Ashtaka

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಸರೋಜನೇತ್ರಾಯ ಕೃಪಾಯುತಾಯ ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಪರಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಉದಾರಹಾಸಾಯ ಸಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 1॥

ಆನನ್ದನನ್ದಾದಿಕದಾಯಕಾಯ ಬಕೀಬಕಪ್ರಾಣವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಮೃಗೇನ್ದ್ರಹಸ್ತಾಗ್ರಜಭೂಷಣಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 2॥

ಗೋಪಾಲಲೀಲಾಕೃತಕೌತುಕಾಯ ಗೋಪಾಲಕಾಜೀವನಜೀವನಾಯ ।
ಭಕ್ತೈಕಗಮ್ಯಾಯ ನವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 3॥

ಮನ್ಥಾನಭಾಂಡಾಖಿಲಭಂಜನಾಯ ಹೈಯಂಗವೀನಾಶನರಂಜನಾಯ ।
ಗೋಸ್ವಾದುದುಗ್ಧಾಮೃತಪೋಷಿತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 4॥

ಕಲಿನ್ದಜಾಕೂಲಕುತೂಹಲಾಯ ಕಿಶೋರರೂಪಾಯ ಮನೋಹರಾಯ ।
ಪಿಶಂಗವಸ್ತ್ರಾಯ ನರೋತ್ತಮಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 5॥

ಧರಾಧರಾಭಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ಶೃಂಗಾರಹಾರಾವಲಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಗರ್ಗೋಕ್ತಿಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 6॥

ಇಭೇನ್ದ್ರಕುಮ್ಭಸ್ಥಲಖಂಡನಾಯ ವಿದೇಶವೃನ್ದಾವನಮಂಡನಾಯ ।
ಹಂಸಾಯ ಕಂಸಾಸುರಮರ್ದನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 7॥

ಶ್ರೀದೇವಕೀಸೂನುವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ ಕ್ಷತ್ತೋದ್ಧವಾಕ್ರೂರವರಪ್ರದಾಯ ।
ಗದಾರಿಶಂಖಾಬ್ಜಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ Meaning:

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who has lotus like eyes, who has mercy as a weapon,
Who decorates himself with mandhara garlands,
Who is generous in his smile and has a shining face.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who grants us joy and greater joy,
Who is the killer of Rakshasa and Rakshasis,
And Who wears the nails of tigers.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who is curious in the sports of cowherds,
Who lived the life of a cowherd,
And who after the coming of devotion ,
Is interested in the new forms.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who broke open several pots,
Who destroyed the horse like asura , Who is black coloured,
And who is brought up by nectar like milk of cows.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who used to become happy on the banks of Yamuna,
Who was extremely pretty as a lad,
Who wore reddish yellow dress and was a great human being,

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who is like the water bearing cloud,
Who is the one who lifted the mountain,
Who shines in shining pretty necklace ,
Who is all the teachings of Garga and who has a very pretty form.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who broke the forehead of the great elephant,
Who decorated Vrundavana as well outside places,
Who was a great sage who killed the asura called Kamsa.

Salutation to the Lord of all Gopis,
Who is son of Devaki, Who is one gives salvation,
Who gave boons to Udhava and Akroora who were his assistants,
And who has four hands carrying mace , conch and lotus

Add Comment

Click here to post a comment