Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 1 ॥
(sripadmottarakhandatah)
narada uvaca ।
sarvasastrarthatattvajna sarvadevanamaskrta ।
yattvaya kathitam purvam ramacandrena dhimata ॥ 1 ॥

stotram samastapapaghnam srutva dhanyo’smi padmaja ।
idanim srotumicchami lokanam hitakamyaya ॥ 2 ॥

vayoramsavataranamahatmyam sarvakamadam ।
vada me vistaradbrahman devaguhyamanuttamam ॥ 3 ॥

iti prsto naradena brahma lokapitamahah ।
namaskrtya jagannatham laksmikantam paratparam ॥ 4 ॥

provaca vayormahatmyam naradaya mahatmane ।
yacchrutva sarvasaubhagyam prapnuvanti janah sada ॥ 5 ॥

brahmovaca ।
idam rahasyam papaghnam vayorastottaram satam ।
visnuna lokanathena ramayai kathitam pura ॥ 6 ॥

rama mamaha yaddivyam tatte vaksyami narada ।
idam pavitram papaghnam sraddhaya hrdi dharaya ॥ 7 ॥

hanumananjanaputro vayusunurmahabalah ।
ramaduto harisresthah suri kesarinandanah ॥

suryasrestho mahakayo vajri vajrapraharavan ।
mahasattvo maharupo brahmanyo brahmanapriyah ॥ 9 ॥

mukhyaprano mahabhimah purnaprajno mahaguruh ।
brahmacari vrksadharah punyah sriramakinkarah ॥ 10 ॥

sitasokavinasi ca simhikaprananasakah ।
mainakagarvabhangasca chayagrahanivarakah ॥ 11 ॥

lankamoksaprado devah sitamarganatatparah ।
ramangulipradata ca sitaharsavivardhanah ॥ 12 ॥

maharupadharo divyo hyasokavananasakah ।
mantriputraharo virah pancasenagramardanah ॥ 13 ॥

dasakanthasutaghnasca brahmastravasago’vyayah ।
dasasyasallapaparo lankapuravidahakah ॥ 14 ॥

tirnabdhih kapirajasca kapiyuthapraranjakah ।
cudamanipradata ca srivasyah priyadarsakah ॥ 15 ॥

kaupinakundaladharah kanakangadabhusanah ।
sarvasastrasusampannah sarvajno jnanadottamah ॥ 16 ॥

mukhyaprano mahavegah sabdasastravisaradah ।
buddhiman sarvalokesah sureso lokaranjakah ॥ 17 ॥

lokanatho mahadarpah sarvabhutabhayapahah ।
ramavahanarupasca sanjivacalabhedakah ॥ 18 ॥

kapinam pranadata ca laksmanapranaraksakah ।
ramapadasamipastho lohitasyo mahahanuh ॥ 19 ॥

ramasandesakarta ca bharatanandavardhanah ।
ramabhisekalolasca ramakaryadhurandharah ॥ 20 ॥

kuntigarbhasamutpanno bhimo bhimaparakramah ।
laksagrhadvinirmukto hidimbasuramardanah ॥ 21 ॥

dharmanujah panduputro dhananjayasahayavan ।
bakasuravadhodyuktastadgramapariraksakah ॥ 22 ॥

bhiksahararato nityam kulalagrhamadhyagah ।
pancalyudvahasanjatasammodo bahukantiman ॥ 23 ॥

viratanagare gudhacarah kicakamardanah ।
duryodhananihanta ca jarasandhavimardanah ॥ 24 ॥

saugandhikapaharta ca draupadipranavallabhah ।
purnabodho vyasasisyo yatirupo mahamatih ॥ 25 ॥

durvadigajasimhasya tarkasastrasya khandakah ।
bauddhagamavibhetta ca sankhyasastrasya dusakah ॥ 26 ॥

dvaitasastrapraneta ca vedavyasamatanugah ।
purnanandah purnasatvah purnavairagyasagarah ॥ 27 ॥

iti srutva naradastu vayoscaritamadbhutam ।
muda paramaya yuktah stotum samupacakrame ॥ 28 ॥

ramavatarajataya hanumadrupine namah ।
vasudevasya bhaktaya bhimasenaya te namah ॥ 29 ॥

vedavyasamatoddharakartre purnasukhaya ca ।
durvadidhvantacandraya purnabodhaya te namah ॥ 30 ॥

gururajaya dhanyaya kanjanetraya te namah ।
divyarupaya santaya namaste yatirupine ॥ 31 ॥

svantasthavasudevaya saccittaya namo namah ।
ajnanatimirarkaya vyasasisyaya te namah ॥ 32 ॥

athabhivandya pitaram brahmanam narado munih ।
parikramya viniryato vasudevam harim smaran ॥ 33 ॥

astottarasatam divyam vayusunormahatmanah ।
yah pathecchraddhaya nityam sarvabandhat pramucyate ॥ 34 ॥

sarvarogavinirmuktah sarvapapairna lipyate ।
rajavasyam bhavennityam stotrasyasya prabhavatah ॥ 35 ॥

bhutagrahanivrttisca prajavrddhisca jayate ।
ayurarogyamaisvaryam balam kirtim labhet puman ॥ 36 ॥

yah pathedvayucaritam bhaktya paramaya yutah ।
sarvajnanasamayuktah sa yati paramam padam ॥ 36 ॥

(sripadmottarakhandatah)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top