Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Tamil:

॥ ஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்துதி: 5 ॥
(கார்யகாரஸ்வாமிநாதா²ர்யவிரசிதா ராமநாமாங்கிதா)

ராமதூ³தோ ராமப்⁴ருʼத்யோ ராமசித்தாபஹாரக: ।
ராமநாமஜபாஸக்தோ ராமகீர்திப்ரசாரக: ॥ 1 ॥

ராமாலிங்க³நஸௌக்²யஜ்ஞோ ராமவிக்ரமஹர்ஷித: ।
ராமபா³ணப்ரபா⁴வஜ்ஞோ ராமஸேவாது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 2 ॥

ராமஹ்ருʼத்பத்³மமார்தண்டோ³ ராமஸங்கல்பபூரக: ।
ராமாமோதி³தவாக்³வ்ருʼத்தி: ராமஸந்தே³ஶவாஹக: ॥ 3 ॥

ராமதாரககு³ஹ்யஜ்ஞோ ராமாஹ்லாத³நபண்டி³த: ।
ராமபூ⁴பாலஸசிவோ ராமத⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 4 ॥

ராமாநுஜப்ராணதா³தா ராமப⁴க்திலதாஸுமம் ।
ராமசந்த்³ரஜயாஶம்ஸீ ராமதை⁴ர்யப்ரவர்த⁴க: ॥ 5 ॥

ராமப்ரபா⁴வதத்த்வஜ்ஞோ ராமபூஜநதத்பர: ।
ராமமாந்யோ ராமஹ்ருʼத்³யோ ராமக்ருʼத்யபராயண: ॥ 6 ॥

ராமஸௌலப்⁴யஸம்வேத்தா ராமாநுக்³ரஹஸாத⁴க: ।
ராமார்பிதவசஶ்சித்ததே³ஹவ்ருʼத்திப்ரவர்த்தித: ॥ 7 ॥

ராமஸாமுத்³ரிகாபி⁴ஜ்ஞோ ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பத:³ ।
ராமாயணமஹாமாலாமத்⁴யாஞ்சிதமஹாமணி: ॥ 8 ॥

ராமாயணரஸாஸ்வாத³ஸ்ரவத³ஶ்ருபரிப்லுத: ।
ராமகோத³ண்ட³டங்காரஸஹகாரிமஹாஸ்வந: ॥ 9 ॥

ராமஸாயூஜ்யஸாம்ராஜ்யத்³வாரோத்³கா⁴டநகர்மக்ருʼத் ।
ராமபாதா³ப்³ஜநிஷ்யந்தி³மது⁴மாது⁴ர்யலோலுப: ॥ 10 ॥

ராமகைங்கர்யமாத்ரைகபுருஷார்த²க்ருʼதாத³ர: ।
ராமாயணமஹாம்போ⁴தி⁴மத²நோத்த²ஸுதா⁴க⁴ட: ॥ 11 ॥

ராமாக்²யகாமது⁴க்³தோ³க்³தா⁴ ராமவக்த்ரேந்து³ஸாக³ர: ।
ராமசந்த்³ரகரஸ்பர்ஶத்³ரவச்சீ²தகரோபல: ॥

ராமாயணமஹாகாவ்யஶுக்திநிக்ஷிப்தமௌக்திக: ।
ராமாயணமஹாரண்யவிஹாரரதகேஸரீ ॥ 13 ॥

ராமபத்ந்யேகபத்நீத்வஸபத்நாயிதப⁴க்திமாந் ।
ராமேங்கி³தரஹஸ்யஜ்ஞோ ராமமந்த்ரப்ரயோக³வித் ॥ 14 ॥

ராமவிக்ரமவர்ஷர்துபூர்வபூ⁴நீலநீரத:³ ।
ராமகாருண்யமார்த்தண்ட³ப்ராகு³த்³யத³ருணாயித: ॥ 15 ॥

ராமராஜ்யாபி⁴ஷேகாம்பு³பவித்ரீக்ருʼதமஸ்தக: ।
ராமவிஶ்லேஷதா³வாக்³நிஶமநோத்³யதநீரத:³ ॥ 16 ॥

ராமாயணவியத்³க³ங்கா³கல்லோலாயிதகீர்திமாந் ।
ராமப்ரபந்நவாத்ஸல்யவ்ரததாத்பர்யகோவித:³ ॥ 17 ॥

ராமாக்²யாநஸமாஶ்வஸ்தஸீதாமாநஸஸம்ஶய: ।
ராமஸுக்³ரீவமைத்ர்யாக்²யஹவ்யவாஹேந்த⁴நாயித: ॥ 18 ॥

ராமாங்கு³லீயமாஹாத்ம்யஸமேதி⁴தபராக்ரம: ।
ராமார்த்தித்⁴வம்ஸநசணசூடா³மணிலஸத்கர: ॥ 19 ॥

ராமநாமமது⁴ஸ்யந்த³த்³வத³நாம்பு³ஜஶோபி⁴த: ।
ராமநாமப்ரபா⁴வேண கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரிதி:⁴ ॥ 20 ॥

ராமௌதா³ர்யப்ரதீ³பார்சிர்வர்த⁴கஸ்நேஹவிக்³ரஹ: ।
ராமஶ்ரீமுக²ஜீமூதவர்ஷணோந்முக²சாதக: ॥ 21 ॥

ராமப⁴க்த்யேகஸுலப⁴ப்³ரஹ்மசர்யவ்ரதே ஸ்தி²த: ।
ராமலக்ஷ்மணஸம்வாஹக்ருʼதார்தீ²க்ருʼததோ³ர்யுக:³ ॥ 22 ॥

ராமலக்ஷ்மணஸீதாக்²யத்ரயீராஜிதஹ்ருʼத்³கு³ஹ: ।
ராமராவணஸங்க்³ராமவீக்ஷணோத்பு²ல்லவிக்³ரஹ: ॥ 23 ॥

ராமாநுஜேந்த்³ரஜித்³யுத்³த⁴லப்³த⁴வ்ரணகிணாங்கித: ।
ராமப்³ரஹ்மாநுஸந்தா⁴நவிதி⁴தீ³க்ஷாப்ரதா³யக: ॥ 24 ॥

ராமராவணஸங்க்³ராமமஹாத்⁴வரவிதா⁴நக்ருʼத் ।
ராமநாமமஹாரத்நநிக்ஷேபமணிபேடக: ॥ 25 ॥

ராமதாராதி⁴பஜ்யோத்ஸ்நாபாநோந்மத்தசகோரக: ।
ராமாயணாக்²யஸௌவர்ணபஞ்ஜரஸ்தி²தஶாரிக: ॥ 26 ॥

ராமவ்ருʼத்தாந்தவித்⁴வஸ்தஸீதாஹ்ருʼத³யஶல்யக: ।
ராமஸந்தே³ஶவர்ஷாம்பு³வஹந்நீலபயோத⁴ர: ॥ 27 ॥

ராமராகாஹிமகரஜ்யோத்ஸ்நாத⁴வளவிக்³ரஹ: ।
ராமஸேவாமஹாயஜ்ஞதீ³க்ஷிதோ ராமஜீவந: ॥ 28 ॥

ராமப்ராணோ ராமவித்தம் ராமாயத்தகலேப³ர: ।
ராமஶோகாஶோகவநப⁴ஞ்ஜநோத்³யத்ப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 29 ॥

ராமப்ரீதிவஸந்தர்துஸூசகாயிதகோகில: ।
ராமகார்யார்தோ²பரோத⁴தூ³ரோத்ஸாரணலம்பட: ॥ 30 ॥

ராமாயணஸரோஜஸ்த²ஹம்ஸோ ராமஹிதே ரத: ।
ராமாநுஜக்ரோத⁴வஹ்நித³க்³த⁴ஸுக்³ரீவரக்ஷக: ॥ 31 ॥

ராமஸௌஹார்த³கல்பத்³ருஸுமோத்³க³மநதோ³ஹத:³ ।
ராமேஷுக³திஸம்வேத்தா ராமஜைத்ரரத²த்⁴வஜ: ॥ 32 ॥

ராமப்³ரஹ்மநிதி³த்⁴யாஸநிரதோ ராமவல்லப:⁴ ।
ராமஸீதாக்²யயுக³ளயோஜகோ ராமமாநித: ॥ 33 ॥

ராமஸேநாக்³ரணீ ராமகீர்திகோ⁴ஷணடி³ண்டி³ம: ।
ராமேதித்³வ்யக்ஷராகாரகவசாவ்ருʼதவிக்³ரஹ: ॥

ராமாயணமஹாவ்ருʼக்ஷப²லாஸக்தகபீஶ்வர: ।
ராமபாதா³ஶ்ரயாந்வேஷிவிபீ⁴ஷணவிசாரவித் ॥ 35 ॥

ராமமாஹாத்ம்யஸர்வஸ்வம் ராமஸத்³கு³ணகா³யக: ।
ராமஜாயாவிஷாதா³க்³நிநிர்த³க்³த⁴ரிபுஸைநிக: ॥ 36 ॥

ராமகல்பத்³ருமூலஸ்தோ² ராமஜீமூதவைத்³யுத: ।
ராமந்யஸ்தஸமஸ்தாஶோ ராமவிஶ்வாஸபா⁴ஜநம் ॥ 37 ॥

ராமப்ரபா⁴வரசிதஶைத்யவாலாக்³நிஶோபி⁴த: ।
ராமப⁴த்³ராஶ்ரயோபாத்ததீ⁴ரோதா³த்தகு³ணாகர: ॥ 38 ॥

ராமத³க்ஷிணஹஸ்தாப்³ஜமுகுடோத்³பா⁴ஸிமஸ்தக: ।
ராமஶ்ரீவத³நோத்³பா⁴ஸிஸ்மிதோத்புலகமூர்திமாந் ।
ராமப்³ரஹ்மாநுபூ⁴த்யாப்தபூர்ணாநந்த³நிமஜ்ஜித: ॥ 39 ॥

இதீத³ம் ராமதூ³தஸ்ய வாயுஸூநோர்மஹாத்மந: ।
ராமநாமாங்கிதம் நாமமஷ்டோத்தரஶதம் ஶுப⁴ம் ॥ 40 ॥

ப்ரஸாதா³தா³ஞ்ஜநேயஸ்ய தே³ஶிகாநுக்³ரஹேண ச ।
ரசிதம் ஸ்வாமிநாதே²ந கார்யகாரேண ப⁴க்தித: ॥ 41 ॥

பூ⁴யாத³பீ⁴ஷ்டப²லத³ம் ஶ்ரத்³த⁴யா பட²தாம் ந்ருʼணாம் ।
இஹலோகே பரத்ராபி ராமஸாயூஜ்யதா³யகம் ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads