Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਰਾਜਃ

Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਰਾਜਃ

142 Views

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਰਾਜਃ Lyrics in Punjabi:

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਚ ।

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ।
ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸ੍ਤਵਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਲੌ ਝਟਿਤਿ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਨ ਨ੍ਯਾਸੋ ਨ ਚ ਸਂਸ੍ਕਾਰੋ ਨ ਹੋਮੋ ਨ ਚ ਤਰ੍ਪਣਮ੍ ॥ ੧॥

ਨ ਮਾਰ੍ਜਨਂ ਚ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਸਹਸ੍ਰਜਪਮਾਤ੍ਰਤਃ ।
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤ੍ਯਰ੍ਚਨਤਃ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤ-ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਭੋਜਨਾਤ੍ ॥ ੨॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ,
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਵਿਨਾਯਕੈਕ-ਭਾਵਨਾ-ਸਮਰ੍ਚਨਾ-ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ
ਪ੍ਰਮੋਦਕੈਃ ਪ੍ਰਮੋਦਕੈਃ ਪ੍ਰਮੋਦ-ਮੋਦ-ਮੋਦਕਮ੍ ।
ਯਦਰ੍ਪਿਤਂ ਸਦਰ੍ਪਿਤਂ ਨਵਾਨ੍ਨਧਾਨ੍ਯਨਿਰ੍ਮਿਤਂ
ਨ ਕਣ੍ਡਿਤਂ ਨ ਖਣ੍ਡਿਤਂ ਨ ਖਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਂ ਕਤਮ੍ ॥ ੧॥

ਸਜਾਤਿਕਦ੍-ਵਿਜਾਤਿਕਤ-ਸ੍ਵਨਿਸ਼੍ਠਭੇਦਵਰ੍ਜਿਤਂ
ਨਿਰਞ੍ਜਨਂ ਚ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਨਿਰਾਕਤਿਂ ਹ੍ਯਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਮ੍
ਸਦਾਤ੍ਮਕਂ ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਂ ਸੁਖਾਤ੍ਮਕਂ ਪਰਂ ਪਦਂ
ਭਜਾਮਿ ਤਂ ਗਜਾਨਨਂ ਸ੍ਵਮਾਯਯਾਤ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ॥੨।
ਗਣਾਧਿਪ! ਤ੍ਵਮਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰੀਸ਼ਸੂਨੁਰੀਸ਼੍ਵਰ-
ਸ੍ਤ੍ਵਮਮ੍ਬਰਂ ਚ ਸ਼ਮ੍ਬਰਂ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਵਂ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਰ੍ਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰ-
ਸ਼੍ਚਰਾऽਚਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹੇਤੁਰਨ੍ਤਰਾਯ-ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਤ੍ ॥ ੩॥

ਅਨੇਕਦਂ ਤਮਾਲ-ਨੀਲਮੇਕਦਨ੍ਤ-ਸੁਨ੍ਦਰਂ
ਗਜਾਨਨਂ ਨਮੋऽਗਜਾਨਨਾऽਮਤਾਬ੍ਧਿ-ਚਨ੍ਦਿਰਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤ-ਵੇਦਵਾਦਸਤ੍ਕਲਾ-ਕਲਾਪ-ਮਨ੍ਦਿਰਂ
ਮਹਾਨ੍ਤਰਾਯ-ਕਤ੍ਤਮੋऽਰ੍ਕਮਾਸ਼੍ਰਿਤੋऽਨ੍ਦਰੂਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੪॥

ਸਰਤ੍ਨਹੇਮ-ਘਣ੍ਟਿਕਾ-ਨਿਨਾਦ-ਨੁਪੁਰਸ੍ਵਨੈ-
ਮਦਙ੍ਗ-ਤਾਲਨਾਦ-ਭੇਦਸਾਧਨਾਨੁਰੂਪਤਃ ।
ਧਿਮਿ-ਦ੍ਧਿਮਿ-ਤ੍ਤਥੋਂਗ-ਥੋਙ੍ਗ-ਥੈਯਿ-ਥੈਯਿਸ਼ਬ੍ਦਤੋ
ਵਿਨਾਯਕਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰਃ ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਯ ਨਤ੍ਯਤਿ ॥ ੫॥

ਸਦਾ ਨਮਾਮਿ ਨਾਯਕੈਕਨਾਯਕਂ ਵਿਨਾਯਕਂ
ਕਲਾਕਲਾਪ-ਕਲ੍ਪਨਾ-ਨਿਦਾਨਮਾਦਿਪਰੂਸ਼ਮ੍ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਂ ਗੁਣੇਸ਼੍ਵਰਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵਂ
ਸ੍ਵਪਾਦਪਦ੍ਮ-ਸੇਵਿਨਾ-ਮਪਾਰ-ਵੈਭਵਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੬॥

ਭਜੇ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡ-ਤੁਨ੍ਦਿਲਂ ਸਦਨ੍ਦਸ਼ੂਕਭੂਸ਼ਣਂ
ਸਨਨ੍ਦਨਾਦਿ-ਵਨ੍ਦਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤ-ਸਿਦ੍ਧਸੇਵਿਤਮ੍ ।
ਸੁਰਾऽਸੁਰੌਘਯੋਃ ਸਦਾ ਜਯਪ੍ਰਦਂ ਭਯਪ੍ਰਦਂ
ਸਮਸ੍ਤਵਿਘ੍ਨ-ਘਾਤਿਨਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤ-ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਿਨਮ੍ ॥ ੭॥

ਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਤ-ਕਙ੍ਕਣਃ ਪਦਾਬ੍ਜ-ਕਿਙ੍ਕਿਣੋਗਣੋ
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗੁਣਾਰ੍ਣਵਃ ਫਣੀਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਗਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਾਨ੍ਤਰਾਯ-ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਾਰਕੋऽਸ੍ਤੁ ਤਾਰਕੋ
ਭਵਾਰ੍ਣਵਸ੍ਥ-ਘੋਰਦੁਰ੍ਗਹਾ ਚਿਦੇਕਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮॥

ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਵਣਸ਼੍ਚਰਾ-ऽਚਰ-ਗੁਰੋਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਂਯਤਚੇਤਸਾ ਯਦਿ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਤੁਲਾ ਸ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿ-ਸਹਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰ੍ਵਦਾ
ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਤਤ੍ਪਰਿਚਾਰਿਕੇ ਕਿਲ ਤਦਾ ਕਾਃ ਕਾਮਨਾਨਾਂ ਕਥਾਃ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੋਕ੍ਤੋ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਰਾਜਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *