Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Dayananda Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Dayananda Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್

58 Views

ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಅಥ ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಸರಸ್ವತೀಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ದಯಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀಮ್ ।
ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾರ್ದ್ರಾಕ್ಷಂ ಸ್ಮಿತಾನನಮ್ ॥ 1॥

ವೇದಾನ್ತಸಾರಸದ್ಬೋಧಂ ಲೋಕಸೇವನಸುವ್ರತಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾರ್ದ್ರಾಕ್ಷಕೃಪಾಕರಮ್ ॥ 2॥

ಗೀತಾಸಾರೋಪದೇಶಂ ಚ ಗೀತಸತ್ಕವಿತಾಪ್ರಿಯಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾಂಕಿತಸುಭಾಷಿತಮ್ ॥ 3॥

ಅದ್ವೈತಬೋಧಕಂ ವನ್ದೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಬೋಧಕಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾರ್ದ್ರಾನನಸಾನ್ತ್ವನಮ್ ॥ 4॥

ದಯಾಕೂಟಂ ತಪಸ್ಕೂಟಂ ವಿದ್ಯಾಕೂಟವಿರಾಜಕಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾದಿಸುಗುಣಾಶ್ರಯಮ್ ॥ 5॥

ಗಂಗಾತೀರಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಗಂಗಾಪಾರತಪಸ್ಸ್ಥಲಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ದಯಾಗಂಗಾಸ್ರವಾಸ್ರವಮ್ ॥ 6॥

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುಂ ವನ್ದೇ ತತ್ತ್ವಬೋಧನತಲ್ಲಜಮ್ ।
ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಶಿಷ್ಯಾರ್ಯಂ ಶಾನ್ತಸತ್ತ್ವಗುಣಾಸ್ಪದಮ್ ॥ 7॥

ಭಾರತಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ನಂ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಸುಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಅಷ್ಟಕಶ್ಲೋಕಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 8॥

ಗೀತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಮೋದಾಯ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥

ತ್ಯಾಗರಾಜಗುರುಸ್ವಾಮಿಶಿಷ್ಯಾಪುಷ್ಪಾಭಿಲೇಖನಮ್ ।
ದಯಾನನ್ದಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠನೀಯಂ ಶುಭಪ್ರದಮ್ ॥

ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯಯಾ ಭಕ್ತಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ ಕೃತಂ
ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಗುರೌ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *