Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in English

śrībhuvaneśvaryaṣṭakam Lyrics in English:

atha sribhuvanesvaryastakam ।

sridevyuvaca –

prabho sribhairavasrestha dayalo bhaktavatsala ।
bhuvanesistavam bruhi yadyahantava vallabha ॥ 1॥

isvara uvaca –

srnu devi pravaksyami bhuvanesyastakam subham ।
yena vijnatamatrena trailokyamangalambhavet ॥ 2॥

um namami jagadadharam bhuvanesim bhavapriyam ।
bhuktimuktipradam ramyam ramaniyam subhavaham ॥ 3॥

tvam svaha tvam svadha devi ! tvam yajna yajnanayika ।
tvam natha tvam tamohartri vyapyavyapakavarjita ॥ 4॥

tvamadharastvamijya ca jnanajneyam param padam ।
tvam sivastvam svayam visnustvamatma paramo’vyayah ॥ 5॥

tvam karananca karyanca laksmistvanca hutasanah ।
tvam somastvam ravih kalastvam dhata tvanca marutah ॥ 6॥

gayatri tvam ca savitri tvam maya tvam haripriya ।
tvamevaika parasaktistvameva gururupadhrk ॥ 7॥

tvam kala tvam kala’tita tvameva jagatamsriyah ।
tvam sarvakaryam sarvasya karanam karunamayi ॥ 8॥

idamastakamadyaya bhuvanesya varanane ।
trisandhyam sraddhaya martyo yah pathet pritamanasah ॥ 9॥

siddhayo vasagastasya sampado vasaga grhe ।
rajano vasamayanti stotrasya’sya prabhavatah ॥ 10॥

bhutapretapisacadya neksante tam disam grahah ।
yam yam kamam pravancheta sadhakah pritamanasah ॥ 11॥

tam tamapnoti krpaya bhuvanesya varanane ।
anena sadrsam stotram na samam bhuvanatraye ॥ 12॥

sarvasampatpradamidam pavanananca pavanam ।
anena stotravaryena sadhitena varanane ।
samapdo vasamayanti bhuvanesyah prasadatah ॥ 13॥

iti srirudrayamale tantre sribhuvanesvaryastakam sampurnam ।

Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top