Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૧ ॥
(શ્રીપદ્મોત્તરખણ્ડતઃ)
નારદ ઉવાચ ।
સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞ સર્વદેવનમસ્કૃત ।
યત્ત્વયા કથિતં પૂર્વં રામચન્દ્રેણ ધીમતા ॥ ૧ ॥

સ્તોત્રં સમસ્તપાપઘ્નં શ્રુત્વા ધન્યોઽસ્મિ પદ્મજ ।
ઇદાનીં શ્રોતુમિચ્છામિ લોકાનાં હિતકામ્યયા ॥ ૨ ॥

વાયોરંશાવતરણમાહાત્મ્યં સર્વકામદમ્ ।
વદ મે વિસ્તરાદ્બ્રહ્મન્ દેવગુહ્યમનુત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

ઇતિ પૃષ્ટો નારદેન બ્રહ્મા લોકપિતામહઃ ।
નમસ્કૃત્ય જગન્નાથં લક્ષ્મીકાન્તં પરાત્પરમ્ ॥ ૪ ॥

પ્રોવાચ વાયોર્માહાત્મ્યં નારદાય મહાત્મને ।
યચ્છ્રુત્વા સર્વસૌભાગ્યં પ્રાપ્નુવન્તિ જનાઃ સદા ॥ ૫ ॥

બ્રહ્મોવાચ ।
ઇદં રહસ્યં પાપઘ્નં વાયોરષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
વિષ્ણુના લોકનાથેન રમાયૈ કથિતં પુરા ॥ ૬ ॥

રમા મામાહ યદ્દિવ્યં તત્તે વક્ષ્યામિ નારદ ।
ઇદં પવિત્રં પાપઘ્નં શ્રદ્ધયા હૃદિ ધારય ॥ ૭ ॥

હનુમાનઞ્જનાપુત્રો વાયુસૂનુર્મહાબલઃ ।
રામદૂતો હરિશ્રેષ્ઠઃ સૂરી કેસરીનન્દનઃ ॥

સૂર્યશ્રેષ્ઠો મહાકાયો વજ્રી વજ્રપ્રહારવાન્ ।
મહાસત્ત્વો મહારૂપો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૯ ॥

મુખ્યપ્રાણો મહાભીમઃ પૂર્ણપ્રજ્ઞો મહાગુરુઃ ।
બ્રહ્મચારી વૃક્ષધરઃ પુણ્યઃ શ્રીરામકિઙ્કરઃ ॥ ૧૦ ॥

સીતાશોકવિનાશી ચ સિંહિકાપ્રાણનાશકઃ ।
મૈનાકગર્વભઙ્ગશ્ચ છાયાગ્રહનિવારકઃ ॥ ૧૧ ॥

લઙ્કામોક્ષપ્રદો દેવઃ સીતામાર્ગણતત્પરઃ ।
રામાઙ્ગુલિપ્રદાતા ચ સીતાહર્ષવિવર્ધનઃ ॥ ૧૨ ॥

મહારૂપધરો દિવ્યો હ્યશોકવનનાશકઃ ।
મન્ત્રિપુત્રહરો વીરઃ પઞ્ચસેનાગ્રમર્દનઃ ॥ ૧૩ ॥

દશકણ્ઠસુતઘ્નશ્ચ બ્રહ્માસ્ત્રવશગોઽવ્યયઃ ।
દશાસ્યસલ્લાપપરો લઙ્કાપુરવિદાહકઃ ॥ ૧૪ ॥

તીર્ણાબ્ધિઃ કપિરાજશ્ચ કપિયૂથપ્રરઞ્જકઃ ।
ચૂડામણિપ્રદાતા ચ શ્રીવશ્યઃ પ્રિયદર્શકઃ ॥ ૧૫ ॥

કૌપીનકુણ્ડલધરઃ કનકાઙ્ગદભૂષણઃ ।
સર્વશાસ્ત્રસુસમ્પન્નઃ સર્વજ્ઞો જ્ઞાનદોત્તમઃ ॥ ૧૬ ॥

મુખ્યપ્રાણો મહાવેગઃ શબ્દશાસ્ત્રવિશારદઃ ।
બુદ્ધિમાન્ સર્વલોકેશઃ સુરેશો લોકરઞ્જકઃ ॥ ૧૭ ॥

