Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୋମତ୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀଗୋମତ୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ଭୂକୈଲାସେ ମନୋଜ୍ଞେ ଭୁଵନଵନଵୃତେ ନାଗତୀର୍ଥୋପକଣ୍ଠେ
ରତ୍ନପ୍ରକାରମଧ୍ୟେ ରଵିଚନ୍ଦ୍ରମହାୟୋଗପୀଠେ ନିଷଣ୍ଣମ୍ ।
ସଂସାରଵ୍ୟାଧିଵୈଦ୍ୟଂ ସକଲଜନନୁତଂ ଶଙ୍ଖପଦ୍ମାର୍ଚିତାଙ୍ଘ୍ରିଂ
ଗୋମତ୍ୟମ୍ବାସମେତଂ ହରିହରଵପୁଷଂ ଶଙ୍କରେଶଂ ନମାମି ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାଣୀନିଷେଵିତାମ୍ବୁଜପଦାଂ ଲାଵଣ୍ୟଶୋଭାଂ ଶିଵାଂ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵଲ୍ଲଭପଦ୍ମସମ୍ଭଵନୁତାଂ ଲମ୍ବୋଦରୋଲ୍ଲାସିନୀମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ କୌଶିକଵନ୍ଦ୍ୟମାନଚରଣାଂ ହ୍ରୀଙ୍କାରମନ୍ତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୧॥

ଦେଵୀଂ ଦାନଵରାଜଦର୍ପହରିଣୀଂ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାଂ
ଗନ୍ଧର୍ଵୋରଗୟକ୍ଷସେଵିତପଦାଂ ଶ୍ରୀଶୈଲମଧ୍ୟସ୍ଥିତାମ୍ ।
ଜାତୀଚମ୍ପକମଲ୍ଲିକାଦିକୁସୁମୈଃ ସଂଶୋଭିତାଙ୍ଘ୍ରିଦ୍ଵୟାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୨॥

ଉଦ୍ୟତ୍କୋଟିଵିକର୍ତନଦ୍ୟୁତିନିଭାଂ ମୌର୍ଵୀଂ ଭଵାମ୍ଭୋନିଧେଃ
ଉଦ୍ୟତ୍ତାରକନାଥତୁଲ୍ୟଵଦନାମୁଦ୍ୟୋତୟନ୍ତୀଂ ଜଗତ୍ ।
ହସ୍ତନ୍ୟସ୍ତଶୁକପ୍ରଣାଳସହିତାଂ ହର୍ଷପ୍ରଦାମମ୍ବିକାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୩॥

କଲ୍ୟାଣୀଂ କମନୀୟମୂର୍ତିସହିତାଂ କର୍ପୂରଦୀପୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
କର୍ଣାନ୍ତାୟତଲୋଚନାଂ କଳରଵାଂ କାମେଶ୍ଵରୀଂ ଶଙ୍କରୀମ୍ ।
କସ୍ତୂରିତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ ସକରୁଣାଂ କୈଵଲ୍ୟସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୪॥

ଵୈଡୂର୍ୟାଦିସମସ୍ତରତ୍ନଖଚିତେ କଲ୍ୟାଣସିଂହାସନେ
ସ୍ଥିତ୍ଵାଽଶେଷଜନସ୍ୟ ପାଲନକରୀଂ ଶ୍ରୀରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀମ୍ ।
ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାଂ ଭୟହରାଂ ଭଣ୍ଡସ୍ୟ ୟୁଦ୍ଧୋତ୍ସୁକାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୫॥

ଶୈଲାଧୀଶସୁତାଂ ସରୋଜନୟନାଂ ସର୍ଵାଘଵିଧ୍ଵଂସିନୀଂ
ସନ୍ମାର୍ଗସ୍ଥିତଲୋକରକ୍ଷଣପରାଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀଂ ଶାମ୍ଭଵୀମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ନାରଦତୁମ୍ବୁରୁପ୍ରଭୃତିଭିର୍ଵୀଣାଵିନୋଦସ୍ଥିତାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୬॥

ପାପାରଣ୍ୟଦଵାନଲାଂ ପ୍ରଭଜତାଂ ଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାଂ ଭକ୍ତିଦାଂ
ଭକ୍ତାପତ୍କୁଲଶୈଲଭେଦନପଵିଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମୂର୍ତିଂ ପରାମ୍ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟପରାଶରାଦିମୁନିଭିଃ ସଂସ୍ତୂୟମାନାମୁମାଂ
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୭॥

ଶ୍ଵେତାରଣ୍ୟନିଵାସିନୀଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ସ୍ତୋତ୍ରେଣ ପୂର୍ଣାନନାଂ
ତ୍ଵତ୍ପାଦାମ୍ବୁଜସକ୍ତପୂର୍ଣମନସାଂ ସ୍ତୋକେତରେଷ୍ଟପ୍ରଦାମ୍ ।
ନାନାଵାଦ୍ୟଵୈଭଵଶୋଭିତପଦାଂ ନାରାୟଣସ୍ୟାନୁଜାଂ meter?
ଶ୍ରୀପୁନ୍ନାଗଵନେଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହିଷୀଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସଦା ଗୋମତୀମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୋମତ୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

ଇତି ଶିଵମ୍ ॥

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୋମତ୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top