Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥
(శ్రీపద్మోత్తరఖణ్డతః)
నారద ఉవాచ ।
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వదేవనమస్కృత ।
యత్త్వయా కథితం పూర్వం రామచన్ద్రేణ ధీమతా ॥ ౧ ॥

స్తోత్రం సమస్తపాపఘ్నం శ్రుత్వా ధన్యోఽస్మి పద్మజ ।
ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి లోకానాం హితకామ్యయా ॥ ౨ ॥

వాయోరంశావతరణమాహాత్మ్యం సర్వకామదమ్ ।
వద మే విస్తరాద్బ్రహ్మన్ దేవగుహ్యమనుత్తమమ్ ॥ ౩ ॥

ఇతి పృష్టో నారదేన బ్రహ్మా లోకపితామహః ।
నమస్కృత్య జగన్నాథం లక్ష్మీకాన్తం పరాత్పరమ్ ॥ ౪ ॥

ప్రోవాచ వాయోర్మాహాత్మ్యం నారదాయ మహాత్మనే ।
యచ్ఛ్రుత్వా సర్వసౌభాగ్యం ప్రాప్నువన్తి జనాః సదా ॥ ౫ ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
ఇదం రహస్యం పాపఘ్నం వాయోరష్టోత్తరం శతమ్ ।
విష్ణునా లోకనాథేన రమాయై కథితం పురా ॥ ౬ ॥

రమా మామాహ యద్దివ్యం తత్తే వక్ష్యామి నారద ।
ఇదం పవిత్రం పాపఘ్నం శ్రద్ధయా హృది ధారయ ॥ ౭ ॥

హనుమానఞ్జనాపుత్రో వాయుసూనుర్మహాబలః ।
రామదూతో హరిశ్రేష్ఠః సూరీ కేసరీనన్దనః ॥

సూర్యశ్రేష్ఠో మహాకాయో వజ్రీ వజ్రప్రహారవాన్ ।
మహాసత్త్వో మహారూపో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౯ ॥

ముఖ్యప్రాణో మహాభీమః పూర్ణప్రజ్ఞో మహాగురుః ।
బ్రహ్మచారీ వృక్షధరః పుణ్యః శ్రీరామకిఙ్కరః ॥ ౧౦ ॥

సీతాశోకవినాశీ చ సింహికాప్రాణనాశకః ।
మైనాకగర్వభఙ్గశ్చ ఛాయాగ్రహనివారకః ॥ ౧౧ ॥

లఙ్కామోక్షప్రదో దేవః సీతామార్గణతత్పరః ।
రామాఙ్గులిప్రదాతా చ సీతాహర్షవివర్ధనః ॥ ౧౨ ॥

మహారూపధరో దివ్యో హ్యశోకవననాశకః ।
మన్త్రిపుత్రహరో వీరః పఞ్చసేనాగ్రమర్దనః ॥ ౧౩ ॥

దశకణ్ఠసుతఘ్నశ్చ బ్రహ్మాస్త్రవశగోఽవ్యయః ।
దశాస్యసల్లాపపరో లఙ్కాపురవిదాహకః ॥ ౧౪ ॥

తీర్ణాబ్ధిః కపిరాజశ్చ కపియూథప్రరఞ్జకః ।
చూడామణిప్రదాతా చ శ్రీవశ్యః ప్రియదర్శకః ॥ ౧౫ ॥

కౌపీనకుణ్డలధరః కనకాఙ్గదభూషణః ।
సర్వశాస్త్రసుసమ్పన్నః సర్వజ్ఞో జ్ఞానదోత్తమః ॥ ౧౬ ॥

ముఖ్యప్రాణో మహావేగః శబ్దశాస్త్రవిశారదః ।
బుద్ధిమాన్ సర్వలోకేశః సురేశో లోకరఞ్జకః ॥ ౧౭ ॥

లోకనాథో మహాదర్పః సర్వభూతభయాపహః ।
రామవాహనరూపశ్చ సఞ్జీవాచలభేదకః ॥ ౧౮ ॥

కపీనాం ప్రాణదాతా చ లక్ష్మణప్రాణరక్షకః ।
రామపాదసమీపస్థో లోహితాస్యో మహాహనుః ॥ ౧౯ ॥

రామసన్దేశకర్తా చ భరతానన్దవర్ధనః ।
రామాభిషేకలోలశ్చ రామకార్యధురన్ధరః ॥ ౨౦ ॥

కున్తీగర్భసముత్పన్నో భీమో భీమపరాక్రమః ।
లాక్షాగృహాద్వినిర్ముక్తో హిడిమ్బాసురమర్దనః ॥ ౨౧ ॥

ధర్మానుజః పాణ్డుపుత్రో ధనఞ్జయసహాయవాన్ ।
బకాసురవధోద్యుక్తస్తద్గ్రామపరిరక్షకః ॥ ౨౨ ॥

భిక్షాహారరతో నిత్యం కులాలగృహమధ్యగః ।
పాఞ్చాల్యుద్వాహసఞ్జాతసమ్మోదో బహుకాన్తిమాన్ ॥ ౨౩ ॥

విరాటనగరే గూఢచరః కీచకమర్దనః ।
దుర్యోధననిహన్తా చ జరాసన్ధవిమర్దనః ॥ ౨౪ ॥

సౌగన్ధికాపహర్తా చ ద్రౌపదీప్రాణవల్లభః ।
పూర్ణబోధో వ్యాసశిష్యో యతిరూపో మహామతిః ॥ ౨౫ ॥

దుర్వాదిగజసింహస్య తర్కశాస్త్రస్య ఖణ్డకః ।
బౌద్ధాగమవిభేత్తా చ సాఙ్ఖ్యశాస్త్రస్య దూషకః ॥ ౨౬ ॥

ద్వైతశాస్త్రప్రణేతా చ వేదవ్యాసమతానుగః ।
పూర్ణానన్దః పూర్ణసత్వః పూర్ణవైరాగ్యసాగరః ॥ ౨౭ ॥

ఇతి శ్రుత్వా నారదస్తు వాయోశ్చరితమద్భుతమ్ ।
ముదా పరమయా యుక్తః స్తోతుం సముపచక్రమే ॥ ౨౮ ॥

రామావతారజాతాయ హనుమద్రూపిణే నమః ।
వాసుదేవస్య భక్తాయ భీమసేనాయ తే నమః ॥ ౨౯ ॥

వేదవ్యాసమతోద్ధారకర్త్రే పూర్ణసుఖాయ చ ।
దుర్వాదిధ్వాన్తచన్ద్రాయ పూర్ణబోధాయ తే నమః ॥ ౩౦ ॥

గురురాజాయ ధన్యాయ కఞ్జనేత్రాయ తే నమః ।
దివ్యరూపాయ శాన్తాయ నమస్తే యతిరూపిణే ॥ ౩౧ ॥

స్వాన్తస్థవాసుదేవాయ సచ్చిత్తాయ నమో నమః ।
అజ్ఞానతిమిరార్కాయ వ్యాసశిష్యాయ తే నమః ॥ ౩౨ ॥

అథాభివన్ద్య పితరం బ్రహ్మాణం నారదో మునిః ।
పరిక్రమ్య వినిర్యాతో వాసుదేవం హరిం స్మరన్ ॥ ౩౩ ॥

అష్టోత్తరశతం దివ్యం వాయుసూనోర్మహాత్మనః ।
యః పఠేచ్ఛ్రద్ధయా నిత్యం సర్వబన్ధాత్ ప్రముచ్యతే ॥ ౩౪ ॥

సర్వరోగవినిర్ముక్తః సర్వపాపైర్న లిప్యతే ।
రాజవశ్యం భవేన్నిత్యం స్తోత్రస్యాస్య ప్రభావతః ॥ ౩౫ ॥

భూతగ్రహనివృత్తిశ్చ ప్రజావృద్ధిశ్చ జాయతే ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం బలం కీర్తిం లభేత్ పుమాన్ ॥ ౩౬ ॥

యః పఠేద్వాయుచరితం భక్త్యా పరమయా యుతః ।
సర్వజ్ఞానసమాయుక్తః స యాతి పరమం పదమ్ ॥ ౩౬ ॥

(శ్రీపద్మోత్తరఖణ్డతః)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top