Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 1 ॥
(ശ്രീപദ്മോത്തരഖണ്ഡതഃ)
നാരദ ഉവാച ।
സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞ സര്‍വദേവനമസ്കൃത ।
യത്ത്വയാ കഥിതം പൂര്‍വം രാമചന്ദ്രേണ ധീമതാ ॥ 1 ॥

സ്തോത്രം സമസ്തപാപഘ്നം ശ്രുത്വാ ധന്യോഽസ്മി പദ്മജ ।
ഇദാനീം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ലോകാനാം ഹിതകാംയയാ ॥ 2 ॥

വായോരംശാവതരണമാഹാത്മ്യം സര്‍വകാമദം ।
വദ മേ വിസ്തരാദ്ബ്രഹ്മന്‍ ദേവഗുഹ്യമനുത്തമം ॥ 3 ॥

ഇതി പൃഷ്ടോ നാരദേന ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ ।
നമസ്കൃത്യ ജഗന്നാഥം ലക്ഷ്മീകാന്തം പരാത്പരം ॥ 4 ॥

പ്രോവാച വായോര്‍മാഹാത്മ്യം നാരദായ മഹാത്മനേ ।
യച്ഛ്രുത്വാ സര്‍വസൌഭാഗ്യം പ്രാപ്നുവന്തി ജനാഃ സദാ ॥ 5 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
ഇദം രഹസ്യം പാപഘ്നം വായോരഷ്ടോത്തരം ശതം ।
വിഷ്ണുനാ ലോകനാഥേന രമായൈ കഥിതം പുരാ ॥ 6 ॥

രമാ മാമാഹ യദ്ദിവ്യം തത്തേ വക്ഷ്യാമി നാരദ ।
ഇദം പവിത്രം പാപഘ്നം ശ്രദ്ധയാ ഹൃദി ധാരയ ॥ 7 ॥

ഹനുമാനഞ്ജനാപുത്രോ വായുസൂനുര്‍മഹാബലഃ ।
രാമദൂതോ ഹരിശ്രേഷ്ഠഃ സൂരീ കേസരീനന്ദനഃ ॥

സൂര്യശ്രേഷ്ഠോ മഹാകായോ വജ്രീ വജ്രപ്രഹാരവാന്‍ ।
മഹാസത്ത്വോ മഹാരൂപോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 9 ॥

മുഖ്യപ്രാണോ മഹാഭീമഃ പൂര്‍ണപ്രജ്ഞോ മഹാഗുരുഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ വൃക്ഷധരഃ പുണ്യഃ ശ്രീരാമകിങ്കരഃ ॥ 10 ॥

സീതാശോകവിനാശീ ച സിംഹികാപ്രാണനാശകഃ ।
മൈനാകഗര്‍വഭങ്ഗശ്ച ഛായാഗ്രഹനിവാരകഃ ॥ 11 ॥

ലങ്കാമോക്ഷപ്രദോ ദേവഃ സീതാമാര്‍ഗണതത്പരഃ ।
രാമാങ്ഗുലിപ്രദാതാ ച സീതാഹര്‍ഷവിവര്‍ധനഃ ॥ 12 ॥

മഹാരൂപധരോ ദിവ്യോ ഹ്യശോകവനനാശകഃ ।
മന്ത്രിപുത്രഹരോ വീരഃ പഞ്ചസേനാഗ്രമര്‍ദനഃ ॥ 13 ॥

ദശകണ്ഠസുതഘ്നശ്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രവശഗോഽവ്യയഃ ।
ദശാസ്യസല്ലാപപരോ ലങ്കാപുരവിദാഹകഃ ॥ 14 ॥

തീര്‍ണാബ്ധിഃ കപിരാജശ്ച കപിയൂഥപ്രരഞ്ജകഃ ।
ചൂഡാമണിപ്രദാതാ ച ശ്രീവശ്യഃ പ്രിയദര്‍ശകഃ ॥ 15 ॥

കൌപീനകുണ്ഡലധരഃ കനകാങ്ഗദഭൂഷണഃ ।
സര്‍വശാസ്ത്രസുസമ്പന്നഃ സര്‍വജ്ഞോ ജ്ഞാനദോത്തമഃ ॥ 16 ॥

മുഖ്യപ്രാണോ മഹാവേഗഃ ശബ്ദശാസ്ത്രവിശാരദഃ ।
ബുദ്ധിമാന്‍ സര്‍വലോകേശഃ സുരേശോ ലോകരഞ്ജകഃ ॥ 17 ॥

