Ashtaka

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದೇವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಮಧುರಮೃದುಲಚಿತ್ತಃ ಪ್ರೇಮಮಾತ್ರೈಕವಿತ್ತಃ
ಸ್ವಜನರಚಿತವೇಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತಶೋಭಾವಿಶೇಷಃ ।
ವಿವಿಧಮಣಿಮಯಾಲಂಕಾರವಾನ್ ಸರ್ವಕಾಲಂ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 1॥

ನಿರುಪಮಗುಣರೂಪಃ ಸರ್ವಮಾಧುರ್ಯಭೂಪಃ
ಶ್ರಿತತನುರುಚಿದಾಸ್ಯಃ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಸ್ತುತಾಸ್ಯಃ ।
ಅಮೃತವಿಜಯಿಹಾಸ್ಯಃ ಪ್ರೋಚ್ಛಲಚ್ಚಿಲ್ಲಿಲಾಸ್ಯಃ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 2॥

ಧೃತನವಪರಭಾಗಃ ಸವ್ಯಹಸ್ತಸ್ಥಿತಾಗಃ
ಪ್ರಕಟಿತನಿಜಕಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತಲಾವಣ್ಯಲಕ್ಷಃ ।
ಕೃತನಿಜಜನರಕ್ಷಃ ಪ್ರೇಮವಿಸ್ತಾರದಕ್ಷಃ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 3॥

ಕ್ರಮವಲದನುರಾಗಸ್ವಪ್ರಿಯಾಪಾಂಗಭಾಗ
ಧ್ವನಿತರಸವಿಲಾಸಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾಪಿಹಾಸಃ ।
ಸ್ಮೃತರತಿಪತಿಯಾಗಃ ಪ್ರೀತಿಹಂಸೀತಡಾಗಃ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 4॥

ಮಧುರಿಮಭರಮಗ್ನೇ ಭಾತ್ಯಸವ್ಯೇಽವಲಗ್ನೇ
ತ್ರಿವಲಿರಲಸವತ್ತ್ವಾತ್ಯಸ್ಯ ಪುಷ್ಟಾನತತ್ವಾತ್ ।
ಇತರತ ಇಹ ತಸ್ಯಾ ಮಾರರೇಖೇವ ರಸ್ಯಾ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 5॥

ವಹತಿ ವಲಿತಹರ್ಷಂ ವಾಹಯಂಶ್ಚಾನುವರ್ಷಂ
ಭಜತಿ ಚ ಸಗಣಂ ಸ್ವಂ ಭೋಜಯನ್ ಯೋಽರ್ಪಯನ್ ಸ್ವಮ್ ।
ಗಿರಿಮುಕುಟಮಣಿಂ ಶ್ರೀದಾಮವನ್ಮಿತ್ರತಾಶ್ರೀಃ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 6॥

ಅಧಿಧರಮನುರಾಗಂ ಮಾಧವೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ತನ್ವಂ-
ಸ್ತದಮಲಹೃದಯೋತ್ಥಾಂ ಪ್ರೇಮಸೇವಾಂ ವಿವೃಣ್ವನ್ ।
ಪ್ರಕಟಿತನಿಜಶಕ್ತ್ಯಾ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 7॥

ಪ್ರತಿದಿನಮಧುನಾಪಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯತೇ ಸರ್ವದಾಪಿ
ಪ್ರಣಯಸುರಸಚರ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ವರ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾ ।
ಗಣಯತು ಕತಿ ಭೋಗಾನ್ ಕಃ ಕೃತೀ ತತ್ಪ್ರಯೋಗಾನ್
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 8॥

ಗಿರಿಧರವರದೇವಸ್ಯಾಷ್ಟಕೇನೇಮಮೇವ
ಸ್ಮರತಿ ನಿಶಿ ದಿನೇ ವಾ ಯೋ ಗೃಹೇ ವಾ ವನೇ ವಾ ।
ಅಕುಟಿಲಹೃದಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಮದತ್ವೇನ ತಸ್ಯ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲದೇವಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿಠಕ್ಕುರವಿರಚಿತಸ್ತವಾಮೃತಲಹರ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment