Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gopalalalashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୋପାଲଲାଲାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀଗୋପାଲଲାଲାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀମଦାଚାର୍ୟଚରଣୌ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗଂ ପ୍ରଣିପନ୍ପତୌ ।
ଵିରଚ୍ୟତେଽଷ୍ଟକମିଦଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୋପାଲପୁଷ୍ଟିଦମ୍ ॥ ୧॥

ୟସ୍ୟାନୁକମ୍ପାଵଶତଃ ସୁଦୁର୍ଲଭଂ
ମାନୁଷ୍ୟମାପ୍ତଂ ପରମସ୍ୟ ପୁଂସଃ ।
ସର୍ଵାର୍ଥଦଂ ଦୀନଦୟାଲୁମେକଂ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୨॥

ୟୋଽଦାତ୍ସ୍ଵସେଵୋପୟିକଂ ଶରୀରଂ
ସାଙ୍ଗଂ ସମର୍ଥଂ ଶୁଭମର୍ଥଦଂ ଚ ।
ସେଵାଽନଭିଜ୍ଞଃ ପରମସ୍ୟ ତସ୍ୟ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୩॥

ନିଜାଙ୍ଗସନ୍ଦର୍ଶନୟୋଗୟୋଗ୍ୟତା
ୟୋଽଦାଦ୍ଦୃଶଂ ମେ ପରମୋ ଦୟାଲୁଃ ।
ତଦଙ୍ଗସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ୟରସାଵଭିଜ୍ଞୋ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୪॥

ଶ୍ରୀମତ୍କଥାସଂଶ୍ରଵଣୋପୟୋଗି-
ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ଦଦୌ ୟଃ କରୁଣାରସାବ୍ଧିଃ ।
କଥାମୃତାସ୍ଵାଦନମୂଢଚେତା
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୫॥

ଵାଚଂ ଦଦୌ ଶ୍ରୀଗୁଣଜ୍ଞାନୟୋଗ୍ୟାଂ
ଵ୍ରଜାଙ୍ଗନାଙ୍ଗାଭରଣାଙ୍ଗମୂର୍ତିମ୍ ।
ତଥାପି ନାମ୍ନାମନୁକୀର୍ତନେଽଲସୋ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୬॥

ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ମେ ତୁଲସୀଵିମିଶ୍ର-
ପାଦାଞ୍ଜସନ୍ଦିଗ୍ଧପରାଗୟୋଗ୍ୟମ୍ ।
ଦଦୌ କୃପାଲୁର୍ହ୍ୟପରାଧିନେ ୟୋ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୭॥

ଶିରଶ୍ଚ ପାଦାମ୍ବୁଜସନ୍ପ୍ରଣାମ-
ୟୋଗ୍ୟଂ ଦଦୌ ୟୋ ୟଦୁଵଂଶଚନ୍ଦ୍ରଃ ।
ସ୍ତୁତ୍ୟା ଚ ନତ୍ୟା ଵିନୟେନ ହୀନୋ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୮॥

ଜନୋଽପରାଧାନସକୃଦ୍ଵିକୁର୍ଵନ୍
ଶ୍ରୋତୋ ଭଵେଦ୍ୟସ୍ତୁ ମନାକ୍ଷମାୟାମ୍ ।
ନଵାଲସସ୍ତଂ କରୁଣୈକବନ୍ଧୁଂ
ଗୋପାଲଲାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୋସ୍ଵାମିଶ୍ରୀଗିରଧରଜୀକୃତଂ
ଶ୍ରୀଗୋପାଲଲାଲାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Shri Gopalalalashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୋପାଲଲାଲାଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top