ലോകനാഥോ മഹാദര്‍പഃ സര്‍വഭൂതഭയാപഹഃ ।
രാമവാഹനരൂപശ്ച സഞ്ജീവാചലഭേദകഃ ॥ 18 ॥

കപീനാം പ്രാണദാതാ ച ലക്ഷ്മണപ്രാണരക്ഷകഃ ।
രാമപാദസമീപസ്ഥോ ലോഹിതാസ്യോ മഹാഹനുഃ ॥ 19 ॥

രാമസന്ദേശകര്‍താ ച ഭരതാനന്ദവര്‍ധനഃ ।
രാമാഭിഷേകലോലശ്ച രാമകാര്യധുരന്ധരഃ ॥ 20 ॥

കുന്തീഗര്‍ഭസമുത്പന്നോ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ।
ലാക്ഷാഗൃഹാദ്വിനിര്‍മുക്തോ ഹിഡിംബാസുരമര്‍ദനഃ ॥ 21 ॥

ധര്‍മാനുജഃ പാണ്ഡുപുത്രോ ധനഞ്ജയസഹായവാന്‍ ।
ബകാസുരവധോദ്യുക്തസ്തദ്ഗ്രാമപരിരക്ഷകഃ ॥ 22 ॥

ഭിക്ഷാഹാരരതോ നിത്യം കുലാലഗൃഹമധ്യഗഃ ।
പാഞ്ചാല്യുദ്വാഹസഞ്ജാതസമ്മോദോ ബഹുകാന്തിമാന്‍ ॥ 23 ॥

വിരാടനഗരേ ഗൂഢചരഃ കീചകമര്‍ദനഃ ।
ദുര്യോധനനിഹന്താ ച ജരാസന്ധവിമര്‍ദനഃ ॥ 24 ॥

സൌഗന്ധികാപഹര്‍താ ച ദ്രൌപദീപ്രാണവല്ലഭഃ ।
പൂര്‍ണബോധോ വ്യാസശിഷ്യോ യതിരൂപോ മഹാമതിഃ ॥ 25 ॥

ദുര്‍വാദിഗജസിംഹസ്യ തര്‍കശാസ്ത്രസ്യ ഖണ്ഡകഃ ।
ബൌദ്ധാഗമവിഭേത്താ ച സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രസ്യ ദൂഷകഃ ॥ 26 ॥

ദ്വൈതശാസ്ത്രപ്രണേതാ ച വേദവ്യാസമതാനുഗഃ ।
പൂര്‍ണാനന്ദഃ പൂര്‍ണസത്വഃ പൂര്‍ണവൈരാഗ്യസാഗരഃ ॥ 27 ॥

ഇതി ശ്രുത്വാ നാരദസ്തു വായോശ്ചരിതമദ്ഭുതം ।
മുദാ പരമയാ യുക്തഃ സ്തോതും സമുപചക്രമേ ॥ 28 ॥

രാമാവതാരജാതായ ഹനുമദ്രൂപിണേ നമഃ ।
വാസുദേവസ്യ ഭക്തായ ഭീമസേനായ തേ നമഃ ॥ 29 ॥

വേദവ്യാസമതോദ്ധാരകര്‍ത്രേ പൂര്‍ണസുഖായ ച ।
ദുര്‍വാദിധ്വാന്തചന്ദ്രായ പൂര്‍ണബോധായ തേ നമഃ ॥ 30 ॥

ഗുരുരാജായ ധന്യായ കഞ്ജനേത്രായ തേ നമഃ ।
ദിവ്യരൂപായ ശാന്തായ നമസ്തേ യതിരൂപിണേ ॥ 31 ॥

സ്വാന്തസ്ഥവാസുദേവായ സച്ചിത്തായ നമോ നമഃ ।
അജ്ഞാനതിമിരാര്‍കായ വ്യാസശിഷ്യായ തേ നമഃ ॥ 32 ॥

അഥാഭിവന്ദ്യ പിതരം ബ്രഹ്മാണം നാരദോ മുനിഃ ।
പരിക്രംയ വിനിര്യാതോ വാസുദേവം ഹരിം സ്മരന്‍ ॥ 33 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം ദിവ്യം വായുസൂനോര്‍മഹാത്മനഃ ।
യഃ പഠേച്ഛ്രദ്ധയാ നിത്യം സര്‍വബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ ॥ 34 ॥

സര്‍വരോഗവിനിര്‍മുക്തഃ സര്‍വപാപൈര്‍ന ലിപ്യതേ ।
രാജവശ്യം ഭവേന്നിത്യം സ്തോത്രസ്യാസ്യ പ്രഭാവതഃ ॥ 35 ॥

ഭൂതഗ്രഹനിവൃത്തിശ്ച പ്രജാവൃദ്ധിശ്ച ജായതേ ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ബലം കീര്‍തിം ലഭേത് പുമാന്‍ ॥ 36 ॥

യഃ പഠേദ്വായുചരിതം ഭക്ത്യാ പരമയാ യുതഃ ।
സര്‍വജ്ഞാനസമായുക്തഃ സ യാതി പരമം പദം ॥ 36 ॥

(ശ്രീപദ്മോത്തരഖണ്ഡതഃ)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *