Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Telugu:

॥ హనుమదష్టోత్తరశతనామస్తుతిః ౫ ॥
(కార్యకారస్వామినాథార్యవిరచితా రామనామాఙ్కితా)

రామదూతో రామభృత్యో రామచిత్తాపహారకః ।
రామనామజపాసక్తో రామకీర్తిప్రచారకః ॥ ౧ ॥

రామాలిఙ్గనసౌఖ్యజ్ఞో రామవిక్రమహర్షితః ।
రామబాణప్రభావజ్ఞో రామసేవాధురన్ధరః ॥ ౨ ॥

రామహృత్పద్మమార్తణ్డో రామసఙ్కల్పపూరకః ।
రామామోదితవాగ్వృత్తిః రామసన్దేశవాహకః ॥ ౩ ॥

రామతారకగుహ్యజ్ఞో రామాహ్లాదనపణ్డితః ।
రామభూపాలసచివో రామధర్మప్రవర్తకః ॥ ౪ ॥

రామానుజప్రాణదాతా రామభక్తిలతాసుమమ్ ।
రామచన్ద్రజయాశంసీ రామధైర్యప్రవర్ధకః ॥ ౫ ॥

రామప్రభావతత్త్వజ్ఞో రామపూజనతత్పరః ।
రామమాన్యో రామహృద్యో రామకృత్యపరాయణః ॥ ౬ ॥

రామసౌలభ్యసంవేత్తా రామానుగ్రహసాధకః ।
రామార్పితవచశ్చిత్తదేహవృత్తిప్రవర్త్తితః ॥ ౭ ॥

రామసాముద్రికాభిజ్ఞో రామపాదాబ్జషట్పదః ।
రామాయణమహామాలామధ్యాఞ్చితమహామణిః ॥ ౮ ॥

రామాయణరసాస్వాదస్రవదశ్రుపరిప్లుతః ।
రామకోదణ్డటఙ్కారసహకారిమహాస్వనః ॥ ౯ ॥

రామసాయూజ్యసామ్రాజ్యద్వారోద్ఘాటనకర్మకృత్ ।
రామపాదాబ్జనిష్యన్దిమధుమాధుర్యలోలుపః ॥ ౧౦ ॥

రామకైఙ్కర్యమాత్రైకపురుషార్థకృతాదరః ।
రామాయణమహామ్భోధిమథనోత్థసుధాఘటః ॥ ౧౧ ॥

రామాఖ్యకామధుగ్దోగ్ధా రామవక్త్రేన్దుసాగరః ।
రామచన్ద్రకరస్పర్శద్రవచ్ఛీతకరోపలః ॥

రామాయణమహాకావ్యశుక్తినిక్షిప్తమౌక్తికః ।
రామాయణమహారణ్యవిహారరతకేసరీ ॥ ౧౩ ॥

రామపత్న్యేకపత్నీత్వసపత్నాయితభక్తిమాన్ ।
రామేఙ్గితరహస్యజ్ఞో రామమన్త్రప్రయోగవిత్ ॥ ౧౪ ॥

రామవిక్రమవర్షర్తుపూర్వభూనీలనీరదః ।
రామకారుణ్యమార్త్తణ్డప్రాగుద్యదరుణాయితః ॥ ౧౫ ॥

రామరాజ్యాభిషేకామ్బుపవిత్రీకృతమస్తకః ।
రామవిశ్లేషదావాగ్నిశమనోద్యతనీరదః ॥ ౧౬ ॥

రామాయణవియద్గఙ్గాకల్లోలాయితకీర్తిమాన్ ।
రామప్రపన్నవాత్సల్యవ్రతతాత్పర్యకోవిదః ॥ ౧౭ ॥

రామాఖ్యానసమాశ్వస్తసీతామానససంశయః ।
రామసుగ్రీవమైత్ర్యాఖ్యహవ్యవాహేన్ధనాయితః ॥ ౧౮ ॥

రామాఙ్గులీయమాహాత్మ్యసమేధితపరాక్రమః ।
రామార్త్తిధ్వంసనచణచూడామణిలసత్కరః ॥ ౧౯ ॥

రామనామమధుస్యన్దద్వదనామ్బుజశోభితః ।
రామనామప్రభావేణ గోష్పదీకృతవారిధిః ॥ ౨౦ ॥

రామౌదార్యప్రదీపార్చిర్వర్ధకస్నేహవిగ్రహః ।
రామశ్రీముఖజీమూతవర్షణోన్ముఖచాతకః ॥ ౨౧ ॥

రామభక్త్యేకసులభబ్రహ్మచర్యవ్రతే స్థితః ।
రామలక్ష్మణసంవాహకృతార్థీకృతదోర్యుగః ॥ ౨౨ ॥

