Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivanandalahari Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shivanandalahari Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

242 Views

శివానన్దలహరీ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

శివానన్దలహరీస్తోత్రమ్ |

పురే పౌరాన్పశ్యన్నరయువతినామాకృతిమయాన్ సువేశాన్ స్వర్ణాలఙ్కరణకలితాఞ్చిత్రసద్రుశాన్ |
స్వయం సాక్షీ ద్రష్టేత్యపి చ కలయంస్తైః సహ రమన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧||

వనే వృక్షాన్పశ్యన్ దలఫలభరాన్నమ్రముశిఖాన్ఘనచ్ఛాయాఛన్నాన్ బహులకలకూఊజద్విజగణాన్ |
భక్షన్ ఘస్రే రాత్రావవనితలతల్పైకశయనూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౨||

కదాచిత్ప్రాసాదే క్వచిదపి తు సౌధే చ ధవళే కదాకాలే శైలే క్వచిదపి చ కూఊలే చ సరితామ్ |
కుటీరే దాన్తానాం మునిజనవరాణామపి వసన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౩||

క్వచిద్వాలైః సార్ధే కరతలజతాలైశ్చ హసితైః క్వచిద్వై తారుణ్యాఙ్కితచతురనార్యా సహ రమన్ |
క్వచిద్వైద్ధశ్చిన్తాం క్వచిదపి తదన్యైశ్చ విలపన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౪||

కదాచిద్విద్వద్భిర్వివిధసుపురానన్దరసికైః కదాచిత్కావ్యాలఙ్కృతరసరసాలైః కవివరైః |
వదన్వాదాంస్తకైంరనుమితిపరైస్తార్కికవరైర్మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా || ౫||

కదా ధ్యానాభ్యాసైః క్వచిదపి సపర్యాం వికసితైః సుగన్ధై సత్పుష్పైః క్వచిదపి దలైరేవ విమలైః |
ప్రకుర్వన్దేవస్య ప్రముదితమనాః సంస్తుతిపరూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౬||

శివాయాః శంభూర్వా క్వచిదపి చ విష్ణూరపి కదా గణాధ్యక్షస్యాపి ప్రకటతపనస్యాపి చ కదా |
పఠన్వై నామాలిం నయనరచితానన్దసలిలూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౭||

కదా గఙ్గాంభూభిః క్వచిదపి చ కూఊపూత్థితజలైః క్వచిత్కాసారూత్థైః క్వచిదపి సదుష్ణైశ్చ శిశిరైః |
భజన్స్నానైర్భూఊత్యా క్వచిదపి చ కర్పూఊరనిభయా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౮||

కదాచిజ్జాగృత్యాం విషయకరణైః సంవ్యవహరన్ కదాచిత్స్వనస్థానపి చ విషయానేవ చ భజన్ |
కదాచిత్సౌషుప్తం సుఖమనుభవన్నేవ సతతం మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౯||

కదాప్యాశావాసాః క్వచిదపి చ దివ్యామ్బరధరః క్వచిత్పఞ్చాస్యూత్థాం త్వచమపి దధానః కటితటే |
మనస్వీ నిఃశఙ్కః స్వజనహృదయానన్దజనకూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౦||

కదాచిత్సత్త్వస్థః క్వచిదపి రజూవృత్తియుగతస్తమూ బౄత్తిః క్వాపి త్రితయరహితః క్వాపి చ పునః |
కదాచిత్సంసారీ శ్రుతిపథవిహారీ క్వచిదపి మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౧||

కదాచిన్మౌనస్థః క్వచిదపి చ వ్యాఖ్యాననిరతః కదాచిత్సానన్దం హసతి రమసత్యక్తవచసా |
కదాచిల్లూకానాం వ్యవహృతిసమాలూకనపరూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౨||

కదాచిచ్ఛక్తీనాం వికచముఖపద్మేషు కవలాన్క్షిపంస్తాసాం క్వాపి స్వయమపి చ గృహ్వన్స్వముఖతః |
మహాద్వైతం రూఊపం నిజపరవిహీనం ప్రకటయన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౩||

క్వచిచ్ఛైవైః సార్ధం క్వచిదపి చ శాక్తైః సహ వసన్ కదా విష్ణూర్భక్తైః క్వచిదపి చ సౌరైః సహ వసన్ |
కదాగాణాపత్యైర్గత సకలభేదూఽద్వయతయా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౪||

నిరాకారమ్ క్వాపి క్వచిదపి చ సాకారమమలమ్ నిజం శైవం రూఊపం వివిధగుణభేదేన బహుధా |
కదాశ్చర్యం పశ్యన్కిమిదమితి హౄష్యన్నపి కదా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౫||

కదా ద్వైతం పశ్యన్నఖిలమపి సత్యం శివమయం మహావాక్యార్థానామవగతసమభ్యాసవశతః |
గతద్వైతాభావః శివ శివ శివేత్యేవ విలపన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ||౧౬||

ఇమాం ముక్తావస్థాం పరమశివసంస్థాం గురుకృపాసుధాపాఙ్గావాప్యాం సహజసుఖవాప్యామనుదినమ్ |
ముహుర్మజ్జన్మజ్జన్ భజతి సుకృతీ చేన్నరవరస్తదా యూగీ త్యాగీ కవిరితి వదన్తీహ కవయః ||౧౭||

మౌనే మౌనీ గుణిని గుణవాన్ పణ్డితే పణ్డితశ్చ దీనే దీనః సుఖిని సుఖవాన్ భూగిని ప్రాప్తభూగః |
మూఊర్ఖే మూఊర్ఖూ యువతిషు యువా వాగ్మిని ప్రౌఢవాగ్మీ ధన్యః కూఽపి త్రిభువనజయీ యూఽవధూఊతేఽవధూఊతః ||౧౮||

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితా శ్రీశివానన్దలహరీ సంపూఊర్ణా||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *