Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganeshastavanam or Ganeshashtakam by Valmiki Lyrics in Kannada

ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೃತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಸ್ತವನಮ್ ಅಥವಾ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟ್ಯಾಖ್ಯವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ತ್ವಾಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಾಪದಾನಮ್ ।
ಕಠಾಭೀಷ್ಟವಿದ್ಯಾರ್ಪಕಂ ದನ್ತಯುಗ್ಮಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 1॥

ಸ್ವನಾಥಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಮಹಾವಿಘ್ನನಾಥಂ ನಿಜೇಚ್ಛಾವಿಸೃಷ್ಟಾಂಡವೃನ್ದೇಶನಾಥಮ್ ।
ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ತ್ವಾಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 2॥

ವಿಭೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಾದಿವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಿಯಾನೇಕವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತಾರಮಾದ್ಯಮ್ ।
ಮಹಾಶಾಕ್ತದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ ಶ್ರೇಷ್ಠದಂ ತ್ವಾಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 3॥

ವಿಧಾತ್ರೇ ತ್ರಯೀಮುಖ್ಯವೇದಾಂಶ್ಚ ಯೋಗಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ಚಾಗಮಾಞ್ ಶಂಕರಾಯ ।
ದಿಶನ್ತಂ ಚ ಸೂರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 4॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿಪುತ್ರಾಯ ಚೈಕಂ ಪುರಾಣಂ ದಿಶನ್ತಂ ಗಜಾಸ್ಯಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಕ್ತಮ್ ।
ನಿಜಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೇತಂ ಪುರಾಣಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 5॥

ತ್ರಯೀಶೀರ್ಷಸಾರಂ ರುಚಾನೇಕಮಾರಂ ರಮಾಬುದ್ಧಿದಾರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಮ್ ।
ಸುರಸ್ತೋಮಕಾಯಂ ಗಣೌಘಾಧಿನಾಥಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 6॥

ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯರೂಪಂ ಗುಣಾತೀತಮೀಶಂ ಸುರೇಶಂ ಗಣೇಶಮ್ ।
ಧರಾನನ್ದಲೋಕಾದಿವಾಸಪ್ರಿಯಂ ತ್ವಾಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 7॥

ಅನೇಕಪ್ರತಾರಂ ಸುರಕ್ತಾಬ್ಜಹಾರಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ವಿಶ್ವಸದ್ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮ್ ।
ಮಹಾವಾಕ್ಯಸನ್ದೋಹತಾತ್ಪರ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಕವಿಂ ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ಕವೀನಾಂ ನಮಾಮಿ ॥ 8॥

ಇದಂ ಯೇ ತು ಕವ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪಠನ್ತೇ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಸ್ಮರನ್ತಃ ।
ಕವಿತ್ವಂ ಸುವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ತೇ ಲಭನ್ತೇ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೃತಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Shri Ganeshastavanam or Ganeshashtakam by Valmiki Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top