Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಅಥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ।

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –

ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀಭೈರವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾಲೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ಭುವನೇಶೀಸ್ತವಮ್ ಬ್ರೂಹಿ ಯದ್ಯಹನ್ತವ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 1॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭುವನೇಶ್ಯಷ್ಟಕಂ ಶುಭಮ್ ।
ಯೇನ ವಿಜ್ಞಾತಮಾತ್ರೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಮ್ಭವೇತ್ ॥ 2॥

ಊಂ ನಮಾಮಿ ಜಗದಾಧಾರಾಂ ಭುವನೇಶೀಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ರಮಣೀಯಾಂ ಶುಭಾವಹಾಮ್ ॥ 3॥

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ದೇವಿ ! ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞನಾಯಿಕಾ ।
ತ್ವಂ ನಾಥಾ ತ್ವಂ ತಮೋಹರ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 4॥

ತ್ವಮಾಧಾರಸ್ತ್ವಮಿಜ್ಯಾ ಚ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಂ ಪರಂ ಪದಮ್ ।
ತ್ವಂ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಪರಮೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 5॥

ತ್ವಂ ಕಾರಣಂಚ ಕಾರ್ಯಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಂಚ ಹುತಾಶನಃ ।
ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ರವಿಃ ಕಾಲಸ್ತ್ವಂ ಧಾತಾ ತ್ವಂಚ ಮಾರುತಃ ॥ 6॥

ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ವಂ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ಮಾಯಾ ತ್ವಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತ್ವಮೇವೈಕಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಗುರುರೂಪಧೃಕ್ ॥ 7॥

ತ್ವಂ ಕಾಲಾ ತ್ವಂ ಕಲಾಽತೀತಾ ತ್ವಮೇವ ಜಗತಾಂಶ್ರಿಯಃ ।
ತ್ವಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕರುಣಾಮಯಿ ॥ 8॥

ಇದಮಷ್ಟಕಮಾದ್ಯಾಯಾ ಭುವನೇಶ್ಯಾ ವರಾನನೇ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಮರ್ತ್ಯೋ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 9॥

ಸಿದ್ಧಯೋ ವಶಗಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮ್ಪದೋ ವಶಗಾ ಗೃಹೇ ।
ರಾಜಾನೋ ವಶಮಾಯಾನ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ 10॥

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ನೇಕ್ಷನ್ತೇ ತಾಂ ದಿಶಂ ಗ್ರಹಾಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಂ ಪ್ರವಾಂಛೇತ ಸಾಧಕಃ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 11॥

ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತಿ ಕೃಪಯಾ ಭುವನೇಶ್ಯಾ ವರಾನನೇ ।
ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಸಮಂ ಭುವನತ್ರಯೇ ॥ 12॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಮಿದಂ ಪಾವನಾನಾಂಚ ಪಾವನಮ್ ।
ಅನೇನ ಸ್ತೋತ್ರವರ್ಯೇಣ ಸಾಧಿತೇನ ವರಾನನೇ ।
ಸಮಪ್ದೋ ವಶಮಾಯಾನ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 13॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top