Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Hindi with Meaning | श्रीगोविन्ददेवाष्टकम्

श्रीगोविन्ददेवाष्टकम् Lyrics in Hindi:

जाम्बूनदोष्णीषविराजिमुक्ता
मालामणिद्योतिशिखण्डकस्य ।
भङ्ग्या नृणां लोलुपयन् दृशः श्री
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ १॥

कपोलयोः कुण्डललास्यहास्य-
च्छविच्छिटाचुम्बितयोर्युगेन ।
संमोहयन् सम्भजतां धियः श्री
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ २॥

स्वप्रेयसीलोचनकोणशीधु
प्राप्त्यै पुरोवर्ति जनेक्षणेन ।
भावं कमप्युद्गमयन् बुधानां
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ३॥

वामप्रगण्डार्पितगण्डभास्वत्
ताटङ्कलोलालककान्तिसिक्तैः ।
भ्रूवल्गनैरुन्मदयन् कुलस्त्री-
र्गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ४॥

दूरे स्थितास्ता मुरलीनिनादैः
स्वसौरभैर्मुद्रितकर्णपालीः ।
नासारुधो हृद्गत एव कर्षन्
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ५॥

नवीनलावण्यभरैः क्षितौ श्री
रूपानुरागाम्बुनिधिप्रकाशैः ।
सतश्चमत्कारवतः प्रकुर्वन्
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ६॥

कल्पद्रुमाधोमणिमन्दिरान्तः
श्रीयोगपीठाम्बुरुहास्यया स्वम् ।
उपासयंस्तत्रविदोऽपि मन्त्रै-
र्गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ७॥

महाभिषेकक्षणसर्ववासोऽ
लङ्कृत्यङ्गीकरणोच्छलन्त्या ।
सर्वाङ्गभासाकुलयंस्त्रिलोकीं
गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ८॥

गोविन्ददेवाष्टकमेतदुच्चैः
पठेत्तदीयाङ्घ्रिनिविष्टवीर्यः ।
तं मज्जयन्नेव कृपाप्रवाहै-
र्गोविन्ददेवः शरणं ममास्तु ॥ ९॥

इति श्रीविश्वनाथचक्रवर्तिठक्कुरविरचितस्तवामृतलहर्यां
श्रीगोविन्ददेवाष्टकं सम्पूर्णम् ।

Shri Govindadevashtakam Meaning :

May Lord Govindadeva, who charms the eyes of all living beings with the graceful movement of the peacock feather in His golden crown shining with pearls and gems, be my shelter. || 1 ||

May Lord Govindadeva, who charms the hearts of the devotees’ with His cheeks which are kissed by the splendour of His smile and the dancing of His earrings, be my shelter. || 2 ||

May Lord Govindadeva who, by glimpsing at His beloved to attain Her nectarean sidelong glance, provokes the love of all the demigoddesses, be my shelter. || 3 ||

May Lord Govindadeva, who entices the pious cowherd girls with the charming movements of His eyebrows, which are enhanced by the beauty of His moving locks of hair, lustrous earrings, and His cheek placed upon His left shoulder, be my shelter. || 4 ||

He enters into the hearts of the cowherd damsels and draws the to him, though they stand afar, blocking their ears from the sound of His flute and their noses from the wonderful scent of His body. May Lord Govindadeva be my shelter. || 5 ||

He fills the devotees on earth with astonishment by the weight of His youthful beauty and the unlimited ocean of His love. May Lord Govindadeva be my shelter. || 6 ||

Those learned in the scriptures worship Him with mantras as He sits in the lotus-like yoga-pitha in a gem-studded palace beneath a grove of wish-fulfilling trees. May Lord Govindadeva be my shelter. || 7 ||

He is as handsome as the god of love (Ananga) and is dressed and decorated as if for a royal coronation. He enthralls all the residents of the three worlds with His beautiful form. May Lord Govindadeva be my shelter. || 8 ||

One who reads aloud this Govindadevastakam and meditates upon the Lord’s lotus feet, is thrown into a river of mercy by the Lord Himself. May Lord Govindadeva be my shelter. || 9 ||

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Hindi with Meaning | श्रीगोविन्ददेवाष्टकम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top