Home / Ashtaka / Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in English

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in English

śrībālakṛṣṇāṣṭakam 2 Lyrics in English:

srikrsnadasakrtam
srimannandayasodahrdayasthitabhavatatparo bhagavan ।
putrikrtanijarupah sa jayati puratah krpalurbalakrsnah ॥ 1॥

kathamapi ringanamakarodanganagatajanugharsanodyuktah ।
katitatakinkinijalasvanasankitamanasah sada hyaste ॥ 2॥

vikasitapankajanayanah prakatitaharsah sadaiva dhusarangah ।
parigacchati katibhangaprasarikrtapaniyugmabhyam ॥ 3॥

upalaksitadadhibhandah sphuritabrahmandavigraho bhunkte ।
mustikrtanavanitah paramapunito mugdhabhavatma ॥ 4॥

namrikrtavidhuvadanah prakatikrtacauryagopanayasah ।
svambotsangavilasah ksudhitah samprati drsyate stanarthi ॥ 5॥

simhanakhakrtibhusanabhusitahrdayah susobhate nityam ।
kundalamanditagandah sanjananayano niranjanah sete ॥ 6॥

karyasaktayasodagrhakarmavarodhakah sada''ste ।
tasyah svantanivistapranayaprabhajano yato'yam ॥ 7॥

ittham vrajapatitaruni namaniyam brahmarudradyaih ।
kamaniyam nijasunum lalayati sma pratyaham pritya ॥ 8॥

srimadvallabhakrpaya visadikrtametadastakam pathedyah ।
tasya dayanidhikrsne bhaktih premaikalaksana sighram ॥ 9॥

iti srikrsnadasakrtam balakrsnastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment