraH ..

hiraNyabaahushcha tathaa guhaapaalaH praveshinaam.h .
pratishhThaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyaH ..

gaandhaarashcha suraalashcha tapaH karma ratirdhanuH .
mahaagiito mahaanR^ittohyapsarogaNasevitaH ..

mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalaH .
aavedaniiya aaveshaH sarvagandhasukhaavahaH ..

toraNastaaraNo vaayuH paridhaavati chaikataH .
sa.nyogo vardhano vR^iddho mahaavR^iddho gaNaadhipaH ..

nityaatmasahaayashcha devaasurapatiH patiH .
yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvaNaH ..

aashhaaDhashcha sushhaaDashcha dhruvo hari haNo haraH .
vapuraavartamaanebhyo vasushreshhTho mahaapathaH ..

shirohaarii vimarshashcha sarvalakshaNa bhuushhitaH .
akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalaH ..

samaamnaayo.asamaamnaayastiirthadevo mahaarathaH .
nirjiivo jiivano mantraH shubhaaksho bahukarkashaH ..

ratna prabhuuto raktaa.ngo mahaa.arNavanipaanavit.h .
muulo vishaalo hyamR^ito vyaktaavyaktastapo nidhiH ..

aarohaNo nirohashcha shalahaarii mahaatapaaH .
senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo hariH ..

yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagaH .
nyaaya nirvaapaNaH paadaH paNDito hyachalopamaH ..

bahumaalo mahaamaalaH sumaalo bahulochanaH .
vistaaro lavaNaH kuupaH kusumaH saphalodayaH ..

vR^ishhabho vR^ishhabhaa.nkaa.ngo maNi bilvo jaTaadharaH .
indurvisarvaH sumukhaH suraH sarvaayudhaH sahaH ..

nivedanaH sudhaajaataH sugandhaaro mahaadhanuH .
gandhamaalii cha bhagavaan.h utthaanaH sarvakarmaNaam.h ..

manthaano bahulo baahuH sakalaH sarvalochanaH .
tarastaalii karastaalii uurdhva sa.nhanano vahaH ..

chhatraM suchchhatro vikhyaataH sarvalokaashrayo mahaan.h .
muNDo viruupo vikR^ito daNDi muNDo vikurvaNaH ..

haryakshaH kakubho vajrii diiptajihvaH sahasrapaat.h .
sahasramuurdhaa devendraH sarvadevamayo guruH ..

sahasrabaahuH sarvaa.ngaH sharaNyaH sarvalokakR^it.h .
pavitraM trimadhurmantraH kanishhThaH kR^ishhNapi.ngalaH ..

brahmadaNDavinirmaataa shataghnii shatapaashadhR^ik.h .
padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavaH ..

gabhastirbrahmakR^id.h brahmaa brahmavid.h braahmaNo gatiH .
anantaruupo naikaatmaa tigmatejaaH svayaMbhuvaH ..

uurdhvagaatmaa pashupatirvaatara.nhaa manojavaH .
chandanii padmamaalaa.ag{}ryaH surabhyuttaraNo naraH ..

karNikaara mahaasragvii niilamauliH pinaakadhR^ik.h .
umaapatirumaakaanto jaahnavii dhR^igumaadhavaH ..

varo varaaho varado vareshaH sumahaasvanaH .
mahaaprasaado damanaH shatruhaa shvetapi.ngalaH ..

priitaatmaa prayataatmaa cha sa.nyataatmaa pradhaanadhR^ik.h .
sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaaraNo varaH ..

charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvR^ishho go vR^ishheshvaraH .
saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaan.h savitaa.amR^itaH ..

vyaasaH sarvasya sa.nkshepo vistaraH paryayo nayaH .
R^ituH saMvatsaro maasaH pakshaH sa.nkhyaa samaapanaH ..

kalaakaashhThaa lavomaatraa muhuurto.ahaH kshapaaH kshaNaaH .
vishvakshetraM prajaabiijaM li.ngamaadyastvaninditaH ..

sadasad.h vyaktamavyaktaM pitaa maataa pitaamahaH .
svargadvaaraM prajaadvaaraM mokshadvaaraM trivishhTapam.h ..

nirvaaNaM hlaadanaM chaiva brahmalokaH paraagatiH .
devaasuravinirmaataa devaasuraparaayaNaH ..

devaasuragururdevo devaasuranamaskR^itaH .
devaasuramahaamaatro devaasuragaNaashrayaH ..

devaasuragaNaadhyaksho devaasuragaNaagraNiiH .
devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradaH ..

devaasureshvarodevo devaasuramaheshvaraH .
sarvadevamayo.achintyo devataa.a.atmaa.a.atmasaMbhavaH ..

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo.aMbaraH .
iiDyo hastii suravyaaghro devasi.nho nararshhabhaH ..

vibudhaagravaraH shreshhThaH sarvadevottamottamaH .
prayuktaH shobhano varjaishaanaH prabhuravyayaH ..

guruH kaanto nijaH sargaH pavitraH sarvavaahanaH .
shR^i.ngii shR^i.ngapriyo babhruu raajaraajo niraamayaH ..

abhiraamaH suragaNo viraamaH sarvasaadhanaH .
lalaaTaaksho vishvadeho hariNo brahmavarchasaH ..

sthaavaraaNaaMpatishchaiva niyamendriyavardhanaH .
siddhaarthaH sarvabhuutaartho.achintyaH satyavrataH shuchiH ..

vrataadhipaH paraM brahma muktaanaaM paramaagatiH .
vimukto muktatejaashcha shriimaan.h shriivardhano jagat.h ..

shriimaan.h shriivardhano jagat.h AUM nama iti..

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *