Home / Ashtaka / Shri Datta Sharanashtakam Lyrics in English

Shri Datta Sharanashtakam Lyrics in English

śrīdattaśaraṇāṣṭakam Lyrics in English:

dattatreya bhava saranam । dattanatha bhava saranam ।
trigunatmaka trigunatita । tribhuvanapalaka bhava saranam ॥ 1॥

sasvatamurte bhava saranam । syamasundara bhava saranam ।
sesabharana sesabhusana । sesasayin guro bhava saranam ॥ 2॥

sadbhujamurte bhava saranam । sadyativara bhava saranam ।
dandakamandalu gadapadmakara । saṅkhacakradhara bhava saranam ॥ 3॥

karunanidhe bhava saranam । karunasagara bhava saranam ।
krsnasaṅgamimstaruvaravasin । bhaktavatsala bhava saranam ॥ 4॥

srigurunatha bhava saranam । sadgurunatha bhava saranam ।
sripadasrivallabha guruvara । nrsimhasarasvati bhava saranam ॥ 5॥

krpamurte bhava saranam । krpasagara bhava saranam ।
krpakataksa krpavalokana । krpanidhe guro bhava saranam ॥ 6॥

kalantaka bhava saranam । kalanasaka bhava saranam ।
purnananda purnaparesa । puranapurusa bhava saranam ॥ 7॥

he jagadisa bhava saranam । jagannatha bhava saranam ।
jagatpalaka jagadadhisa । jagaduddhara bhava saranam ॥ 8॥

akhilantara bhava saranam । akhilaisvarya bhava saranam ।
bhaktapriya vajrapañjara । prasannavaktra bhava saranam ॥ 9॥

digambara bhava saranam । dinadayaghana bhava saranam ।
dinanatha dinadayala । dinoddhara bhava saranam ॥ 10॥

tapomurte bhava saranam । tejorase bhava saranam ।
brahmananda brahmasanatana । brahmamohana bhava saranam ॥ 11॥

visvatmaka bhava saranam । visvaraksaka bhava saranam ।
visvambhara visvajivana । visvaparatpara bhava saranam ॥ 12॥

vighnantaka bhava saranam । vighnanasaka bhava saranam ।
pranavatita premavardhana । prakasamurte bhava saranam ॥ 13॥

nijananda bhava saranam । nijapadadayaka bhava saranam ।
nityanirañjana nirakara । niradhara bhava saranam ॥ 14॥

ciddhanamurte bhava saranam । cidakara bhava saranam ।
cidatmarupa cidananda । citsukhakanda bhava saranam ॥ 15॥

anadimurte bhava saranam । akhilavatara bhava saranam ।
anantakoti brahmandanayaka । aghatitaghatana bhava saranam ॥ 16॥

bhaktoddhara bhava saranam । bhaktaraksaka bhava saranam ।
bhaktanugraha gurubhaktapriya । patitoddhara bhava saranam ॥ 17॥

dattatreya bhava saranam ॥

iti sridattasaranastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment