Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Chamundeshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

According to legends, many years ago, a buffalo demon named Mahishasura was wreaking havoc in heaven and earth. Brahma gifted a boon that he could be killed by no man.

For this reason, Mahishasura was slowly winning every battle she started. The Gods found a loophole to Brahma’s boon and goddess Durga was given divine powers to make her stronger than Mahishasura.

Goddess Chamundeshwari is a form of Durga. With her new powers and a lion as her vehicle, she fought Mahishasura atop a hill for ten days and finally killed him and the hill was named as Chamundi Hill. This day is celebrated as Dasara and symbolizes the victory of good over evil.

Sri Chamundeshvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮಾಹಾಮಾಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ವೇದ್ಯಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠದಯಿತ ಗೌರೀ ಗಿರಿಜಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ
ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮಾಹಾವಾಣೀ ಮನೋನ್ಮಣೀ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಹಸ್ರಕರಮಂಡಿತಾ
ಕೌಸುಂಭವಸನೋಪೇತಾ ರತ್ನಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ ॥ 3 ॥

ಗಣೇಶಸ್ಕನ್ದಜನನೀ ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾ
ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ದುರ್ಗಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ದಂಡಿನೀ ಜಯಾ ॥ 4 ॥

ಕರಾಂಗುಳಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ
ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ ॥ 5 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಬಗಳಾ ಬಾಲಾ ಚಕ್ರೇಶೀ ವಿಜಯಾಽಮ್ಬಿಕಾ
ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಬಲಾಽದ್ರಿನಿಲಯಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಿಕಾ ॥ 7 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಸತೀ
ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಜ್ವಲಃಜಿಹ್ವಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ನಿಷುಂಭ ಶುಂಭದಮನೀ ರಕ್ತಬೀಜನಿಷೂದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾ ಶುಭಾ ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಽಽರ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 10 ॥

ಬಿನ್ದುಪೀಠಕೃತಾವಾಸಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಕಾ
ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 11 ॥

ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ
ಜಾಲನ್ಧರಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ನವಾವರಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ನವಾಕ್ಷರಮನುಸ್ತುತಾ
ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಡ್ಯಾ ಜ್ವಲದ್ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಾಯುಧಾ ॥ 13 ॥

ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ವಿಭೂಷಿತಾ
ಚರಚರಜಗದ್ರೂಪಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಪರಾಜಿತಾ ॥ 14 ॥

ಓಡ್ಯಾನ್ನಪೀಠನಿಲಯಾ ಲಲಿತಾ ವಿಷ್ಣುಸೋದರೀ
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾ ವಜ್ರೇಶೀ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳರೂಪಾಡ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಾ
ಅಷ್ಟಾದಶಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭೈರವೀ ಪರಾ ॥ 16 ॥

ರುಂಡಮಾಲಾಲಸತ್ಕಂಠಾ ಭಂಡಾಸುರವಿಮರ್ಧಿನೀ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕಾಂಡ ಕೋದಂಡ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಲಸತ್ಕರಾ ॥ 17 ॥

ಶಿವದೂತೀ ವೇದಮಾತಾ ಶಾಂಕರೀ ಸಿಂಹವಾಹನಾ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯೂಪಚಾರಾಡ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 18 ॥

ನವದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ
ಚಂಡಮುಂಡ ಶಿರಃಛೇತ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಸುಧಾಮಯೀ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರವರತಾಟಂಕಾ ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾ
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜ ವರದಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 20 ॥

ಶಾಕಮ್ಬರೀ ಶಾನ್ತಿದಾತ್ರೀ ಶತಹನ್ತ್ರೀ ಶಿವಪ್ರದಾ
ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ ರಮ್ಯಾ ರಮಣೀಯವರಾಕೃತಿಃ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಚಾಮುಂಡಿಕಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ
ಪಠನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾಽರ್ಚಯನ್ ದೇವೀಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ॥

Also Read:

Shri Chamundeshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Chamundeshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top