Ashtaka

Shri Durga Apaduddharashtakamh Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರಸ್ತವರಾಜಃ

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕಮ್ಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಪಾದಾರವಿನ್ದೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 1॥
ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿನ್ತ್ಯಮಾನಸ್ವರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನನ್ದ ರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 2॥
ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ ಭಯಾರ್ತಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ಧಸ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 3॥
ಅರಣ್ಯೇ ರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶುತ್ರುಮಧ್ಯೇ ಜಲೇ ಸಂಕಟೇ ರಾಜಗ್ರೇಹೇ ಪ್ರವಾತೇ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ಹೇತುರ್ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 4॥
ಅಪಾರೇ ಮಹದುಸ್ತರೇಽತ್ಯನ್ತಘೋರೇ ವಿಪತ್ ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾಂ ದೇಹಭಾಜಾಮ್ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರನೌಕಾ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 5॥
ನಮಶ್ಚಂಡಿಕೇ ಚಂಡೋರ್ದಂಡಲೀಲಾಸಮುತ್ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಲಾಶೇಷಶತ್ರೋಃ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ವಿಘ್ನಸನ್ದೋಹಹರ್ತ್ರೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 6॥
ತ್ವಮೇಕಾ ಸದಾರಾಧಿತಾ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯನೇಕಾಖಿಲಾ ಕ್ರೋಧನಾ ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ ।
ಇಡಾ ಪಿಂಗಲಾ ತ್ವಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 7॥
ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮನಾದೇ ಸದಾಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತೃಸ್ವರೂಪೇ ।
ವಿಭೂತಿಃ ಸತಾಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 8॥
ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ
ಮುನಿಮನುಜಪಶೂನಾಂ ದಸ್ಯಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾಮ್ ।
ನೃಪತಿಗೃಹಗತಾನಾಂ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪೀಡಿತಾನಾಂ
ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 9॥
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರಹೇತುಕಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಮೇಕಸನ್ಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠನಾದ್ಧೋರಸಂಕಟಾತ್ ॥ 10॥

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ ।
ಸರ್ವಂ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕಂ ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಸದಾ ॥ 11॥

ಸ ಸರ್ವ ದುಷ್ಕೃತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 12॥

ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ॥ 13॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀತನ್ತ್ರೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ var ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