Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Malayalam:

॥ ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തുതിഃ 5 ॥
(കാര്യകാരസ്വാമിനാഥാര്യവിരചിതാ രാമനാമാങ്കിതാ)

രാമദൂതോ രാമഭൃത്യോ രാമചിത്താപഹാരകഃ ।
രാമനാമജപാസക്തോ രാമകീര്‍തിപ്രചാരകഃ ॥ 1 ॥

രാമാലിങ്ഗനസൌഖ്യജ്ഞോ രാമവിക്രമഹര്‍ഷിതഃ ।
രാമബാണപ്രഭാവജ്ഞോ രാമസേവാധുരന്ധരഃ ॥ 2 ॥

രാമഹൃത്പദ്മമാര്‍തണ്ഡോ രാമസങ്കല്‍പപൂരകഃ ।
രാമാമോദിതവാഗ്വൃത്തിഃ രാമസന്ദേശവാഹകഃ ॥ 3 ॥

രാമതാരകഗുഹ്യജ്ഞോ രാമാഹ്ലാദനപണ്ഡിതഃ ।
രാമഭൂപാലസചിവോ രാമധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 4 ॥

രാമാനുജപ്രാണദാതാ രാമഭക്തിലതാസുമം ।
രാമചന്ദ്രജയാശംസീ രാമധൈര്യപ്രവര്‍ധകഃ ॥ 5 ॥

രാമപ്രഭാവതത്ത്വജ്ഞോ രാമപൂജനതത്പരഃ ।
രാമമാന്യോ രാമഹൃദ്യോ രാമകൃത്യപരായണഃ ॥ 6 ॥

രാമസൌലഭ്യസംവേത്താ രാമാനുഗ്രഹസാധകഃ ।
രാമാര്‍പിതവചശ്ചിത്തദേഹവൃത്തിപ്രവര്‍ത്തിതഃ ॥ 7 ॥

രാമസാമുദ്രികാഭിജ്ഞോ രാമപാദാബ്ജഷട്പദഃ ।
രാമായണമഹാമാലാമധ്യാഞ്ചിതമഹാമണിഃ ॥ 8 ॥

രാമായണരസാസ്വാദസ്രവദശ്രുപരിപ്ലുതഃ ।
രാമകോദണ്ഡടങ്കാരസഹകാരിമഹാസ്വനഃ ॥ 9 ॥

രാമസായൂജ്യസാംരാജ്യദ്വാരോദ്ഘാടനകര്‍മകൃത് ।
രാമപാദാബ്ജനിഷ്യന്ദിമധുമാധുര്യലോലുപഃ ॥ 10 ॥

രാമകൈങ്കര്യമാത്രൈകപുരുഷാര്‍ഥകൃതാദരഃ ।
രാമായണമഹാംഭോധിമഥനോത്ഥസുധാഘടഃ ॥ 11 ॥

രാമാഖ്യകാമധുഗ്ദോഗ്ധാ രാമവക്ത്രേന്ദുസാഗരഃ ।
രാമചന്ദ്രകരസ്പര്‍ശദ്രവച്ഛീതകരോപലഃ ॥

രാമായണമഹാകാവ്യശുക്തിനിക്ഷിപ്തമൌക്തികഃ ।
രാമായണമഹാരണ്യവിഹാരരതകേസരീ ॥ 13 ॥

രാമപത്ന്യേകപത്നീത്വസപത്നായിതഭക്തിമാന്‍ ।
രാമേങ്ഗിതരഹസ്യജ്ഞോ രാമമന്ത്രപ്രയോഗവിത് ॥ 14 ॥

രാമവിക്രമവര്‍ഷര്‍തുപൂര്‍വഭൂനീലനീരദഃ ।
രാമകാരുണ്യമാര്‍ത്തണ്ഡപ്രാഗുദ്യദരുണായിതഃ ॥ 15 ॥

രാമരാജ്യാഭിഷേകാംബുപവിത്രീകൃതമസ്തകഃ ।
രാമവിശ്ലേഷദാവാഗ്നിശമനോദ്യതനീരദഃ ॥ 16 ॥

രാമായണവിയദ്ഗങ്ഗാകല്ലോലായിതകീര്‍തിമാന്‍ ।
രാമപ്രപന്നവാത്സല്യവ്രതതാത്പര്യകോവിദഃ ॥ 17 ॥

രാമാഖ്യാനസമാശ്വസ്തസീതാമാനസസംശയഃ ।
രാമസുഗ്രീവമൈത്ര്യാഖ്യഹവ്യവാഹേന്ധനായിതഃ ॥ 18 ॥

രാമാങ്ഗുലീയമാഹാത്മ്യസമേധിതപരാക്രമഃ ।
രാമാര്‍ത്തിധ്വംസനചണചൂഡാമണിലസത്കരഃ ॥ 19 ॥

രാമനാമമധുസ്യന്ദദ്വദനാംബുജശോഭിതഃ ।
രാമനാമപ്രഭാവേണ ഗോഷ്പദീകൃതവാരിധിഃ ॥ 20 ॥

രാമൌദാര്യപ്രദീപാര്‍ചിര്‍വര്‍ധകസ്നേഹവിഗ്രഹഃ ।
രാമശ്രീമുഖജീമൂതവര്‍ഷണോന്‍മുഖചാതകഃ ॥ 21 ॥

രാമഭക്ത്യേകസുലഭബ്രഹ്മചര്യവ്രതേ സ്ഥിതഃ ।
രാമലക്ഷ്മണസംവാഹകൃതാര്‍ഥീകൃതദോര്യുഗഃ ॥ 22 ॥

രാമലക്ഷ്മണസീതാഖ്യത്രയീരാജിതഹൃദ്ഗുഹഃ ।
രാമരാവണസങ്ഗ്രാമവീക്ഷണോത്ഫുല്ലവിഗ്രഹഃ ॥ 23 ॥

രാമാനുജേന്ദ്രജിദ്യുദ്ധലബ്ധവ്രണകിണാങ്കിതഃ ।
രാമബ്രഹ്മാനുസന്ധാനവിധിദീക്ഷാപ്രദായകഃ ॥ 24 ॥

രാമരാവണസങ്ഗ്രാമമഹാധ്വരവിധാനകൃത് ।
രാമനാമമഹാരത്നനിക്ഷേപമണിപേടകഃ ॥ 25 ॥

രാമതാരാധിപജ്യോത്സ്നാപാനോന്‍മത്തചകോരകഃ ।
രാമായണാഖ്യസൌവര്‍ണപഞ്ജരസ്ഥിതശാരികഃ ॥ 26 ॥

രാമവൃത്താന്തവിധ്വസ്തസീതാഹൃദയശല്യകഃ ।
രാമസന്ദേശവര്‍ഷാംബുവഹന്നീലപയോധരഃ ॥ 27 ॥

രാമരാകാഹിമകരജ്യോത്സ്നാധവലവിഗ്രഹഃ ।
രാമസേവാമഹായജ്ഞദീക്ഷിതോ രാമജീവനഃ ॥ 28 ॥

രാമപ്രാണോ രാമവിത്തം രാമായത്തകലേബരഃ ।
രാമശോകാശോകവനഭഞ്ജനോദ്യത്പ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 29 ॥

രാമപ്രീതിവസന്തര്‍തുസൂചകായിതകോകിലഃ ।
രാമകാര്യാര്‍ഥോപരോധദൂരോത്സാരണലമ്പടഃ ॥ 30 ॥

രാമായണസരോജസ്ഥഹംസോ രാമഹിതേ രതഃ ।
രാമാനുജക്രോധവഹ്നിദഗ്ധസുഗ്രീവരക്ഷകഃ ॥ 31 ॥

രാമസൌഹാര്‍ദകല്‍പദ്രുസുമോദ്ഗമനദോഹദഃ ।
രാമേഷുഗതിസംവേത്താ രാമജൈത്രരഥധ്വജഃ ॥ 32 ॥

രാമബ്രഹ്മനിദിധ്യാസനിരതോ രാമവല്ലഭഃ ।
രാമസീതാഖ്യയുഗലയോജകോ രാമമാനിതഃ ॥ 33 ॥

രാമസേനാഗ്രണീ രാമകീര്‍തിഘോഷണഡിണ്ഡിമഃ ।
രാമേതിദ്വ്യക്ഷരാകാരകവചാവൃതവിഗ്രഹഃ ॥

രാമായണമഹാവൃക്ഷഫലാസക്തകപീശ്വരഃ ।
രാമപാദാശ്രയാന്വേഷിവിഭീഷണവിചാരവിത് ॥ 35 ॥

രാമമാഹാത്മ്യസര്‍വസ്വം രാമസദ്ഗുണഗായകഃ ।
രാമജായാവിഷാദാഗ്നിനിര്‍ദഗ്ധരിപുസൈനികഃ ॥ 36 ॥

രാമകല്‍പദ്രുമൂലസ്ഥോ രാമജീമൂതവൈദ്യുതഃ ।
രാമന്യസ്തസമസ്താശോ രാമവിശ്വാസഭാജനം ॥ 37 ॥

രാമപ്രഭാവരചിതശൈത്യവാലാഗ്നിശോഭിതഃ ।
രാമഭദ്രാശ്രയോപാത്തധീരോദാത്തഗുണാകരഃ ॥ 38 ॥

രാമദക്ഷിണഹസ്താബ്ജമുകുടോദ്ഭാസിമസ്തകഃ ।
രാമശ്രീവദനോദ്ഭാസിസ്മിതോത്പുലകമൂര്‍തിമാന്‍ ।
രാമബ്രഹ്മാനുഭൂത്യാപ്തപൂര്‍ണാനന്ദനിമജ്ജിതഃ ॥ 39 ॥

ഇതീദം രാമദൂതസ്യ വായുസൂനോര്‍മഹാത്മനഃ ।
രാമനാമാങ്കിതം നാമമഷ്ടോത്തരശതം ശുഭം ॥ 40 ॥

പ്രസാദാദാഞ്ജനേയസ്യ ദേശികാനുഗ്രഹേണ ച ।
രചിതം സ്വാമിനാഥേന കാര്യകാരേണ ഭക്തിതഃ ॥ 41 ॥

ഭൂയാദഭീഷ്ടഫലദം ശ്രദ്ധയാ പഠതാം നൃണാം ।
ഇഹലോകേ പരത്രാപി രാമസായൂജ്യദായകം ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment