Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥
(ಶ್ರೀಪದ್ಮೋತ್ತರಖಂಡತಃ)
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತ ।
ಯತ್ತ್ವಯಾ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ ॥ 1 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪಘ್ನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಪದ್ಮಜ ।
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ 2 ॥

ವಾಯೋರಂಶಾವತರಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ವದ ಮೇ ವಿಸ್ತರಾದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದೇವಗುಹ್ಯಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 3 ॥

ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೋ ನಾರದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ ।
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 4 ॥

ಪ್ರೋವಾಚ ವಾಯೋರ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಯಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಜನಾಃ ಸದಾ ॥ 5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ವಾಯೋರಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುನಾ ಲೋಕನಾಥೇನ ರಮಾಯೈ ಕಥಿತಂ ಪುರಾ ॥ 6 ॥

ರಮಾ ಮಾಮಾಹ ಯದ್ದಿವ್ಯಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾರದ ।
ಇದಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹೃದಿ ಧಾರಯ ॥ 7 ॥

ಹನುಮಾನಂಜನಾಪುತ್ರೋ ವಾಯುಸೂನುರ್ಮಹಾಬಲಃ ।
ರಾಮದೂತೋ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸೂರೀ ಕೇಸರೀನನ್ದನಃ ॥

ಸೂರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಜ್ರೀ ವಜ್ರಪ್ರಹಾರವಾನ್ ।
ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 9 ॥

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಭೀಮಃ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಮಹಾಗುರುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವೃಕ್ಷಧರಃ ಪುಣ್ಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಕಿಂಕರಃ ॥ 10 ॥

ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶೀ ಚ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣನಾಶಕಃ ।
ಮೈನಾಕಗರ್ವಭಂಗಶ್ಚ ಛಾಯಾಗ್ರಹನಿವಾರಕಃ ॥ 11 ॥

ಲಂಕಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ದೇವಃ ಸೀತಾಮಾರ್ಗಣತತ್ಪರಃ ।
ರಾಮಾಂಗುಲಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಹರ್ಷವಿವರ್ಧನಃ ॥ 12 ॥

ಮಹಾರೂಪಧರೋ ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಶೋಕವನನಾಶಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರಹರೋ ವೀರಃ ಪಂಚಸೇನಾಗ್ರಮರ್ದನಃ ॥ 13 ॥

ದಶಕಂಠಸುತಘ್ನಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಶಗೋಽವ್ಯಯಃ ।
ದಶಾಸ್ಯಸಲ್ಲಾಪಪರೋ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ ॥ 14 ॥

ತೀರ್ಣಾಬ್ಧಿಃ ಕಪಿರಾಜಶ್ಚ ಕಪಿಯೂಥಪ್ರರಂಜಕಃ ।
ಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶ್ರೀವಶ್ಯಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಕಃ ॥ 15 ॥

ಕೌಪೀನಕುಂಡಲಧರಃ ಕನಕಾಂಗದಭೂಷಣಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸುಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದೋತ್ತಮಃ ॥ 16 ॥

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾವೇಗಃ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಃ ಸುರೇಶೋ ಲೋಕರಂಜಕಃ ॥ 17 ॥

ಲೋಕನಾಥೋ ಮಹಾದರ್ಪಃ ಸರ್ವಭೂತಭಯಾಪಹಃ ।
ರಾಮವಾಹನರೂಪಶ್ಚ ಸಂಜೀವಾಚಲಭೇದಕಃ ॥ 18 ॥

ಕಪೀನಾಂ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ ।
ರಾಮಪಾದಸಮೀಪಸ್ಥೋ ಲೋಹಿತಾಸ್ಯೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 19 ॥

ರಾಮಸನ್ದೇಶಕರ್ತಾ ಚ ಭರತಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ।
ರಾಮಾಭಿಷೇಕಲೋಲಶ್ಚ ರಾಮಕಾರ್ಯಧುರನ್ಧರಃ ॥ 20 ॥

ಕುನ್ತೀಗರ್ಭಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹಾದ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹಿಡಿಮ್ಬಾಸುರಮರ್ದನಃ ॥ 21 ॥

ಧರ್ಮಾನುಜಃ ಪಾಂಡುಪುತ್ರೋ ಧನಂಜಯಸಹಾಯವಾನ್ ।
ಬಕಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಸ್ತದ್ಗ್ರಾಮಪರಿರಕ್ಷಕಃ ॥ 22 ॥

ಭಿಕ್ಷಾಹಾರರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಕುಲಾಲಗೃಹಮಧ್ಯಗಃ ।
ಪಾಂಚಾಲ್ಯುದ್ವಾಹಸಂಜಾತಸಮ್ಮೋದೋ ಬಹುಕಾನ್ತಿಮಾನ್ ॥ 23 ॥

ವಿರಾಟನಗರೇ ಗೂಢಚರಃ ಕೀಚಕಮರ್ದನಃ ।
ದುರ್ಯೋಧನನಿಹನ್ತಾ ಚ ಜರಾಸನ್ಧವಿಮರ್ದನಃ ॥ 24 ॥

ಸೌಗನ್ಧಿಕಾಪಹರ್ತಾ ಚ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಪೂರ್ಣಬೋಧೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯೋ ಯತಿರೂಪೋ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 25 ॥

ದುರ್ವಾದಿಗಜಸಿಂಹಸ್ಯ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಖಂಡಕಃ ।
ಬೌದ್ಧಾಗಮವಿಭೇತ್ತಾ ಚ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದೂಷಕಃ ॥ 26 ॥

ದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತಾ ಚ ವೇದವ್ಯಾಸಮತಾನುಗಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಪೂರ್ಣಸತ್ವಃ ಪೂರ್ಣವೈರಾಗ್ಯಸಾಗರಃ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾರದಸ್ತು ವಾಯೋಶ್ಚರಿತಮದ್ಭುತಮ್ ।
ಮುದಾ ಪರಮಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮುಪಚಕ್ರಮೇ ॥ 28 ॥

ರಾಮಾವತಾರಜಾತಾಯ ಹನುಮದ್ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಯ ಭೀಮಸೇನಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 29 ॥

ವೇದವ್ಯಾಸಮತೋದ್ಧಾರಕರ್ತ್ರೇ ಪೂರ್ಣಸುಖಾಯ ಚ ।
ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾನ್ತಚನ್ದ್ರಾಯ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಗುರುರಾಜಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ಕಂಜನೇತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಯತಿರೂಪಿಣೇ ॥ 31 ॥

ಸ್ವಾನ್ತಸ್ಥವಾಸುದೇವಾಯ ಸಚ್ಚಿತ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾರ್ಕಾಯ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 32 ॥

ಅಥಾಭಿವನ್ದ್ಯ ಪಿತರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ನಾರದೋ ಮುನಿಃ ।
ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ವಿನಿರ್ಯಾತೋ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ಸ್ಮರನ್ ॥ 33 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ದಿವ್ಯಂ ವಾಯುಸೂನೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಬನ್ಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 34 ॥

ಸರ್ವರೋಗವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೈರ್ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ।
ರಾಜವಶ್ಯಂ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ 35 ॥

ಭೂತಗ್ರಹನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಬಲಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭೇತ್ ಪುಮಾನ್ ॥ 36 ॥

ಯಃ ಪಠೇದ್ವಾಯುಚರಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಯಾ ಯುತಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 36 ॥

(ಶ್ರೀಪದ್ಮೋತ್ತರಖಂಡತಃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top