Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamastutih 5 ॥
(karyakarasvaminatharyaviracita ramanamankita)

ramaduto ramabhrtyo ramacittapaharakah ।
ramanamajapasakto ramakirtipracarakah ॥ 1 ॥

ramalinganasaukhyajno ramavikramaharsitah ।
ramabanaprabhavajno ramasevadhurandharah ॥ 2 ॥

ramahrtpadmamartanḍo ramasankalpapurakah ।
ramamoditavagvrttih ramasandesavahakah ॥ 3 ॥

ramatarakaguhyajno ramahladanapanḍitah ।
ramabhupalasacivo ramadharmapravartakah ॥ 4 ॥

ramanujapranadata ramabhaktilatasumam ।
ramacandrajayasamsi ramadhairyapravardhakah ॥ 5 ॥

ramaprabhavatattvajno ramapujanatatparah ।
ramamanyo ramahrdyo ramakrtyaparayanah ॥ 6 ॥

ramasaulabhyasamvetta ramanugrahasadhakah ।
ramarpitavacascittadehavrttipravarttitah ॥ 7 ॥

ramasamudrikabhijno ramapadabjasatpadah ।
ramayanamahamalamadhyancitamahamanih ॥ 8 ॥

ramayanarasasvadasravadasrupariplutah ।
ramakodanḍatankarasahakarimahasvanah ॥ 9 ॥

ramasayujyasamrajyadvarodghatanakarmakrt ।
ramapadabjanisyandimadhumadhuryalolupah ॥ 10 ॥

ramakainkaryamatraikapurusarthakrtadarah ।
ramayanamahambhodhimathanotthasudhaghatah ॥ 11 ॥

ramakhyakamadhugdogdha ramavaktrendusagarah ।
ramacandrakarasparsadravacchitakaropalah ॥

ramayanamahakavyasuktiniksiptamauktikah ।
ramayanamaharanyavihararatakesari ॥ 13 ॥

ramapatnyekapatnitvasapatnayitabhaktiman ।
ramengitarahasyajno ramamantraprayogavit ॥ 14 ॥

ramavikramavarsartupurvabhunilaniradah ।
ramakarunyamarttanḍapragudyadarunayitah ॥ 15 ॥

ramarajyabhisekambupavitrikrtamastakah ।
ramavislesadavagnisamanodyataniradah ॥ 16 ॥

ramayanaviyadgangakallolayitakirtiman ।
ramaprapannavatsalyavratatatparyakovidah ॥ 17 ॥

ramakhyanasamasvastasitamanasasamsayah ।
ramasugrivamaitryakhyahavyavahendhanayitah ॥ 18 ॥

ramanguliyamahatmyasamedhitaparakramah ।
ramarttidhvamsanacanacuḍamanilasatkarah ॥ 19 ॥

ramanamamadhusyandadvadanambujasobhitah ।
ramanamaprabhavena gospadikrtavaridhih ॥ 20 ॥

ramaudaryapradiparcirvardhakasnehavigrahah ।
ramasrimukhajimutavarsanonmukhacatakah ॥ 21 ॥

ramabhaktyekasulabhabrahmacaryavrate sthitah ।
ramalaksmanasamvahakrtarthikrtadoryugah ॥ 22 ॥

ramalaksmanasitakhyatrayirajitahrdguhah ।
ramaravanasangramaviksanotphullavigrahah ॥ 23 ॥

ramanujendrajidyuddhalabdhavranakinankitah ।
ramabrahmanusandhanavidhidiksapradayakah ॥ 24 ॥

ramaravanasangramamahadhvaravidhanakrt ।
ramanamamaharatnaniksepamanipetakah ॥ 25 ॥

ramataradhipajyotsnapanonmattacakorakah ।
ramayanakhyasauvarnapanjarasthitasarikah ॥ 26 ॥

ramavrttantavidhvastasitahrdayasalyakah ।
ramasandesavarsambuvahannilapayodharah ॥ 27 ॥

ramarakahimakarajyotsnadhavalavigrahah ।
ramasevamahayajnadiksito ramajivanah ॥ 28 ॥

ramaprano ramavittam ramayattakalebarah ।
ramasokasokavanabhanjanodyatprabhanjanah ॥ 29 ॥

ramapritivasantartusucakayitakokilah ।
ramakaryarthoparodhadurotsaranalampatah ॥ 30 ॥

ramayanasarojasthahamso ramahite ratah ।
ramanujakrodhavahnidagdhasugrivaraksakah ॥ 31 ॥

ramasauhardakalpadrusumodgamanadohadah ।
ramesugatisamvetta ramajaitrarathadhvajah ॥ 32 ॥

ramabrahmanididhyasanirato ramavallabhah ।
ramasitakhyayugalayojako ramamanitah ॥ 33 ॥

ramasenagrani ramakirtighosanaḍinḍimah ।
rametidvyaksarakarakavacavrtavigrahah ॥

ramayanamahavrksaphalasaktakapisvarah ।
ramapadasrayanvesivibhisanavicaravit ॥ 35 ॥

ramamahatmyasarvasvam ramasadgunagayakah ।
ramajayavisadagninirdagdharipusainikah ॥ 36 ॥

ramakalpadrumulastho ramajimutavaidyutah ।
ramanyastasamastaso ramavisvasabhajanam ॥ 37 ॥

ramaprabhavaracitasaityavalagnisobhitah ।
ramabhadrasrayopattadhirodattagunakarah ॥ 38 ॥

ramadaksinahastabjamukutodbhasimastakah ।
ramasrivadanodbhasismitotpulakamurtiman ।
ramabrahmanubhutyaptapurnanandanimajjitah ॥ 39 ॥

itidam ramadutasya vayusunormahatmanah ।
ramanamankitam namamastottarasatam subham ॥ 40 ॥

prasadadanjaneyasya desikanugrahena ca ।
racitam svaminathena karyakarena bhaktitah ॥ 41 ॥

bhuyadabhistaphaladam sraddhaya pathatam nrnam ।
ihaloke paratrapi ramasayujyadayakam ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil