Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತುತಿಃ 5 ॥
(ಕಾರ್ಯಕಾರಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತಾ)

ರಾಮದೂತೋ ರಾಮಭೃತ್ಯೋ ರಾಮಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ।
ರಾಮನಾಮಜಪಾಸಕ್ತೋ ರಾಮಕೀರ್ತಿಪ್ರಚಾರಕಃ ॥ 1 ॥

ರಾಮಾಲಿಂಗನಸೌಖ್ಯಜ್ಞೋ ರಾಮವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಃ ।
ರಾಮಬಾಣಪ್ರಭಾವಜ್ಞೋ ರಾಮಸೇವಾಧುರನ್ಧರಃ ॥ 2 ॥

ರಾಮಹೃತ್ಪದ್ಮಮಾರ್ತಂಡೋ ರಾಮಸಂಕಲ್ಪಪೂರಕಃ ।
ರಾಮಾಮೋದಿತವಾಗ್ವೃತ್ತಿಃ ರಾಮಸನ್ದೇಶವಾಹಕಃ ॥ 3 ॥

ರಾಮತಾರಕಗುಹ್ಯಜ್ಞೋ ರಾಮಾಹ್ಲಾದನಪಂಡಿತಃ ।
ರಾಮಭೂಪಾಲಸಚಿವೋ ರಾಮಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 4 ॥

ರಾಮಾನುಜಪ್ರಾಣದಾತಾ ರಾಮಭಕ್ತಿಲತಾಸುಮಮ್ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಜಯಾಶಂಸೀ ರಾಮಧೈರ್ಯಪ್ರವರ್ಧಕಃ ॥ 5 ॥

ರಾಮಪ್ರಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ರಾಮಪೂಜನತತ್ಪರಃ ।
ರಾಮಮಾನ್ಯೋ ರಾಮಹೃದ್ಯೋ ರಾಮಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 6 ॥

ರಾಮಸೌಲಭ್ಯಸಂವೇತ್ತಾ ರಾಮಾನುಗ್ರಹಸಾಧಕಃ ।
ರಾಮಾರ್ಪಿತವಚಶ್ಚಿತ್ತದೇಹವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತ್ತಿತಃ ॥ 7 ॥

ರಾಮಸಾಮುದ್ರಿಕಾಭಿಜ್ಞೋ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾಮಧ್ಯಾಂಚಿತಮಹಾಮಣಿಃ ॥ 8 ॥

ರಾಮಾಯಣರಸಾಸ್ವಾದಸ್ರವದಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಃ ।
ರಾಮಕೋದಂಡಟಂಕಾರಸಹಕಾರಿಮಹಾಸ್ವನಃ ॥ 9 ॥

ರಾಮಸಾಯೂಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ್ವಾರೋದ್ಘಾಟನಕರ್ಮಕೃತ್ ।
ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜನಿಷ್ಯನ್ದಿಮಧುಮಾಧುರ್ಯಲೋಲುಪಃ ॥ 10 ॥

ರಾಮಕೈಂಕರ್ಯಮಾತ್ರೈಕಪುರುಷಾರ್ಥಕೃತಾದರಃ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮ್ಭೋಧಿಮಥನೋತ್ಥಸುಧಾಘಟಃ ॥ 11 ॥

ರಾಮಾಖ್ಯಕಾಮಧುಗ್ದೋಗ್ಧಾ ರಾಮವಕ್ತ್ರೇನ್ದುಸಾಗರಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಕರಸ್ಪರ್ಶದ್ರವಚ್ಛೀತಕರೋಪಲಃ ॥

ರಾಮಾಯಣಮಹಾಕಾವ್ಯಶುಕ್ತಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಮೌಕ್ತಿಕಃ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾರಣ್ಯವಿಹಾರರತಕೇಸರೀ ॥ 13 ॥

ರಾಮಪತ್ನ್ಯೇಕಪತ್ನೀತ್ವಸಪತ್ನಾಯಿತಭಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ರಾಮೇಂಗಿತರಹಸ್ಯಜ್ಞೋ ರಾಮಮನ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗವಿತ್ ॥ 14 ॥

ರಾಮವಿಕ್ರಮವರ್ಷರ್ತುಪೂರ್ವಭೂನೀಲನೀರದಃ ।
ರಾಮಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ತ್ತಂಡಪ್ರಾಗುದ್ಯದರುಣಾಯಿತಃ ॥ 15 ॥

ರಾಮರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಾಮ್ಬುಪವಿತ್ರೀಕೃತಮಸ್ತಕಃ ।
ರಾಮವಿಶ್ಲೇಷದಾವಾಗ್ನಿಶಮನೋದ್ಯತನೀರದಃ ॥ 16 ॥

ರಾಮಾಯಣವಿಯದ್ಗಂಗಾಕಲ್ಲೋಲಾಯಿತಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ।
ರಾಮಪ್ರಪನ್ನವಾತ್ಸಲ್ಯವ್ರತತಾತ್ಪರ್ಯಕೋವಿದಃ ॥ 17 ॥

ರಾಮಾಖ್ಯಾನಸಮಾಶ್ವಸ್ತಸೀತಾಮಾನಸಸಂಶಯಃ ।
ರಾಮಸುಗ್ರೀವಮೈತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಹವ್ಯವಾಹೇನ್ಧನಾಯಿತಃ ॥ 18 ॥

ರಾಮಾಂಗುಲೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಮೇಧಿತಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ರಾಮಾರ್ತ್ತಿಧ್ವಂಸನಚಣಚೂಡಾಮಣಿಲಸತ್ಕರಃ ॥ 19 ॥

ರಾಮನಾಮಮಧುಸ್ಯನ್ದದ್ವದನಾಮ್ಬುಜಶೋಭಿತಃ ।
ರಾಮನಾಮಪ್ರಭಾವೇಣ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಿಧಿಃ ॥ 20 ॥

ರಾಮೌದಾರ್ಯಪ್ರದೀಪಾರ್ಚಿರ್ವರ್ಧಕಸ್ನೇಹವಿಗ್ರಹಃ ।
ರಾಮಶ್ರೀಮುಖಜೀಮೂತವರ್ಷಣೋನ್ಮುಖಚಾತಕಃ ॥ 21 ॥

ರಾಮಭಕ್ತ್ಯೇಕಸುಲಭಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ ।
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂವಾಹಕೃತಾರ್ಥೀಕೃತದೋರ್ಯುಗಃ ॥ 22 ॥

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸೀತಾಖ್ಯತ್ರಯೀರಾಜಿತಹೃದ್ಗುಹಃ ।
ರಾಮರಾವಣಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಣೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 23 ॥

ರಾಮಾನುಜೇನ್ದ್ರಜಿದ್ಯುದ್ಧಲಬ್ಧವ್ರಣಕಿಣಾಂಕಿತಃ ।
ರಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನುಸನ್ಧಾನವಿಧಿದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 24 ॥

ರಾಮರಾವಣಸಂಗ್ರಾಮಮಹಾಧ್ವರವಿಧಾನಕೃತ್ ।
ರಾಮನಾಮಮಹಾರತ್ನನಿಕ್ಷೇಪಮಣಿಪೇಟಕಃ ॥ 25 ॥

ರಾಮತಾರಾಧಿಪಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪಾನೋನ್ಮತ್ತಚಕೋರಕಃ ।
ರಾಮಾಯಣಾಖ್ಯಸೌವರ್ಣಪಂಜರಸ್ಥಿತಶಾರಿಕಃ ॥ 26 ॥

ರಾಮವೃತ್ತಾನ್ತವಿಧ್ವಸ್ತಸೀತಾಹೃದಯಶಲ್ಯಕಃ ।
ರಾಮಸನ್ದೇಶವರ್ಷಾಮ್ಬುವಹನ್ನೀಲಪಯೋಧರಃ ॥ 27 ॥

ರಾಮರಾಕಾಹಿಮಕರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲವಿಗ್ರಹಃ ।
ರಾಮಸೇವಾಮಹಾಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತೋ ರಾಮಜೀವನಃ ॥ 28 ॥

