Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Shree Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీధన్వన్తర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

ధన్వన్తరిః సుధాపూర్ణకలశఢ్యకరో హరిః ।
జరామృతిత్రస్తదేవప్రార్థనాసాధకః ప్రభుః ॥ ౧ ॥

నిర్వికల్పో నిస్సమానో మన్దస్మితముఖామ్బుజః ।
ఆఞ్జనేయప్రాపితాద్రిః పార్శ్వస్థవినతాసుతః ॥ ౨ ॥

నిమగ్నమన్దరధరః కూర్మరూపీ బృహత్తనుః ।
నీలకుఞ్చితకేశాన్తః పరమాద్భుతరూపధృత్ ॥ ౩ ॥

కటాక్షవీక్షణాశ్వస్తవాసుకిః సింహవిక్రమః ।
స్మర్తృహృద్రోగహరణో మహావిష్ణ్వంశసమ్భవః ॥ ౪ ॥

ప్రేక్షణీయోత్పలశ్యామ ఆయుర్వేదాధిదైవతమ్ ।
భేషజగ్రహణానేహస్స్మరణీయపదామ్బుజః ॥ ౫ ॥

నవయౌవనసమ్పన్నః కిరీటాన్వితమస్తకః ।
నక్రకుణ్డలసంశోభిశ్రవణద్వయశష్కులిః ॥ ౬ ॥

దీర్ఘపీవరదోర్దణ్డః కమ్బుగ్రీవోఽమ్బుజేక్షణః ।
చతుర్భుజః శఙ్ఖధరశ్చక్రహస్తో వరప్రదః ॥ ౭ ॥

సుధాపాత్రోపరిలసదామ్రపత్రలసత్కరః ।
శతపద్యాఢ్యహస్తశ్చ కస్తూరీతిలకాఞ్చితః ॥ ౮ ॥

సుకపోలస్సునాసశ్చ సున్దరభ్రూలతాఞ్చితః ।
స్వఙ్గులీతలశోభాఢ్యో గూఢజత్రుర్మహాహనుః ॥ ౯ ॥

దివ్యాఙ్గదలసద్బాహుః కేయూరపరిశోభితః ।
విచిత్రరత్నఖచితవలయద్వయశోభితః ॥ ౧౦ ॥

సమోల్లసత్సుజాతాంసశ్చాఙ్గులీయవిభూషితః ।
సుధాఘన్ధరసాస్వాదమిలద్భృఙ్గమనోహరః ॥ ౧౧ ॥

లక్ష్మీసమర్పితోత్ఫుల్లకఞ్జమాలాలసద్గలః ।
లక్ష్మీశోభితవక్షస్కో వనమాలావిరాజితః ॥ ౧౨ ॥

నవరత్నమణీక్లృప్తహారశోభితకన్ధరః ।
హీరనక్షత్రమాలాదిశోభారఞ్జితదిఙ్ముఖః ॥ ౧౩ ॥

విరజోఽమ్బరసంవీతో విశాలోరాః పృథుశ్రవాః ।
నిమ్ననాభిః సూక్ష్మమధ్యః స్థూలజఙ్ఘో నిరఞ్జనః ॥ ౧౪ ॥

సులక్షణపదాఙ్గుష్ఠః సర్వసాముద్రికాన్వితః ।
అలక్తకారక్తపాదో మూర్తిమద్వాధిపూజితః ॥ ౧౫ ॥

సుధార్థాన్యోన్యసంయుధ్యద్దేవదైతేయసాన్త్వనః ।
కోటిమన్మథసఙ్కాశః సర్వావయవసున్దరః ॥ ౧౬ ॥

అమృతాస్వాదనోద్యుక్తదేవసఙ్ఘపరిష్టుతః ।
పుష్పవర్షణసంయుక్తగన్ధర్వకులసేవితః ॥ ౧౭ ॥

శఙ్ఖతూర్యమృదఙ్గాదిసువాదిత్రాప్సరోవృతః ।
విష్వక్సేనాదియుక్పార్శ్వః సనకాదిమునిస్తుతః ॥ ౧౮ ॥

సాశ్చర్యసస్మితచతుర్ముఖనేత్రసమీక్షితః ।
సాశఙ్కసమ్భ్రమదితిదనువంశ్యసమీడితః ॥ ౧౯ ॥

నమనోన్ముఖదేవాదిమౌలీరత్నలసత్పదః ।
దివ్యతేజఃపుఞ్జరూపః సర్వదేవహితోత్సుకః ॥ ౨౦ ॥

స్వనిర్గమక్షుబ్ధదుగ్ధవారాశిర్దున్దుభిస్వనః ।
గన్ధర్వగీతాపదానశ్రవణోత్కమహామనాః ॥ ౨౧ ॥

నిష్కిఞ్చనజనప్రీతో భవసమ్ప్రాప్తరోగహృత్ ।
అన్తర్హితసుధాపాత్రో మహాత్మా మాయికాగ్రణీః ॥ ౨౨ ॥

క్షణార్ధమోహినీరూపః సర్వస్త్రీశుభలక్షణః ।
మదమత్తేభగమనః సర్వలోకవిమోహనః ॥ ౨౩ ॥

స్రంసన్నీవీగ్రన్థిబన్ధాసక్తదివ్యకరాఙ్గులిః ।
రత్నదర్వీలసద్ధస్తో దేవదైత్యవిభాగకృత్ ॥ ౨౪ ॥

సఙ్ఖ్యాతదేవతాన్యాసో దైత్యదానవవఞ్చకః ।
దేవామృతప్రదాతా చ పరివేషణహృష్టధీః ॥ ౨౫ ॥

ఉన్ముఖోన్ముఖదైత్యేన్ద్రదన్తపఙ్కితవిభాజకః ।
పుష్పవత్సువినిర్దిష్టరాహురక్షఃశిరోహరః ॥ ౨౬ ॥

రాహుకేతుగ్రహస్థానపశ్చాద్గతివిధాయకః ।
అమృతాలాభనిర్విణ్ణయుధ్యద్దేవారిసూదనః ॥ ౨౭ ॥

గరుత్మద్వాహనారూఢః సర్వేశస్తోత్రసంయుతః ।
స్వస్వాధికారసన్తుష్టశక్రవహ్న్యాదిపూజితః ॥ ౨౮ ॥

మోహినీదర్శనాయాతస్థాణుచిత్తవిమోహకః ।
శచీస్వాహాదిదిక్పాలపత్నీమణ్డలసన్నుతః ॥ ౨౯ ॥

వేదాన్తవేద్యమహిమా సర్వలౌకైకరక్షకః ।
రాజరాజప్రపూజ్యాఙ్ఘ్రిః చిన్తితార్థప్రదాయకః ॥ ౩౦ ॥

ధన్వన్తరేర్భగవతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
యః పఠేత్సతతం భక్త్యా నీరోగస్సుఖభాగ్భవేత్ ॥ ౩౧ ॥

ఇతి బృహద్బ్రహ్మానన్దోపనిషదాన్తర్గతం
శ్రీధన్వన్తర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top