Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীভৈরবাষ্টকম্

শ্রীভৈরবাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

॥ শ্রীউমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ ॥

॥ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

॥ শ্রীভৈরবায় নমঃ ॥

সকলকলুষহারী ধূর্তদুষ্টান্তকারী
সুচিরচরিতচারী মুণ্ডমৌঞ্জীপ্রচারী ।
করকলিতকপালী কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ
স ভবতু সুখকারী ভৈরবো ভাবহারী ॥ ১॥

বিবিধরাসবিলাসবিলাসিতং নববধূরবধূতপরাক্রমম্ ।
মদবিধূণিতগোষ্পদগোষ্পদং ভবপদং সততং সততং স্মরে ॥ ২॥

অমলকমলনেত্রং চারুচন্দ্রাবতংসং
সকলগুণগরিষ্ঠং কামিনীকামরূপম্ ।
পরিহৃতপরিতাপং ডাকিনীনাশহেতুং
ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ৩॥

সবলবলবিঘাতং ক্ষেত্রপালৈকপালং
বিকটকটিকরালং হ্যট্টহাসং বিশালম্ ।
করগতকরবালং নাগয়জ্ঞোপবীতং
ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ৪॥

ভবভয়পরিহারং য়োগিনীত্রাসকারং
সকলসুরগণেশং চারুচন্দ্রার্কনেত্রম্ ।
মুকুটরুচিরভালং মুক্তমালং বিশালং
ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ৫॥

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাধরায়ুধং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ।
শ্রীবত্সলক্ষ্মীং গলশোভিকৌস্তুভং
শীলপ্রদং শঙ্কররক্ষণং ভজে ॥ ৬॥

লোকাভিরামং ভুবনাভিরামং
প্রিয়াভিরামং য়শসাভিরামম্ ।
কীর্ত্যাভিরামং তপসাঽভিরামং
তং ভূতনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭॥

আদ্যং ব্রহ্মসনাতনং শুচিপরং সিদ্ধিপ্রদং কামদং
সেব্যং ভক্তিসমন্বিতং হরিহরৈঃ সহং সাধুভিঃ ।
য়োগ্যং য়োগবিচারিতং য়ুগধরং য়োগ্যাননং য়োগিনং
বন্দেঽহং সকলং কলঙ্করহিতং সত্সেবিতং ভৈরবম্ ॥ ৮॥

॥ ফলশ্রুতিঃ ॥

ভৈরবাষ্টকমিদং পুণ্যং প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ ।
দুঃস্বপ্ননাশনং তস্য বাঞ্ছিতর্থফলং ভবেত্ ॥ ৯॥

রাজদ্বারে বিবাদে চ সঙ্গ্রামে সঙ্কটেত্তথা ।
রাজ্ঞাক্রুদ্ধেন চাঽঽজ্ঞপ্তে শত্রুবন্ধগতেতথা
দারিদ্রশ্চদুঃখনাশায় পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ।
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদ দুর্লভং ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥১০॥

॥ ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে পঞ্চমেঽবন্তীখণ্ডে
অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যাঽঽন্তর্গতে শ্রীভৈরবাষ্টকং সংপূর্ণম্ ॥

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীভৈরবাষ্টকম্

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top