Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganganarayanadevashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಂಗಾನಾರಾಯಣದೇವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗಂಗಾನಾರಾಯಣದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕುಲಸ್ಥಿತಾನ್ ಕರ್ಮಿಣ ಉದ್ದಿಧೀರ್ಷು-
ರ್ಗಂಗೈವ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕೃಪಯಾವಿಶೇಷ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 1॥

ನರೋತ್ತಮೋ ಭಕ್ತ್ಯವತಾರ ಏವ
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಭಕ್ತಿಂ ನಿದಧೌ ಮುದೈವ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 2॥

ವೃನ್ದಾವನೇ ಯಸ್ಯ ಯಶಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ಅದ್ಯಾಪಿ ಗೀಯತೇ ಸತಾಂ ಸದಃಸು ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 3॥

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವದ್ವಿಭುಜತ್ವಶಂಸಿ
ಶ್ರುತಿಂ ವದನ್ ಸದ್ವಿಪದಂ ನಿರಾಸ್ಥತ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ಸೌಶೀಲ್ಯಯುಕ್ತೋ ಗುಣರತ್ನರಾಶಿಃ
ಪಾಂಡಿತ್ಯಸಾರಃ ಪ್ರತಿಭಾವಿವಸ್ವಾನ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ಜನಾನ್ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಭಿರೇವ ಸದ್ಯಃ
ಪ್ರಪದ್ಯಮಾನಾನ್ ಸ್ವಪದೇಽಕರೋದ್ಯಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 6॥

ಲೋಕೇ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿಯೋಗಂ
ಯಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ಗೌರಹರಿರ್ವ್ಯತಾನೀತ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 7॥

ವೃನ್ದಾವನೀಯಾತಿರಹಸ್ಯಭಕ್ತೇರ್ಜ್ಞಾನಂ
ವಿನಾ ಯಃ ನ ಕುತೋಽಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತೀ ದಯತಾಂ ಸ ಗಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೇಮರಸಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಾಮ್ ॥ 8॥

ವಿಶ್ರಮ್ಭವಾನ್ ಯಶ್ಚರಣೇಷು
ಗಂಗಾನಾರಾಯಣಪ್ರೇಮಾಮ್ಬುರಾಶೇಃ ।
ಏತತ್ಪಠೇದಷ್ಟಕಮೇಕಚಿತ್ತಃ
ಸ ತತ್ಪರೀವಾರಪದಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿಠಕ್ಕುರವಿರಚಿತಸ್ತವಾಮೃತಲಹರ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಂಗಾನಾರಾಯಣದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top