Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 2

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 2

43 Views

ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸಕೃತಂ
ಶ್ರೀಮನ್ನನ್ದಯಶೋದಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಭಾವತತ್ಪರೋ ಭಗವಾನ್ ।
ಪುತ್ರೀಕೃತನಿಜರೂಪಃ ಸ ಜಯತಿ ಪುರತಃ ಕೃಪಾಲುರ್ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ ॥ 1॥

ಕಥಮಪಿ ರಿಂಗಣಮಕರೋದಂಗಣಗತಜಾನುಘರ್ಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ ।
ಕಟಿತಟಕಿಂಕಿಣಿಜಾಲಸ್ವನಶಂಕಿತಮಾನಸಃ ಸದಾ ಹ್ಯಾಸ್ತೇ ॥ 2॥

ವಿಕಸಿತಪಂಕಜನಯನಃ ಪ್ರಕಟಿತಹರ್ಷಃ ಸದೈವ ಧೂಸರಾಂಗಃ ।
ಪರಿಗಚ್ಛತಿ ಕಟಿಭಂಗಪ್ರಸರೀಕೃತಪಾಣಿಯುಗ್ಮಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 3॥

ಉಪಲಕ್ಷಿತದಧಿಭಾಂಡಃ ಸ್ಫುರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಗ್ರಹೋ ಭುಂಕ್ತೇ ।
ಮುಷ್ಟೀಕೃತನವನೀತಃ ಪರಮಪುನೀತೋ ಮುಗ್ಧಭಾವಾತ್ಮಾ ॥ 4॥

ನಮ್ರೀಕೃತವಿಧುವದನಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತಚೌರ್ಯಗೋಪನಾಯಾಸಃ ।
ಸ್ವಾಮ್ಬೋತ್ಸಂಗವಿಲಾಸಃ ಕ್ಷುಧಿತಃ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯತೇ ಸ್ತನಾರ್ಥೀ ॥ 5॥

ಸಿಂಹನಖಾಕೃತಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಹೃದಯಃ ಸುಶೋಭತೇ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಗಂಡಃ ಸಾಂಜನನಯನೋ ನಿರಂಜನಃ ಶೇತೇ ॥ 6॥

ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತಯಶೋದಾಗೃಹಕರ್ಮಾವರೋಧಕಃ ಸದಾಽಽಸ್ತೇ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಾನ್ತನಿವಿಷ್ಟಪ್ರಣಯಪ್ರಭಾಜನೋ ಯತೋಽಯಮ್ ॥ 7॥

ಇತ್ಥಂ ವ್ರಜಪತಿತರುಣೀ ನಮನೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದ್ಯೈಃ ।
ಕಮನೀಯಂ ನಿಜಸೂನುಂ ಲಾಲಯತಿ ಸ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಕೃಪಯಾ ವಿಶದೀಕೃತಮೇತದಷ್ಟಕಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ।
ತಸ್ಯ ದಯಾನಿಧಿಕೃಷ್ಣೇ ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರೇಮೈಕಲಕ್ಷಣಾ ಶೀಘ್ರಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸಕೃತಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *