Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੧ ॥
(ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮੋਤ੍ਤਰਖਣ੍ਡਤਃ)
ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਮਸ੍ਕਤ ।
ਯਤ੍ਤ੍ਵਯਾ ਕਥਿਤਂ ਪੂਰ੍ਵਂ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਧੀਮਤਾ ॥ ੧ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਸ੍ਤਪਾਪਘ੍ਨਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਧਨ੍ਯੋऽਸ੍ਮਿ ਪਦ੍ਮਜ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਲੋਕਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਮ੍ਯਯਾ ॥ ੨ ॥

ਵਾਯੋਰਂਸ਼ਾਵਤਰਣਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਮ੍ ।
ਵਦ ਮੇ ਵਿਸ੍ਤਰਾਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਦੇਵਗੁਹ੍ਯਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਇਤਿ ਪਸ਼੍ਟੋ ਨਾਰਦੇਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਲੋਕਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਨਮਸ੍ਕਤ੍ਯ ਜਗਨ੍ਨਾਥਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਨ੍ਤਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਵਾਯੋਰ੍ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਨਾਰਦਾਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਯਚ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਜਨਾਃ ਸਦਾ ॥ ੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ ।
ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਾਪਘ੍ਨਂ ਵਾਯੋਰਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ਲੋਕਨਾਥੇਨ ਰਮਾਯੈ ਕਥਿਤਂ ਪੁਰਾ ॥ ੬ ॥

ਰਮਾ ਮਾਮਾਹ ਯਦ੍ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਤ੍ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਾਰਦ ।
ਇਦਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਾਪਘ੍ਨਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਹਦਿ ਧਾਰਯ ॥ ੭ ॥

ਹਨੁਮਾਨਞ੍ਜਨਾਪੁਤ੍ਰੋ ਵਾਯੁਸੂਨੁਰ੍ਮਹਾਬਲਃ ।
ਰਾਮਦੂਤੋ ਹਰਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸੂਰੀ ਕੇਸਰੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥

ਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਵਜ੍ਰੀ ਵਜ੍ਰਪ੍ਰਹਾਰਵਾਨ੍ ।
ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵੋ ਮਹਾਰੂਪੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯ ॥

ਮੁਖ੍ਯਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹਾਭੀਮਃ ਪੂਰ੍ਣਪ੍ਰਜ੍ਞੋ ਮਹਾਗੁਰੁਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਵਕ੍ਸ਼ਧਰਃ ਪੁਣ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕਿਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚ ਸਿਂਹਿਕਾਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਮੈਨਾਕਗਰ੍ਵਭਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਛਾਯਾਗ੍ਰਹਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੧੧ ॥

ਲਙ੍ਕਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦੋ ਦੇਵਃ ਸੀਤਾਮਾਰ੍ਗਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਰਾਮਾਙ੍ਗੁਲਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਸੀਤਾਹਰ੍ਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਮਹਾਰੂਪਧਰੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਹ੍ਯਸ਼ੋਕਵਨਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਹਰੋ ਵੀਰਃ ਪਞ੍ਚਸੇਨਾਗ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਸੁਤਘ੍ਨਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਸ਼ਗੋऽਵ੍ਯਯਃ ।
ਦਸ਼ਾਸ੍ਯਸਲ੍ਲਾਪਪਰੋ ਲਙ੍ਕਾਪੁਰਵਿਦਾਹਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤੀਰ੍ਣਾਬ੍ਧਿਃ ਕਪਿਰਾਜਸ਼੍ਚ ਕਪਿਯੂਥਪ੍ਰਰਞ੍ਜਕਃ ।
ਚੂਡਾਮਣਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕੌਪੀਨਕੁਣ੍ਡਲਧਰਃ ਕਨਕਾਙ੍ਗਦਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸੁਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਦੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ਮੁਖ੍ਯਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹਾਵੇਗਃ ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸੁਰੇਸ਼ੋ ਲੋਕਰਞ੍ਜਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਲੋਕਨਾਥੋ ਮਹਾਦਰ੍ਪਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਭਯਾਪਹਃ ।
ਰਾਮਵਾਹਨਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਞ੍ਜੀਵਾਚਲਭੇਦਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਕਪੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤਾ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਰਾਮਪਾਦਸਮੀਪਸ੍ਥੋ ਲੋਹਿਤਾਸ੍ਯੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੧੯ ॥