రామలక్ష్మణసీతాఖ్యత్రయీరాజితహృద్గుహః ।
రామరావణసఙ్గ్రామవీక్షణోత్ఫుల్లవిగ్రహః ॥ ౨౩ ॥

రామానుజేన్ద్రజిద్యుద్ధలబ్ధవ్రణకిణాఙ్కితః ।
రామబ్రహ్మానుసన్ధానవిధిదీక్షాప్రదాయకః ॥ ౨౪ ॥

రామరావణసఙ్గ్రామమహాధ్వరవిధానకృత్ ।
రామనామమహారత్ననిక్షేపమణిపేటకః ॥ ౨౫ ॥

రామతారాధిపజ్యోత్స్నాపానోన్మత్తచకోరకః ।
రామాయణాఖ్యసౌవర్ణపఞ్జరస్థితశారికః ॥ ౨౬ ॥

రామవృత్తాన్తవిధ్వస్తసీతాహృదయశల్యకః ।
రామసన్దేశవర్షామ్బువహన్నీలపయోధరః ॥ ౨౭ ॥

రామరాకాహిమకరజ్యోత్స్నాధవలవిగ్రహః ।
రామసేవామహాయజ్ఞదీక్షితో రామజీవనః ॥ ౨౮ ॥

రామప్రాణో రామవిత్తం రామాయత్తకలేబరః ।
రామశోకాశోకవనభఞ్జనోద్యత్ప్రభఞ్జనః ॥ ౨౯ ॥

రామప్రీతివసన్తర్తుసూచకాయితకోకిలః ।
రామకార్యార్థోపరోధదూరోత్సారణలమ్పటః ॥ ౩౦ ॥

రామాయణసరోజస్థహంసో రామహితే రతః ।
రామానుజక్రోధవహ్నిదగ్ధసుగ్రీవరక్షకః ॥ ౩౧ ॥

రామసౌహార్దకల్పద్రుసుమోద్గమనదోహదః ।
రామేషుగతిసంవేత్తా రామజైత్రరథధ్వజః ॥ ౩౨ ॥

రామబ్రహ్మనిదిధ్యాసనిరతో రామవల్లభః ।
రామసీతాఖ్యయుగలయోజకో రామమానితః ॥ ౩౩ ॥

రామసేనాగ్రణీ రామకీర్తిఘోషణడిణ్డిమః ।
రామేతిద్వ్యక్షరాకారకవచావృతవిగ్రహః ॥

రామాయణమహావృక్షఫలాసక్తకపీశ్వరః ।
రామపాదాశ్రయాన్వేషివిభీషణవిచారవిత్ ॥ ౩౫ ॥

రామమాహాత్మ్యసర్వస్వం రామసద్గుణగాయకః ।
రామజాయావిషాదాగ్నినిర్దగ్ధరిపుసైనికః ॥ ౩౬ ॥

రామకల్పద్రుమూలస్థో రామజీమూతవైద్యుతః ।
రామన్యస్తసమస్తాశో రామవిశ్వాసభాజనమ్ ॥ ౩౭ ॥

రామప్రభావరచితశైత్యవాలాగ్నిశోభితః ।
రామభద్రాశ్రయోపాత్తధీరోదాత్తగుణాకరః ॥ ౩౮ ॥

రామదక్షిణహస్తాబ్జముకుటోద్భాసిమస్తకః ।
రామశ్రీవదనోద్భాసిస్మితోత్పులకమూర్తిమాన్ ।
రామబ్రహ్మానుభూత్యాప్తపూర్ణానన్దనిమజ్జితః ॥ ౩౯ ॥

ఇతీదం రామదూతస్య వాయుసూనోర్మహాత్మనః ।
రామనామాఙ్కితం నామమష్టోత్తరశతం శుభమ్ ॥ ౪౦ ॥

ప్రసాదాదాఞ్జనేయస్య దేశికానుగ్రహేణ చ ।
రచితం స్వామినాథేన కార్యకారేణ భక్తితః ॥ ౪౧ ॥

భూయాదభీష్టఫలదం శ్రద్ధయా పఠతాం నృణామ్ ।
ఇహలోకే పరత్రాపి రామసాయూజ్యదాయకమ్ ॥ ౪౨ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top