Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ganeshastavanam or Ganeshashtakam by Valmiki Lyrics in English

Shri Ganeshastavanam or Ganeshashtakam by Valmiki Lyrics in English

530 Views

vālmīkikṛtaṃ śrīgaṇeśastavanam athavā gaṇeśāṣṭakam Lyrics in English:

catuhsastikotyakhyavidyapradam tvam suracaryavidyapradanapadanam ।
kathabhistavidyarpakam dantayugmam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 1॥

svanatham pradhanam mahavighnanatham nijecchavisrstandavrndesanatham ।
prabhu daksinasyasya vidyapradam tvam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 2॥

vibho vyasasisyadividyavisistapriyanekavidyapradataramadyam ।
mahasaktadiksagurum sresthadam tvam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 3॥

vidhatre trayimukhyavedamsca yogam mahavisnave cagamañ saṅkaraya ।
disantam ca sūryaya vidyarahasyam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 4॥

mahabuddhiputraya caikam puranam disantam gajasyasya mahatmyayuktam ।
nijajñanasaktya sametam puranam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 5॥

trayisirsasaram rucanekamaram ramabuddhidaram param brahmaparam ।
surastomakayam ganaughadhinatham kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 6॥

cidanandarūpam munidhyeyarūpam gunatitamisam suresam ganesam ।
dharanandalokadivasapriyam tvam kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 7॥

anekaprataram suraktabjaharam param nirgunam visvasadbrahmarūpam ।
mahavakyasandohatatparyamūrtim kavim buddhinatham kavinam namami ॥ 8॥

idam ye tu kavyastakam bhaktiyuktatrisandhyam pathante gajasyam smarantah ।
kavitvam suvakyarthamatyadbhutam te labhante prasadad ganesasya muktim ॥ 9॥

iti valmikikrtam ganesastavanam samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *