Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Dinabandhvashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಮ್

Shri Dinabandhvashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಮ್

61 Views

ಶ್ರೀದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗದುದೇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನವಸ್ಥಿತಮಶೇಷಮಶೇಷಮೂಲೇ ।
ಯತ್ರೋಪಯಾತಿ ವಿಲಯಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮನ್ತೇ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 1॥

ಚಕ್ರಂ ಸಹಸ್ರಕರಚಾರು ಕರಾರವಿನ್ದೇ ಗುರ್ವೀ ಗದಾ ದರವರಶ್ಚ ವಿಭಾತಿ ಯಸ್ಯ ।
ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರಪೃಷ್ಠಪರಿರೋಪಿತಪಾದಪದ್ಮೋ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 2॥

ಯೇನೋದ್ಧೃತಾ ವಸುಮತೀ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಗ್ನಾ ನಗ್ನಾ ಚ ಪಾಂಡವವಧೂಃ ಸ್ಥಗಿತಾ ದುಕೂಲೈಃ ।
ಸಮ್ಮೋಚಿತೋ ಜಲಚರಸ್ಯ ಮುಖಾದ್ಗಜೇನ್ದ್ರೋ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 3॥

ಯಸ್ಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟಿವಶತಸ್ತು ಸುರಾಃ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ ಕೋಪೇಕ್ಷಣೇನ ದನುಜಾ ವಿಲಯಂ ವ್ರಜನ್ತಿ ।
ಭೀತಾಶ್ಚರನ್ತಿ ಚ ಯತೋಽರ್ಕಯಮಾನಿಲಾದ್ಯಾಃ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 4॥

ಗಾಯನ್ತಿ ಸಾಮಕುಶಲಾ ಯಮಜಂ ಮಖೇಷು ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಧೀರಮತಯೋ ಯತಯೋ ವಿವಿಕ್ತೇ ।
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿಪುರುಷಾಃ ಪುರುಷಂ ಶರೀರೇ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 5॥

ಆಕಾರರೂಪಗುಣಯೋಗವಿವರ್ಜಿತೋಽಪಿ ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪನನಿಮಿತ್ತಗೃಹೀತಮೂರ್ತಿಃ ।
ಯಃ ಸರ್ವಗೋಽಪಿ ಕೃತಶೇಷಶರೀರಶಯ್ಯೋ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 6॥

ಯಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಮನಿದ್ರಮುನೀನ್ದ್ರವೃನ್ದೈ- ರಾರಾಧ್ಯತೇ ಭವದವಾನಲದಾಹಶಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಸರ್ವಾಪರಾಧಮವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಮಮಾಖಿಲಾತ್ಮಾ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 7॥

ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಪರಃ ಶ್ವಪಚೋಽಪಿ ನೂನಂ ಹಿತ್ವಾಖಿಲಂ ಕಲಿಮಲಂ ಭುವನಂ ಪುನಾತಿ ।
ದಗ್ಧ್ವಾ ಮಮಾಘಮಖಿಲಂ ಕರುಣೇಕ್ಷಣೇನ ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬನ್ಧುಃ ॥ 8॥

ದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ಭಾಷಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *