Ashtaka

Shri Dayananda Ashtakam Lyrics in English

śrīdayānandāṣṭakam Lyrics in English:

Om
sriramajayam ।
Om sadgurusrityagarajasvamine namo namah ।

atha sridayanandastakam ।
sarasvatikrpapatram dayanandasarasvatim ।
yatisresthagurum vande dayardraksam smitananam ॥ 1॥

vedantasarasadbodham lokasevanasuvratam ।
dayanandagurum vande dayardraksakrpakaram ॥ 2॥

gitasaropadesam ca gitasatkavitapriyam ।
dayanandagurum vande dayankitasubhasitam ॥ 3॥

advaitabodhakam vande visistadvaitabodhakam ।
dayanandagurum vande dayardrananasantvanam ॥ 4॥

dayakūtam tapaskūtam vidyakūtavirajakam ।
dayanandagurum vande dayadisugunasrayam ॥ 5॥

gangatiraprabodham ca gangaparatapassthalam ।
dayanandagurum vande dayagangasravasravam ॥ 6॥

paramarthagurum vande tattvabodhanatallajam ।
sridayanandasisyaryam santasattvagunaspadam ॥ 7॥

bharatasrestharatnam ca sarvalokasukirtitam ।
dayanandagurum vande astakaslokakirtitam ॥ 8॥

gitastotrapramodaya jñanacaryaya mangalam ।
vedasastrapravinaya dayanandaya mangalam ॥

tyagarajagurusvamisisyapuspabhilekhanam ।
dayanandagurustotram pathaniyam subhapradam ॥

iti sadgurusrityagarajasvaminah sisyaya bhaktaya puspaya krtam
sridayanandastakam gurau samarpitam ।
Om subhamastu ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet