Home / Ashtaka / Shri Bhairav Ashtakam 2 Lyrics in English

Shri Bhairav Ashtakam 2 Lyrics in English

śrībhairavāṣṭakam 2 Lyrics in English:

॥ sriganesaya namah ॥

॥ sriumamahesvarabhyam namah ॥

॥ srigurave namah ॥

॥ sribhairavaya namah ॥

sribhairavo rudramahesvaro yo mahamahakala adhisvaro'tha ।
yo jivanatho'tra virajamanah sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 1॥

padmasanasinamapurvarupam mahendracarmopari sobhamanam ।
gada'bja pasanvita cakracihnam sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 2॥

yo raktagorasca caturbhujasca purah sthitodbhasita panapatrah ।
bhujangabhuyo'mitavikramo yah sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 3॥

rudraksamala kalikangarupam tripundrayuktam sasibhala subhram ।
jatadharam svanavaram mahantam sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 4॥

yo devadevo'sti parah pavitrah bhuktiñca muktim ca dadati nityam ।
yo'nantarupah sukhado jananam sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 5॥

yo bindunatho'khilanadanathah sribhairavicakrapanaganathah ।
mahadbhuto bhutapatih paresah sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 6॥

ye yogino dhyanapara nitantam svantahsthamisam jagadisvaram vai ।
pasyanti param bhavasagarasya sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 7॥

dharmadhvajam sankararupamekam saranyamittham bhuvanesu siddham ।
dvijendrapujyam vimalam trinetram sribhairavam tam saranam prapadye ॥ 8॥

bhairavastakametad yah sraddha bhakti samanvitah ।
sayam pratah pathennityam sa yasasvi sukhi bhavet ॥ 9॥

॥ srigargyamuniviracitam bhairavastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment