Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీభోగాపురేశాష్టకమ్

శ్రీభోగాపురేశాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

శ్రీమద్భోగాపురేశో భవతు భవగురుర్భూతయే మే దయాలుః
జ్ఞానం భక్తిం విరక్తిం ప్రదిత శమదమాద్యఙ్గజాతం సుఖాయ ।
స్తోతుం వాఽఽరాధితుం త్వాం న చ మమ సుమతిః కల్యదీనేన్ద్రియేశైః
సన్మార్గాద్భ్రాన్తితోఽయం పురుగుణ దయయా పాహి భోగాపురేశ ॥ ౧॥

మూఢోఽహం జ్ఞానహీనస్తవ పదయుగలే భక్తిహీనో దురాత్మా-
థాపి త్వామేవ జానే గురువర వచసా స్వామినం నాపరం వా ।
తస్మాదస్మత్కృతాగః క్షమయ కురు కృపాం సత్త్వసిన్ధో హనూమన్
దాస్యం మే దేహి నిత్యం దశరథతనయప్రీత భోగాపురేశ ॥ ౨॥

త్వద్ధృత్పద్మాన్తరఙ్గే సకలగుణగణాలఙ్కృతాఙ్గో విదోషః
స్వామీ వేదాన్తవేద్యో మమ మనసి తథా వర్తతాం శ్రీమనోజ్ఞః ।
శ్రీమద్భోగాపురేశానిలతనయ హితం మామకం వేత్సి సర్వం
కిం మే విజ్ఞాపనీయం సకలమపి సదా జానతః పూర్ణశక్తేః ॥ ౩॥

రక్షఃపుత్రప్రణాశో జలనిధితరణం ద్రోణగిర్యాహృతిశ్చే-
త్యాద్యం దుఃసాధ్యకర్మ త్వయి కృతవతి మే సంశయం యాతి చేతః ।
యద్యస్మన్మానసస్థప్రబలతరమహాకామముఖ్యారినాశో
భూయాచ్ఛీఘ్రం త్వయాయం సకలమపి బలం వేద్మి తే సత్యమేవ ॥ ౪॥

సర్వాత్మప్రేరకేశాద్భుతబలనిఖిలప్రాణివృన్దప్రవిష్టా-
నేకై రూపై రమేశం పరిచరసి హరే వేత్తి కస్తే మహత్త్వమ్ ।
వత్సానుక్రోశదృష్టిర్భవతు మయి చిరం సంసృతివ్యాధిరుగ్ణే
శ్రీమద్భోగాపురేశాభయద విరతివిజ్ఞానభక్త్యాదిపూర్ణ ॥ ౫॥

భగ్నే బిమ్బే కదాచిత్ పునరపి గురుసత్పాణిలబ్ధప్రతిష్ఠః
సాన్నిధ్యం వ్యఞ్జితుం యో నిహితద్యుతిమహాదీపతప్తో వ్యతానీత్ ।
సర్వత్రాద్ధా పతఙ్గాన్ ముహురథ సుజనైః ప్రార్థితః సఞ్జహార
శ్రీమద్భోగాపురేశం తమఖిలఫలదం సమ్భజే పూర్వజ్యేష్ఠమ్ ॥ ౬॥

దుర్బుద్ధిం దుర్వికారం హర హర హనుమన్ పాపజాలం మదీయం
త్వత్సేవైకోపయుక్తాం శ్రియమపి దిశ మే యోగ్యతాం నాతిలఙ్ఘ్య ।
భూయో వృద్ధిర్యథా స్యాత్తవ పదయుగలద్వన్ద్వభక్తేరజస్రం
నర్తే త్వాం మే గతిః స్యాదితి ధృతమనసా పాలయ స్వప్రపన్నమ్ ॥ ౭॥

ఇష్టానిష్టాప్తినాశప్రకటితనిజసద్భక్తివర్గాత్మశక్తిః
స్వస్వాన్తధ్యాతసీతారమణసుచరణో ముక్తివిఘ్నేభసింహః ।
స్మృత్యాశేషాఘహర్తాభిలషితఫలదః శేషరుద్రాదివన్ద్యః
పాయాద్భోగాపురేశశ్చరణసురశిరోరత్నమస్మాన్ సుదీనాన్ ॥ ౮॥

శ్రీమద్భోగాపురేశస్తుతిమితి కృతవాన్ భక్తిపూతాన్తరాత్మా
ప్రాణశ్లోకాష్టకేన త్రిదశమునిసమాదిష్టమన్త్రాఙ్గజన్మా ।
యస్తాం భక్త్యా సమేతః శుచిరిహ పఠతే నిత్యమస్యాఖిలేష్టం
దత్వానిష్టం చ హన్తి ప్రథితసుమహిమా ప్రాణివృన్దప్రణేతా ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీభోగాపురేశాష్టకమ్ ।

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీభోగాపురేశాష్టకమ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top