ਰਾਮਸਨ੍ਦੇਸ਼ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਭਰਤਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਰਾਮਾਭਿਸ਼ੇਕਲੋਲਸ਼੍ਚ ਰਾਮਕਾਰ੍ਯਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਕੁਨ੍ਤੀਗਰ੍ਭਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨੋ ਭੀਮੋ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਗਹਾਦ੍ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਹਿਡਿਮ੍ਬਾਸੁਰਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੨੧ ॥

ਧਰ੍ਮਾਨੁਜਃ ਪਾਣ੍ਡੁਪੁਤ੍ਰੋ ਧਨਞ੍ਜਯਸਹਾਯਵਾਨ੍ ।
ਬਕਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ਗ੍ਰਾਮਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਹਾਰਰਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕੁਲਾਲਗਹਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਪਾਞ੍ਚਾਲ੍ਯੁਦ੍ਵਾਹਸਞ੍ਜਾਤਸਮ੍ਮੋਦੋ ਬਹੁਕਾਨ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਵਿਰਾਟਨਗਰੇ ਗੂਢਚਰਃ ਕੀਚਕਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਜਰਾਸਨ੍ਧਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸੌਗਨ੍ਧਿਕਾਪਹਰ੍ਤਾ ਚ ਦ੍ਰੌਪਦੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਬੋਧੋ ਵ੍ਯਾਸਸ਼ਿਸ਼੍ਯੋ ਯਤਿਰੂਪੋ ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੨੫ ॥

ਦੁਰ੍ਵਾਦਿਗਜਸਿਂਹਸ੍ਯ ਤਰ੍ਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਖਣ੍ਡਕਃ ।
ਬੌਦ੍ਧਾਗਮਵਿਭੇਤ੍ਤਾ ਚ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਦੂਸ਼ਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਦ੍ਵੈਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਣੇਤਾ ਚ ਵੇਦਵ੍ਯਾਸਮਤਾਨੁਗਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਪੂਰ੍ਣਸਤ੍ਵਃ ਪੂਰ੍ਣਵੈਰਾਗ੍ਯਸਾਗਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨਾਰਦਸ੍ਤੁ ਵਾਯੋਸ਼੍ਚਰਿਤਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਮੁਦਾ ਪਰਮਯਾ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਸਮੁਪਚਕ੍ਰਮੇ ॥ ੨੮ ॥

ਰਾਮਾਵਤਾਰਜਾਤਾਯ ਹਨੁਮਦ੍ਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵਸ੍ਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਭੀਮਸੇਨਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵੇਦਵ੍ਯਾਸਮਤੋਦ੍ਧਾਰਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਪੂਰ੍ਣਸੁਖਾਯ ਚ ।
ਦੁਰ੍ਵਾਦਿਧ੍ਵਾਨ੍ਤਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਪੂਰ੍ਣਬੋਧਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ਗੁਰੁਰਾਜਾਯ ਧਨ੍ਯਾਯ ਕਞ੍ਜਨੇਤ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਯਤਿਰੂਪਿਣੇ ॥ ੩੧ ॥

ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਸ੍ਥਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਸਚ੍ਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਤਿਮਿਰਾਰ੍ਕਾਯ ਵ੍ਯਾਸਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩੨ ॥

ਅਥਾਭਿਵਨ੍ਦ੍ਯ ਪਿਤਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਨਾਰਦੋ ਮੁਨਿਃ ।
ਪਰਿਕ੍ਰਮ੍ਯ ਵਿਨਿਰ੍ਯਾਤੋ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਹਰਿਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਵਾਯੁਸੂਨੋਰ੍ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛ੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਾਤ੍ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੩੪ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਰ੍ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ।
ਰਾਜਵਸ਼੍ਯਂ ਭਵੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਭੂਤਗ੍ਰਹਨਿਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਜਾਵਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਜਾਯਤੇ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਬਲਂ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਲਭੇਤ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਵਾਯੁਚਰਿਤਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਮਯਾ ਯੁਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਸ ਯਾਤਿ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

(ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮੋਤ੍ਤਰਖਣ੍ਡਤਃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *