Ashtottara Shatanama

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Shree Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീധന്വന്തര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

ധന്വന്തരിഃ സുധാപൂര്‍ണകലശഢ്യകരോ ഹരിഃ ।
ജരാമൃതിത്രസ്തദേവപ്രാര്‍ഥനാസാധകഃ പ്രഭുഃ ॥ 1 ॥

നിര്‍വികല്‍പോ നിസ്സമാനോ മന്ദസ്മിതമുഖാംബുജഃ ।
ആഞ്ജനേയപ്രാപിതാദ്രിഃ പാര്‍ശ്വസ്ഥവിനതാസുതഃ ॥ 2 ॥

നിമഗ്നമന്ദരധരഃ കൂര്‍മരൂപീ ബൃഹത്തനുഃ ।
നീലകുഞ്ചിതകേശാന്തഃ പരമാദ്ഭുതരൂപധൃത് ॥ 3 ॥

കടാക്ഷവീക്ഷണാശ്വസ്തവാസുകിഃ സിംഹവിക്രമഃ ।
സ്മര്‍തൃഹൃദ്രോഗഹരണോ മഹാവിഷ്ണ്വംശസംഭവഃ ॥ 4 ॥

പ്രേക്ഷണീയോത്പലശ്യാമ ആയുര്‍വേദാധിദൈവതം ।
ഭേഷജഗ്രഹണാനേഹസ്സ്മരണീയപദാംബുജഃ ॥ 5 ॥

നവയൌവനസമ്പന്നഃ കിരീടാന്വിതമസ്തകഃ ।
നക്രകുണ്ഡലസംശോഭിശ്രവണദ്വയശഷ്കുലിഃ ॥ 6 ॥

ദീര്‍ഘപീവരദോര്‍ദണ്ഡഃ കംബുഗ്രീവോഽംബുജേക്ഷണഃ ।
ചതുര്‍ഭുജഃ ശങ്ഖധരശ്ചക്രഹസ്തോ വരപ്രദഃ ॥ 7 ॥

സുധാപാത്രോപരിലസദാംരപത്രലസത്കരഃ ।
ശതപദ്യാഢ്യഹസ്തശ്ച കസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതഃ ॥ 8 ॥

സുകപോലസ്സുനാസശ്ച സുന്ദരഭ്രൂലതാഞ്ചിതഃ ।
സ്വങ്ഗുലീതലശോഭാഢ്യോ ഗൂഢജത്രുര്‍മഹാഹനുഃ ॥ 9 ॥

ദിവ്യാങ്ഗദലസദ്ബാഹുഃ കേയൂരപരിശോഭിതഃ ।
വിചിത്രരത്നഖചിതവലയദ്വയശോഭിതഃ ॥ 10 ॥

സമോല്ലസത്സുജാതാംസശ്ചാങ്ഗുലീയവിഭൂഷിതഃ ।
സുധാഘന്ധരസാസ്വാദമിലദ്ഭൃങ്ഗമനോഹരഃ ॥ 11 ॥

ലക്ഷ്മീസമര്‍പിതോത്ഫുല്ലകഞ്ജമാലാലസദ്ഗലഃ ।
ലക്ഷ്മീശോഭിതവക്ഷസ്കോ വനമാലാവിരാജിതഃ ॥ 12 ॥

നവരത്നമണീക്ലൃപ്തഹാരശോഭിതകന്ധരഃ ।
ഹീരനക്ഷത്രമാലാദിശോഭാരഞ്ജിതദിങ്മുഖഃ ॥ 13 ॥

വിരജോഽംബരസംവീതോ വിശാലോരാഃ പൃഥുശ്രവാഃ ।
നിംനനാഭിഃ സൂക്ഷ്മമധ്യഃ സ്ഥൂലജങ്ഘോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 14 ॥

സുലക്ഷണപദാങ്ഗുഷ്ഠഃ സര്‍വസാമുദ്രികാന്വിതഃ ।
അലക്തകാരക്തപാദോ മൂര്‍തിമദ്വാധിപൂജിതഃ ॥ 15 ॥

സുധാര്‍ഥാന്യോന്യസംയുധ്യദ്ദേവദൈതേയസാന്ത്വനഃ ।
കോടിമന്‍മഥസങ്കാശഃ സര്‍വാവയവസുന്ദരഃ ॥ 16 ॥