લોકનાથો મહાદર્પઃ સર્વભૂતભયાપહઃ ।
રામવાહનરૂપશ્ચ સઞ્જીવાચલભેદકઃ ॥ ૧૮ ॥

કપીનાં પ્રાણદાતા ચ લક્ષ્મણપ્રાણરક્ષકઃ ।
રામપાદસમીપસ્થો લોહિતાસ્યો મહાહનુઃ ॥ ૧૯ ॥

રામસન્દેશકર્તા ચ ભરતાનન્દવર્ધનઃ ।
રામાભિષેકલોલશ્ચ રામકાર્યધુરન્ધરઃ ॥ ૨૦ ॥

કુન્તીગર્ભસમુત્પન્નો ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ।
લાક્ષાગૃહાદ્વિનિર્મુક્તો હિડિમ્બાસુરમર્દનઃ ॥ ૨૧ ॥

ધર્માનુજઃ પાણ્ડુપુત્રો ધનઞ્જયસહાયવાન્ ।
બકાસુરવધોદ્યુક્તસ્તદ્ગ્રામપરિરક્ષકઃ ॥ ૨૨ ॥

ભિક્ષાહારરતો નિત્યં કુલાલગૃહમધ્યગઃ ।
પાઞ્ચાલ્યુદ્વાહસઞ્જાતસમ્મોદો બહુકાન્તિમાન્ ॥ ૨૩ ॥

વિરાટનગરે ગૂઢચરઃ કીચકમર્દનઃ ।
દુર્યોધનનિહન્તા ચ જરાસન્ધવિમર્દનઃ ॥ ૨૪ ॥

સૌગન્ધિકાપહર્તા ચ દ્રૌપદીપ્રાણવલ્લભઃ ।
પૂર્ણબોધો વ્યાસશિષ્યો યતિરૂપો મહામતિઃ ॥ ૨૫ ॥

દુર્વાદિગજસિંહસ્ય તર્કશાસ્ત્રસ્ય ખણ્ડકઃ ।
બૌદ્ધાગમવિભેત્તા ચ સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રસ્ય દૂષકઃ ॥ ૨૬ ॥

દ્વૈતશાસ્ત્રપ્રણેતા ચ વેદવ્યાસમતાનુગઃ ।
પૂર્ણાનન્દઃ પૂર્ણસત્વઃ પૂર્ણવૈરાગ્યસાગરઃ ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ શ્રુત્વા નારદસ્તુ વાયોશ્ચરિતમદ્ભુતમ્ ।
મુદા પરમયા યુક્તઃ સ્તોતું સમુપચક્રમે ॥ ૨૮ ॥

રામાવતારજાતાય હનુમદ્રૂપિણે નમઃ ।
વાસુદેવસ્ય ભક્તાય ભીમસેનાય તે નમઃ ॥ ૨૯ ॥

વેદવ્યાસમતોદ્ધારકર્ત્રે પૂર્ણસુખાય ચ ।
દુર્વાદિધ્વાન્તચન્દ્રાય પૂર્ણબોધાય તે નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ગુરુરાજાય ધન્યાય કઞ્જનેત્રાય તે નમઃ ।
દિવ્યરૂપાય શાન્તાય નમસ્તે યતિરૂપિણે ॥ ૩૧ ॥

સ્વાન્તસ્થવાસુદેવાય સચ્ચિત્તાય નમો નમઃ ।
અજ્ઞાનતિમિરાર્કાય વ્યાસશિષ્યાય તે નમઃ ॥ ૩૨ ॥

અથાભિવન્દ્ય પિતરં બ્રહ્માણં નારદો મુનિઃ ।
પરિક્રમ્ય વિનિર્યાતો વાસુદેવં હરિં સ્મરન્ ॥ ૩૩ ॥

અષ્ટોત્તરશતં દિવ્યં વાયુસૂનોર્મહાત્મનઃ ।
યઃ પઠેચ્છ્રદ્ધયા નિત્યં સર્વબન્ધાત્ પ્રમુચ્યતે ॥ ૩૪ ॥

સર્વરોગવિનિર્મુક્તઃ સર્વપાપૈર્ન લિપ્યતે ।
રાજવશ્યં ભવેન્નિત્યં સ્તોત્રસ્યાસ્ય પ્રભાવતઃ ॥ ૩૫ ॥

ભૂતગ્રહનિવૃત્તિશ્ચ પ્રજાવૃદ્ધિશ્ચ જાયતે ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં બલં કીર્તિં લભેત્ પુમાન્ ॥ ૩૬ ॥

યઃ પઠેદ્વાયુચરિતં ભક્ત્યા પરમયા યુતઃ ।
સર્વજ્ઞાનસમાયુક્તઃ સ યાતિ પરમં પદમ્ ॥ ૩૬ ॥

(શ્રીપદ્મોત્તરખણ્ડતઃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *