Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Gujarati:

॥ હનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તુતિઃ ૫ ॥
(કાર્યકારસ્વામિનાથાર્યવિરચિતા રામનામાઙ્કિતા)

રામદૂતો રામભૃત્યો રામચિત્તાપહારકઃ ।
રામનામજપાસક્તો રામકીર્તિપ્રચારકઃ ॥ ૧ ॥

રામાલિઙ્ગનસૌખ્યજ્ઞો રામવિક્રમહર્ષિતઃ ।
રામબાણપ્રભાવજ્ઞો રામસેવાધુરન્ધરઃ ॥ ૨ ॥

રામહૃત્પદ્મમાર્તણ્ડો રામસઙ્કલ્પપૂરકઃ ।
રામામોદિતવાગ્વૃત્તિઃ રામસન્દેશવાહકઃ ॥ ૩ ॥

રામતારકગુહ્યજ્ઞો રામાહ્લાદનપણ્ડિતઃ ।
રામભૂપાલસચિવો રામધર્મપ્રવર્તકઃ ॥ ૪ ॥

રામાનુજપ્રાણદાતા રામભક્તિલતાસુમમ્ ।
રામચન્દ્રજયાશંસી રામધૈર્યપ્રવર્ધકઃ ॥ ૫ ॥

રામપ્રભાવતત્ત્વજ્ઞો રામપૂજનતત્પરઃ ।
રામમાન્યો રામહૃદ્યો રામકૃત્યપરાયણઃ ॥ ૬ ॥

રામસૌલભ્યસંવેત્તા રામાનુગ્રહસાધકઃ ।
રામાર્પિતવચશ્ચિત્તદેહવૃત્તિપ્રવર્ત્તિતઃ ॥ ૭ ॥

રામસામુદ્રિકાભિજ્ઞો રામપાદાબ્જષટ્પદઃ ।
રામાયણમહામાલામધ્યાઞ્ચિતમહામણિઃ ॥ ૮ ॥

રામાયણરસાસ્વાદસ્રવદશ્રુપરિપ્લુતઃ ।
રામકોદણ્ડટઙ્કારસહકારિમહાસ્વનઃ ॥ ૯ ॥

રામસાયૂજ્યસામ્રાજ્યદ્વારોદ્ઘાટનકર્મકૃત્ ।
રામપાદાબ્જનિષ્યન્દિમધુમાધુર્યલોલુપઃ ॥ ૧૦ ॥

રામકૈઙ્કર્યમાત્રૈકપુરુષાર્થકૃતાદરઃ ।
રામાયણમહામ્ભોધિમથનોત્થસુધાઘટઃ ॥ ૧૧ ॥

રામાખ્યકામધુગ્દોગ્ધા રામવક્ત્રેન્દુસાગરઃ ।
રામચન્દ્રકરસ્પર્શદ્રવચ્છીતકરોપલઃ ॥

રામાયણમહાકાવ્યશુક્તિનિક્ષિપ્તમૌક્તિકઃ ।
રામાયણમહારણ્યવિહારરતકેસરી ॥ ૧૩ ॥

રામપત્ન્યેકપત્નીત્વસપત્નાયિતભક્તિમાન્ ।
રામેઙ્ગિતરહસ્યજ્ઞો રામમન્ત્રપ્રયોગવિત્ ॥ ૧૪ ॥

રામવિક્રમવર્ષર્તુપૂર્વભૂનીલનીરદઃ ।
રામકારુણ્યમાર્ત્તણ્ડપ્રાગુદ્યદરુણાયિતઃ ॥ ૧૫ ॥

રામરાજ્યાભિષેકામ્બુપવિત્રીકૃતમસ્તકઃ ।
રામવિશ્લેષદાવાગ્નિશમનોદ્યતનીરદઃ ॥ ૧૬ ॥

રામાયણવિયદ્ગઙ્ગાકલ્લોલાયિતકીર્તિમાન્ ।
રામપ્રપન્નવાત્સલ્યવ્રતતાત્પર્યકોવિદઃ ॥ ૧૭ ॥

રામાખ્યાનસમાશ્વસ્તસીતામાનસસંશયઃ ।
રામસુગ્રીવમૈત્ર્યાખ્યહવ્યવાહેન્ધનાયિતઃ ॥ ૧૮ ॥

રામાઙ્ગુલીયમાહાત્મ્યસમેધિતપરાક્રમઃ ।
રામાર્ત્તિધ્વંસનચણચૂડામણિલસત્કરઃ ॥ ૧૯ ॥

રામનામમધુસ્યન્દદ્વદનામ્બુજશોભિતઃ ।
રામનામપ્રભાવેણ ગોષ્પદીકૃતવારિધિઃ ॥ ૨૦ ॥

રામૌદાર્યપ્રદીપાર્ચિર્વર્ધકસ્નેહવિગ્રહઃ ।
રામશ્રીમુખજીમૂતવર્ષણોન્મુખચાતકઃ ॥ ૨૧ ॥

રામભક્ત્યેકસુલભબ્રહ્મચર્યવ્રતે સ્થિતઃ ।
રામલક્ષ્મણસંવાહકૃતાર્થીકૃતદોર્યુગઃ ॥ ૨૨ ॥

