Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಮತ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಮತ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಭೂಕೈಲಾಸೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ಭುವನವನವೃತೇ ನಾಗತೀರ್ಥೋಪಕಂಠೇ
ರತ್ನಪ್ರಕಾರಮಧ್ಯೇ ರವಿಚನ್ದ್ರಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಮ್ ।
ಸಂಸಾರವ್ಯಾಧಿವೈದ್ಯಂ ಸಕಲಜನನುತಂ ಶಂಖಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಗೋಮತ್ಯಮ್ಬಾಸಮೇತಂ ಹರಿಹರವಪುಷಂ ಶಂಕರೇಶಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾಮ್ಬುಜಪದಾಂ ಲಾವಣ್ಯಶೋಭಾಂ ಶಿವಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಪದ್ಮಸಮ್ಭವನುತಾಂ ಲಮ್ಬೋದರೋಲ್ಲಾಸಿನೀಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಕೌಶಿಕವನ್ದ್ಯಮಾನಚರಣಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 1॥

ದೇವೀಂ ದಾನವರಾಜದರ್ಪಹರಿಣೀಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಂ
ಗನ್ಧರ್ವೋರಗಯಕ್ಷಸೇವಿತಪದಾಂ ಶ್ರೀಶೈಲಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಜಾತೀಚಮ್ಪಕಮಲ್ಲಿಕಾದಿಕುಸುಮೈಃ ಸಂಶೋಭಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 2॥

ಉದ್ಯತ್ಕೋಟಿವಿಕರ್ತನದ್ಯುತಿನಿಭಾಂ ಮೌರ್ವೀಂ ಭವಾಮ್ಭೋನಿಧೇಃ
ಉದ್ಯತ್ತಾರಕನಾಥತುಲ್ಯವದನಾಮುದ್ಯೋತಯನ್ತೀಂ ಜಗತ್ ।
ಹಸ್ತನ್ಯಸ್ತಶುಕಪ್ರಣಾಳಸಹಿತಾಂ ಹರ್ಷಪ್ರದಾಮಮ್ಬಿಕಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 3॥

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮನೀಯಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾಂ ಕರ್ಪೂರದೀಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕರ್ಣಾನ್ತಾಯತಲೋಚನಾಂ ಕಳರವಾಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ ಶಂಕರೀಮ್ ।
ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಸಕರುಣಾಂ ಕೈವಲ್ಯಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 4॥

ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಸಮಸ್ತರತ್ನಖಚಿತೇ ಕಲ್ಯಾಣಸಿಂಹಾಸನೇ
ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಶೇಷಜನಸ್ಯ ಪಾಲನಕರೀಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಭಯಹರಾಂ ಭಂಡಸ್ಯ ಯುದ್ಧೋತ್ಸುಕಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 5॥

ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಂ ಸರೋಜನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಘವಿಧ್ವಂಸಿನೀಂ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಲೋಕರಕ್ಷಣಪರಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಶಾಮ್ಭವೀಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ನಾರದತುಮ್ಬುರುಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ವೀಣಾವಿನೋದಸ್ಥಿತಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 6॥

ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಂ ಪ್ರಭಜತಾಂ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಂ ಭಕ್ತಿದಾಂ
ಭಕ್ತಾಪತ್ಕುಲಶೈಲಭೇದನಪವಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಿಂ ಪರಾಮ್ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಾಮುಮಾಂ
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 7॥

ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಪೂರ್ಣಾನನಾಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸಕ್ತಪೂರ್ಣಮನಸಾಂ ಸ್ತೋಕೇತರೇಷ್ಟಪ್ರದಾಮ್ ।
ನಾನಾವಾದ್ಯವೈಭವಶೋಭಿತಪದಾಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾನುಜಾಂ meter?
ಶ್ರೀಪುನ್ನಾಗವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ಗೋಮತೀಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಮತ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಇತಿ ಶಿವಮ್ ॥

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಮತ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top