Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganesha Mantra Prabhava Stuti Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ
ಓಮಿತ್ಯಾದೌ ವೇದವಿದೋ ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಯಂ ಲೋಕವಿಧಾನೇ ಪ್ರಣಮಂತಿ |
ಯೋಽಂತರ್ಯಾಮೀ ಪ್ರಾಣಿಗಣಾನಾಂ ಹೃದಯಸ್ಥಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧ ||

ಗಂಗಾಗೌರೀಶಂಕರಸಂತೋಷಕವೃತ್ತಂ
ಗಂಧರ್ವಾಲೀಗೀತಚರಿತ್ರಂ ಸುಪವಿತ್ರಮ್ |
ಯೋ ದೇವಾನಾಮಾದಿರನಾದಿರ್ಜಗದೀಶಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨ ||

ಗಚ್ಛೇತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಯನ್ಮನುಜಾಪೀ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ
ಗಂತಾ ಪಾರಂ ಸಂಸೃತಿಸಿಂಧೋರ್ಯದ್ವೇತ್ತಾ |
ಗರ್ವಗ್ರಂಥೇರ್ಯಃ ಕಿಲ ಭೇತ್ತಾ ಗಣರಾಜಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೩ ||

ತಣ್ಯೇತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವರ್ಣಜಮಾದೌ ಪೂಜಾರ್ಥಂ
ಯದ್ಯಂತ್ರಾಂತಃ ಪಶ್ಚಿಮಕೋಣೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್ |
ಬೀಜಂ ಧ್ಯಾತುಃ ಪುಷ್ಟಿದಮಾಥ್ವರಣವಾಕ್ಯೈಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೪ ||

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮಶ್ರೀಮದಹೃದ್ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ
ಮೂಲಾಧಾರಾಂಭೋರುಹ ಭಾಸ್ವದ್ಭಾನುಭ್ಯಾಮ್ |
ಯೋಗೀ ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಮಜಪಾರ್ಪಣದಕ್ಷಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೫ ||

ತತ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಗುರುವಾಕ್ಯೈರಧಿಗತ್ಯ
ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಭವಾಂತೇ ನಿಜಧಾಮ |
ಶಾಂತಾವಿದ್ಯಸ್ತತ್ಕೃತಬೋಧಃ ಸ್ವಯಮೀಯಾತ್
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೬ ||

ಯೇ ಯೇ ಭೋಗಾ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಃ ಸಪುಮಾರ್ಥಾಃ
ಯೇ ಯೇ ಯೋಗಾಃ ಸಾಧ್ಯಸುಲೋಕಾಃ ಸುಕೃತಾರ್ಥಾಃ |
ತೇ ಸರ್ವೇ ಸ್ಯುರ್ಯನ್ಮನುಜಪತಃ ಪುರುಷಾಣಾಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೭ ||

ನತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ಮುಹುರರ್ಥೀ
ನಿರ್ದ್ವೈತಾತ್ಮಾಖಂಡಸುಖಃ ಸ್ಯಾದ್ಧತಮೋಹಃ |
ಕಾಮಾನ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಾನೀಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೮ ||

ಮಸ್ತಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಂ ಕರಿವಕ್ತ್ರಂ
ಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪಾಶ ಸೃಣೀಸ್ಫೀತಕರಾಬ್ಜಮ್ |
ಶೂರ್ಪಶ್ರೋತ್ರಂ ಸುಂದರಗಾತ್ರಂ ಶಿವಪುತ್ರಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೯ ||

ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಾಂ ಸಿದ್ಧಿಗಣೇಶಸ್ತುತಿಮೇನಾಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಹ್ವಯಸೂರ್ಯುಕ್ತಾಮನುಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಉಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಕಾರ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಮೋಹಂ ಬೋಧಮುಪೇಯಾತ್ತದ್ಭಕ್ತಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿ ಕೃತ ಶ್ರೀಗಣೇಶಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Shri Ganesha Mantra Prabhava Stuti lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Shri Ganesha Mantra Prabhava Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top