ರಾಮಪ್ರಾಣೋ ರಾಮವಿತ್ತಂ ರಾಮಾಯತ್ತಕಲೇಬರಃ ।
ರಾಮಶೋಕಾಶೋಕವನಭಂಜನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 29 ॥

ರಾಮಪ್ರೀತಿವಸನ್ತರ್ತುಸೂಚಕಾಯಿತಕೋಕಿಲಃ ।
ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥೋಪರೋಧದೂರೋತ್ಸಾರಣಲಮ್ಪಟಃ ॥ 30 ॥

ರಾಮಾಯಣಸರೋಜಸ್ಥಹಂಸೋ ರಾಮಹಿತೇ ರತಃ ।
ರಾಮಾನುಜಕ್ರೋಧವಹ್ನಿದಗ್ಧಸುಗ್ರೀವರಕ್ಷಕಃ ॥ 31 ॥

ರಾಮಸೌಹಾರ್ದಕಲ್ಪದ್ರುಸುಮೋದ್ಗಮನದೋಹದಃ ।
ರಾಮೇಷುಗತಿಸಂವೇತ್ತಾ ರಾಮಜೈತ್ರರಥಧ್ವಜಃ ॥ 32 ॥

ರಾಮಬ್ರಹ್ಮನಿದಿಧ್ಯಾಸನಿರತೋ ರಾಮವಲ್ಲಭಃ ।
ರಾಮಸೀತಾಖ್ಯಯುಗಲಯೋಜಕೋ ರಾಮಮಾನಿತಃ ॥ 33 ॥

ರಾಮಸೇನಾಗ್ರಣೀ ರಾಮಕೀರ್ತಿಘೋಷಣಡಿಂಡಿಮಃ ।
ರಾಮೇತಿದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾಕಾರಕವಚಾವೃತವಿಗ್ರಹಃ ॥

ರಾಮಾಯಣಮಹಾವೃಕ್ಷಫಲಾಸಕ್ತಕಪೀಶ್ವರಃ ।
ರಾಮಪಾದಾಶ್ರಯಾನ್ವೇಷಿವಿಭೀಷಣವಿಚಾರವಿತ್ ॥ 35 ॥

ರಾಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸರ್ವಸ್ವಂ ರಾಮಸದ್ಗುಣಗಾಯಕಃ ।
ರಾಮಜಾಯಾವಿಷಾದಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧರಿಪುಸೈನಿಕಃ ॥ 36 ॥

ರಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲಸ್ಥೋ ರಾಮಜೀಮೂತವೈದ್ಯುತಃ ।
ರಾಮನ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತಾಶೋ ರಾಮವಿಶ್ವಾಸಭಾಜನಮ್ ॥ 37 ॥

ರಾಮಪ್ರಭಾವರಚಿತಶೈತ್ಯವಾಲಾಗ್ನಿಶೋಭಿತಃ ।
ರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಯೋಪಾತ್ತಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣಾಕರಃ ॥ 38 ॥

ರಾಮದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತಾಬ್ಜಮುಕುಟೋದ್ಭಾಸಿಮಸ್ತಕಃ ।
ರಾಮಶ್ರೀವದನೋದ್ಭಾಸಿಸ್ಮಿತೋತ್ಪುಲಕಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ರಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತ್ಯಾಪ್ತಪೂರ್ಣಾನನ್ದನಿಮಜ್ಜಿತಃ ॥ 39 ॥

ಇತೀದಂ ರಾಮದೂತಸ್ಯ ವಾಯುಸೂನೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತಂ ನಾಮಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶುಭಮ್ ॥ 40 ॥

ಪ್ರಸಾದಾದಾಂಜನೇಯಸ್ಯ ದೇಶಿಕಾನುಗ್ರಹೇಣ ಚ ।
ರಚಿತಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥೇನ ಕಾರ್ಯಕಾರೇಣ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 41 ॥

ಭೂಯಾದಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಠತಾಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಇಹಲೋಕೇ ಪರತ್ರಾಪಿ ರಾಮಸಾಯೂಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top