Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଭୋଗାପୁରେଶାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀଭୋଗାପୁରେଶାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶୋ ଭଵତୁ ଭଵଗୁରୁର୍ଭୂତୟେ ମେ ଦୟାଲୁଃ
ଜ୍ଞାନଂ ଭକ୍ତିଂ ଵିରକ୍ତିଂ ପ୍ରଦିତ ଶମଦମାଦ୍ୟଙ୍ଗଜାତଂ ସୁଖାୟ ।
ସ୍ତୋତୁଂ ଵାଽଽରାଧିତୁଂ ତ୍ଵାଂ ନ ଚ ମମ ସୁମତିଃ କଲ୍ୟଦୀନେନ୍ଦ୍ରିୟେଶୈଃ
ସନ୍ମାର୍ଗାଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତିତୋଽୟଂ ପୁରୁଗୁଣ ଦୟୟା ପାହି ଭୋଗାପୁରେଶ ॥ ୧॥

ମୂଢୋଽହଂ ଜ୍ଞାନହୀନସ୍ତଵ ପଦୟୁଗଲେ ଭକ୍ତିହୀନୋ ଦୁରାତ୍ମା-
ଥାପି ତ୍ଵାମେଵ ଜାନେ ଗୁରୁଵର ଵଚସା ସ୍ଵାମିନଂ ନାପରଂ ଵା ।
ତସ୍ମାଦସ୍ମତ୍କୃତାଗଃ କ୍ଷମୟ କୁରୁ କୃପାଂ ସତ୍ତ୍ଵସିନ୍ଧୋ ହନୂମନ୍
ଦାସ୍ୟଂ ମେ ଦେହି ନିତ୍ୟଂ ଦଶରଥତନୟପ୍ରୀତ ଭୋଗାପୁରେଶ ॥ ୨॥

ତ୍ଵଦ୍ଧୃତ୍ପଦ୍ମାନ୍ତରଙ୍ଗେ ସକଲଗୁଣଗଣାଲଙ୍କୃତାଙ୍ଗୋ ଵିଦୋଷଃ
ସ୍ଵାମୀ ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟୋ ମମ ମନସି ତଥା ଵର୍ତତାଂ ଶ୍ରୀମନୋଜ୍ଞଃ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶାନିଲତନୟ ହିତଂ ମାମକଂ ଵେତ୍ସି ସର୍ଵଂ
କିଂ ମେ ଵିଜ୍ଞାପନୀୟଂ ସକଲମପି ସଦା ଜାନତଃ ପୂର୍ଣଶକ୍ତେଃ ॥ ୩॥

ରକ୍ଷଃପୁତ୍ରପ୍ରଣାଶୋ ଜଲନିଧିତରଣଂ ଦ୍ରୋଣଗିର୍ୟାହୃତିଶ୍ଚେ-
ତ୍ୟାଦ୍ୟଂ ଦୁଃସାଧ୍ୟକର୍ମ ତ୍ଵୟି କୃତଵତି ମେ ସଂଶୟଂ ୟାତି ଚେତଃ ।
ୟଦ୍ୟସ୍ମନ୍ମାନସସ୍ଥପ୍ରବଲତରମହାକାମମୁଖ୍ୟାରିନାଶୋ
ଭୂୟାଚ୍ଛୀଘ୍ରଂ ତ୍ଵୟାୟଂ ସକଲମପି ବଲଂ ଵେଦ୍ମି ତେ ସତ୍ୟମେଵ ॥ ୪॥

ସର୍ଵାତ୍ମପ୍ରେରକେଶାଦ୍ଭୁତବଲନିଖିଲପ୍ରାଣିଵୃନ୍ଦପ୍ରଵିଷ୍ଟା-
ନେକୈ ରୂପୈ ରମେଶଂ ପରିଚରସି ହରେ ଵେତ୍ତି କସ୍ତେ ମହତ୍ତ୍ଵମ୍ ।
ଵତ୍ସାନୁକ୍ରୋଶଦୃଷ୍ଟିର୍ଭଵତୁ ମୟି ଚିରଂ ସଂସୃତିଵ୍ୟାଧିରୁଗ୍ଣେ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶାଭୟଦ ଵିରତିଵିଜ୍ଞାନଭକ୍ତ୍ୟାଦିପୂର୍ଣ ॥ ୫॥

ଭଗ୍ନେ ବିମ୍ବେ କଦାଚିତ୍ ପୁନରପି ଗୁରୁସତ୍ପାଣିଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠଃ
ସାନ୍ନିଧ୍ୟଂ ଵ୍ୟଞ୍ଜିତୁଂ ୟୋ ନିହିତଦ୍ୟୁତିମହାଦୀପତପ୍ତୋ ଵ୍ୟତାନୀତ୍ ।
ସର୍ଵତ୍ରାଦ୍ଧା ପତଙ୍ଗାନ୍ ମୁହୁରଥ ସୁଜନୈଃ ପ୍ରାର୍ଥିତଃ ସଞ୍ଜହାର
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶଂ ତମଖିଲଫଲଦଂ ସମ୍ଭଜେ ପୂର୍ଵଜ୍ୟେଷ୍ଠମ୍ ॥ ୬॥

ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଂ ଦୁର୍ଵିକାରଂ ହର ହର ହନୁମନ୍ ପାପଜାଲଂ ମଦୀୟଂ
ତ୍ଵତ୍ସେଵୈକୋପୟୁକ୍ତାଂ ଶ୍ରିୟମପି ଦିଶ ମେ ୟୋଗ୍ୟତାଂ ନାତିଲଙ୍ଘ୍ୟ ।
ଭୂୟୋ ଵୃଦ୍ଧିର୍ୟଥା ସ୍ୟାତ୍ତଵ ପଦୟୁଗଲଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଭକ୍ତେରଜସ୍ରଂ
ନର୍ତେ ତ୍ଵାଂ ମେ ଗତିଃ ସ୍ୟାଦିତି ଧୃତମନସା ପାଲୟ ସ୍ଵପ୍ରପନ୍ନମ୍ ॥ ୭॥

ଇଷ୍ଟାନିଷ୍ଟାପ୍ତିନାଶପ୍ରକଟିତନିଜସଦ୍ଭକ୍ତିଵର୍ଗାତ୍ମଶକ୍ତିଃ
ସ୍ଵସ୍ଵାନ୍ତଧ୍ୟାତସୀତାରମଣସୁଚରଣୋ ମୁକ୍ତିଵିଘ୍ନେଭସିଂହଃ ।
ସ୍ମୃତ୍ୟାଶେଷାଘହର୍ତାଭିଲଷିତଫଲଦଃ ଶେଷରୁଦ୍ରାଦିଵନ୍ଦ୍ୟଃ
ପାୟାଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶଶ୍ଚରଣସୁରଶିରୋରତ୍ନମସ୍ମାନ୍ ସୁଦୀନାନ୍ ॥ ୮॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୋଗାପୁରେଶସ୍ତୁତିମିତି କୃତଵାନ୍ ଭକ୍ତିପୂତାନ୍ତରାତ୍ମା
ପ୍ରାଣଶ୍ଲୋକାଷ୍ଟକେନ ତ୍ରିଦଶମୁନିସମାଦିଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରାଙ୍ଗଜନ୍ମା ।
ୟସ୍ତାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସମେତଃ ଶୁଚିରିହ ପଠତେ ନିତ୍ୟମସ୍ୟାଖିଲେଷ୍ଟଂ
ଦତ୍ଵାନିଷ୍ଟଂ ଚ ହନ୍ତି ପ୍ରଥିତସୁମହିମା ପ୍ରାଣିଵୃନ୍ଦପ୍ରଣେତା ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭୋଗାପୁରେଶାଷ୍ଟକମ୍ ।

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଭୋଗାପୁରେଶାଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top