Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shree Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

sridhanvantaryastottarasatanamastotram

dhanvantarih sudhapurnakalasadhyakaro harih ।
jaramrtitrastadevaprarthanasadhakah prabhuh ॥ 1 ॥

nirvikalpo nissamano mandasmitamukhambujah ।
anjaneyaprapitadrih parsvasthavinatasutah ॥ 2 ॥

nimagnamandaradharah kurmarupi brhattanuh ।
nilakuncitakesantah paramadbhutarupadhrt ॥ 3 ॥

kataksaviksanasvastavasukih simhavikramah ।
smartrhrdrogaharano mahavisnvamsasambhavah ॥ 4 ॥

preksaniyotpalasyama ayurvedadhidaivatam ।
bhesajagrahananehassmaraniyapadambujah ॥ 5 ॥

navayauvanasampannah kiritanvitamastakah ।
nakrakundalasamsobhisravanadvayasaskulih ॥ 6 ॥

dirghapivaradordandah kambugrivo’mbujeksanah ।
caturbhujah sankhadharascakrahasto varapradah ॥ 7 ॥

sudhapatroparilasadamrapatralasatkarah ।
satapadyadhyahastasca kasturitilakancitah ॥ 8 ॥

sukapolassunasasca sundarabhrulatancitah ।
svangulitalasobhadhyo gudhajatrurmahahanuh ॥ 9 ॥

divyangadalasadbahuh keyuraparisobhitah ।
vicitraratnakhacitavalayadvayasobhitah ॥ 10 ॥

samollasatsujatamsascanguliyavibhusitah ।
sudhaghandharasasvadamiladbhrngamanoharah ॥ 11 ॥

laksmisamarpitotphullakanjamalalasadgalah ।
laksmisobhitavaksasko vanamalavirajitah ॥ 12 ॥

navaratnamaniklrptaharasobhitakandharah ।
hiranaksatramaladisobharanjitadinmukhah ॥ 13 ॥

virajo’mbarasamvito visalorah prthusravah ।
nimnanabhih suksmamadhyah sthulajangho niranjanah ॥ 14 ॥

sulaksanapadangusthah sarvasamudrikanvitah ।
alaktakaraktapado murtimadvadhipujitah ॥ 15 ॥

sudharthanyonyasamyudhyaddevadaiteyasantvanah ।
kotimanmathasankasah sarvavayavasundarah ॥ 16 ॥

amrtasvadanodyuktadevasanghaparistutah ।
puspavarsanasamyuktagandharvakulasevitah ॥ 17 ॥

sankhaturyamrdangadisuvaditrapsarovrtah ।
visvaksenadiyukparsvah sanakadimunistutah ॥ 18 ॥

sascaryasasmitacaturmukhanetrasamiksitah ।
sasankasambhramaditidanuvamsyasamiditah ॥ 19 ॥

namanonmukhadevadimauliratnalasatpadah ।
divyatejahpunjarupah sarvadevahitotsukah ॥ 20 ॥

svanirgamaksubdhadugdhavarasirdundubhisvanah ।
gandharvagitapadanasravanotkamahamanah ॥ 21 ॥

niskincanajanaprito bhavasampraptarogahrt ।
antarhitasudhapatro mahatma mayikagranih ॥ 22 ॥

ksanardhamohinirupah sarvastrisubhalaksanah ।
madamattebhagamanah sarvalokavimohanah ॥ 23 ॥

sramsannivigranthibandhasaktadivyakarangulih ।
ratnadarvilasaddhasto devadaityavibhagakrt ॥ 24 ॥

sankhyatadevatanyaso daityadanavavancakah ।
devamrtapradata ca parivesanahrstadhih ॥ 25 ॥

unmukhonmukhadaityendradantapankitavibhajakah ।
puspavatsuvinirdistarahuraksahsiroharah ॥ 26 ॥

rahuketugrahasthanapascadgatividhayakah ।
amrtalabhanirvinnayudhyaddevarisudanah ॥ 27 ॥

garutmadvahanarudhah sarvesastotrasamyutah ।
svasvadhikarasantustasakravahnyadipujitah ॥ 28 ॥

mohinidarsanayatasthanucittavimohakah ।
sacisvahadidikpalapatnimandalasannutah ॥ 29 ॥

vedantavedyamahima sarvalaukaikaraksakah ।
rajarajaprapujyanghrih cintitarthapradayakah ॥ 30 ॥

dhanvantarerbhagavato namnamastottaram satam ।
yah pathetsatatam bhaktya nirogassukhabhagbhavet ॥ 31 ॥

iti brhadbrahmanandopanisadantargatam
sridhanvantaryastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top