રામલક્ષ્મણસીતાખ્યત્રયીરાજિતહૃદ્ગુહઃ ।
રામરાવણસઙ્ગ્રામવીક્ષણોત્ફુલ્લવિગ્રહઃ ॥ ૨૩ ॥

રામાનુજેન્દ્રજિદ્યુદ્ધલબ્ધવ્રણકિણાઙ્કિતઃ ।
રામબ્રહ્માનુસન્ધાનવિધિદીક્ષાપ્રદાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

રામરાવણસઙ્ગ્રામમહાધ્વરવિધાનકૃત્ ।
રામનામમહારત્નનિક્ષેપમણિપેટકઃ ॥ ૨૫ ॥

રામતારાધિપજ્યોત્સ્નાપાનોન્મત્તચકોરકઃ ।
રામાયણાખ્યસૌવર્ણપઞ્જરસ્થિતશારિકઃ ॥ ૨૬ ॥

રામવૃત્તાન્તવિધ્વસ્તસીતાહૃદયશલ્યકઃ ।
રામસન્દેશવર્ષામ્બુવહન્નીલપયોધરઃ ॥ ૨૭ ॥

રામરાકાહિમકરજ્યોત્સ્નાધવલવિગ્રહઃ ।
રામસેવામહાયજ્ઞદીક્ષિતો રામજીવનઃ ॥ ૨૮ ॥

રામપ્રાણો રામવિત્તં રામાયત્તકલેબરઃ ।
રામશોકાશોકવનભઞ્જનોદ્યત્પ્રભઞ્જનઃ ॥ ૨૯ ॥

રામપ્રીતિવસન્તર્તુસૂચકાયિતકોકિલઃ ।
રામકાર્યાર્થોપરોધદૂરોત્સારણલમ્પટઃ ॥ ૩૦ ॥

રામાયણસરોજસ્થહંસો રામહિતે રતઃ ।
રામાનુજક્રોધવહ્નિદગ્ધસુગ્રીવરક્ષકઃ ॥ ૩૧ ॥

રામસૌહાર્દકલ્પદ્રુસુમોદ્ગમનદોહદઃ ।
રામેષુગતિસંવેત્તા રામજૈત્રરથધ્વજઃ ॥ ૩૨ ॥

રામબ્રહ્મનિદિધ્યાસનિરતો રામવલ્લભઃ ।
રામસીતાખ્યયુગલયોજકો રામમાનિતઃ ॥ ૩૩ ॥

રામસેનાગ્રણી રામકીર્તિઘોષણડિણ્ડિમઃ ।
રામેતિદ્વ્યક્ષરાકારકવચાવૃતવિગ્રહઃ ॥

રામાયણમહાવૃક્ષફલાસક્તકપીશ્વરઃ ।
રામપાદાશ્રયાન્વેષિવિભીષણવિચારવિત્ ॥ ૩૫ ॥

રામમાહાત્મ્યસર્વસ્વં રામસદ્ગુણગાયકઃ ।
રામજાયાવિષાદાગ્નિનિર્દગ્ધરિપુસૈનિકઃ ॥ ૩૬ ॥

રામકલ્પદ્રુમૂલસ્થો રામજીમૂતવૈદ્યુતઃ ।
રામન્યસ્તસમસ્તાશો રામવિશ્વાસભાજનમ્ ॥ ૩૭ ॥

રામપ્રભાવરચિતશૈત્યવાલાગ્નિશોભિતઃ ।
રામભદ્રાશ્રયોપાત્તધીરોદાત્તગુણાકરઃ ॥ ૩૮ ॥

રામદક્ષિણહસ્તાબ્જમુકુટોદ્ભાસિમસ્તકઃ ।
રામશ્રીવદનોદ્ભાસિસ્મિતોત્પુલકમૂર્તિમાન્ ।
રામબ્રહ્માનુભૂત્યાપ્તપૂર્ણાનન્દનિમજ્જિતઃ ॥ ૩૯ ॥

ઇતીદં રામદૂતસ્ય વાયુસૂનોર્મહાત્મનઃ ।
રામનામાઙ્કિતં નામમષ્ટોત્તરશતં શુભમ્ ॥ ૪૦ ॥

પ્રસાદાદાઞ્જનેયસ્ય દેશિકાનુગ્રહેણ ચ ।
રચિતં સ્વામિનાથેન કાર્યકારેણ ભક્તિતઃ ॥ ૪૧ ॥

ભૂયાદભીષ્ટફલદં શ્રદ્ધયા પઠતાં નૃણામ્ ।
ઇહલોકે પરત્રાપિ રામસાયૂજ્યદાયકમ્ ॥ ૪૨ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top