അമൃതാസ്വാദനോദ്യുക്തദേവസങ്ഘപരിഷ്ടുതഃ ।
പുഷ്പവര്‍ഷണസംയുക്തഗന്ധര്‍വകുലസേവിതഃ ॥ 17 ॥

ശങ്ഖതൂര്യമൃദങ്ഗാദിസുവാദിത്രാപ്സരോവൃതഃ ।
വിഷ്വക്സേനാദിയുക്പാര്‍ശ്വഃ സനകാദിമുനിസ്തുതഃ ॥ 18 ॥

സാശ്ചര്യസസ്മിതചതുര്‍മുഖനേത്രസമീക്ഷിതഃ ।
സാശങ്കസംഭ്രമദിതിദനുവംശ്യസമീഡിതഃ ॥ 19 ॥

നമനോന്‍മുഖദേവാദിമൌലീരത്നലസത്പദഃ ।
ദിവ്യതേജഃപുഞ്ജരൂപഃ സര്‍വദേവഹിതോത്സുകഃ ॥ 20 ॥

സ്വനിര്‍ഗമക്ഷുബ്ധദുഗ്ധവാരാശിര്‍ദുന്ദുഭിസ്വനഃ ।
ഗന്ധര്‍വഗീതാപദാനശ്രവണോത്കമഹാമനാഃ ॥ 21 ॥

നിഷ്കിഞ്ചനജനപ്രീതോ ഭവസമ്പ്രാപ്തരോഗഹൃത് ।
അന്തര്‍ഹിതസുധാപാത്രോ മഹാത്മാ മായികാഗ്രണീഃ ॥ 22 ॥

ക്ഷണാര്‍ധമോഹിനീരൂപഃ സര്‍വസ്ത്രീശുഭലക്ഷണഃ ।
മദമത്തേഭഗമനഃ സര്‍വലോകവിമോഹനഃ ॥ 23 ॥

സ്രംസന്നീവീഗ്രന്ഥിബന്ധാസക്തദിവ്യകരാങ്ഗുലിഃ ।
രത്നദര്‍വീലസദ്ധസ്തോ ദേവദൈത്യവിഭാഗകൃത് ॥ 24 ॥

സങ്ഖ്യാതദേവതാന്യാസോ ദൈത്യദാനവവഞ്ചകഃ ।
ദേവാമൃതപ്രദാതാ ച പരിവേഷണഹൃഷ്ടധീഃ ॥ 25 ॥

ഉന്‍മുഖോന്‍മുഖദൈത്യേന്ദ്രദന്തപങ്കിതവിഭാജകഃ ।
പുഷ്പവത്സുവിനിര്‍ദിഷ്ടരാഹുരക്ഷഃശിരോഹരഃ ॥ 26 ॥

രാഹുകേതുഗ്രഹസ്ഥാനപശ്ചാദ്ഗതിവിധായകഃ ।
അമൃതാലാഭനിര്‍വിണ്ണയുധ്യദ്ദേവാരിസൂദനഃ ॥ 27 ॥

ഗരുത്മദ്വാഹനാരൂഢഃ സര്‍വേശസ്തോത്രസംയുതഃ ।
സ്വസ്വാധികാരസന്തുഷ്ടശക്രവഹ്ന്യാദിപൂജിതഃ ॥ 28 ॥

മോഹിനീദര്‍ശനായാതസ്ഥാണുചിത്തവിമോഹകഃ ।
ശചീസ്വാഹാദിദിക്പാലപത്നീമണ്ഡലസന്നുതഃ ॥ 29 ॥

വേദാന്തവേദ്യമഹിമാ സര്‍വലൌകൈകരക്ഷകഃ ।
രാജരാജപ്രപൂജ്യാങ്ഘ്രിഃ ചിന്തിതാര്‍ഥപ്രദായകഃ ॥ 30 ॥

ധന്വന്തരേര്‍ഭഗവതോ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
യഃ പഠേത്സതതം ഭക്ത്യാ നീരോഗസ്സുഖഭാഗ്ഭവേത് ॥ 31 ॥

ഇതി ബൃഹദ്ബ്രഹ്മാനന്ദോപനിഷദാന്തര്‍ഗതം
ശ്രീധന്വന്തര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil