Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 6 ॥
॥ sriganesaya namah ॥

॥ srisitaramacandrabhyam namah ॥

sriparasara uvaca –
srnu maitreya! mantrajna astottarasatasamjnikah ।
namnam hanumatascaiva stotranam sokanasanam ॥

purvam sivena parvatyah kathitam papanasanam ।
gopyadgopataram caiva sarvepsitaphalapradam ॥

viniyogah –
Om asya srihanumadastottarasatanamastotramantrasya sadasiva rsih ।
anustup chandah । srihanuman devata । hram bijam ।
hrim saktih । hrum kilakam ।
srihanumaddevata prasadasiddhyarthe jape viniyogah ।
dhyanam –
dhyayedbaladivakaradyutinibham devaridarpapaham
devendrapramukhaih prasastayasasam dedipyamanam rca ।
sugrivadisamastavanarayutam suvyaktatattvapriyam
samraktarunalocanam pavanajam pitambaralankrtam ॥

॥ iti dhyanam ॥

hanuman sthirakirtisca trnikrtajagattrayah ।
surapujyassurasrestho sarvadhisassukhapradah ॥

jnanaprado jnanagamyo vijnani visvavanditah ।
vajradeho rudramurti dagdhalanka varapradah ॥

indrajidbhayakarta ca ravanasya bhayankarah ।
kumbhakarnasya bhayado ramadasah kapisvarah ॥

laksmananandakaro devah kapisainyasya raksakah ।
sugrivasacivo mantri parvatotpatano prabhuh ॥

ajanmabrahmacari ca gambhiradhvanibhitidah ।
sarveso jvarahari ca grahakutavinasakah ॥

dhakinidhvamsakassarvabhutapretavidaranah ।
visaharta ca vibhavo nityassarvajagatprabhuh ॥

bhagavan kundali dandi svarnayajnopavitadhrt ।
agnigarbhah svarnakantih dvibhujastu krtanjalih ॥

brahmastravaranassanto – brahmanyo brahmarupadhrt ।
satruhanta karyadakso lalatakso’paresvarah ॥

lankoddipo mahakayah ranasuro’mitaprabhah ।
vayuvegi manovegi garudasya samojase ॥

mahatma visnubhaktasca bhaktabhistaphalapradah ।
sanjivinisamaharta saccidanandavigrahah ॥

trimurti pundarikakso visvajidvisvabhavanah ।
visvaharta visvakarta bhavaduhkhaikabhesajah ॥

vahnitejo mahasanto candrasya sadrso bhavah ।
setukarta karyadakso bhaktaposanatatparah ॥

mahayogi mahadhairyo mahabalaparakramah ।
aksahanta raksasaghno dhumraksavadhakrnmune ॥

grastasuryo sastravetta vayuputrah pratapavan ।
tapasvi dharmanirato kalanemivadhodyamah ॥

chayaharta divyadeho pavanah punyakrtsivah ।
lankabhayaprado dhiro muktaharavibhusitah ॥

muktido bhuktidascaiva saktida sankarastatha ।
harirniranjano nityo sarvapunyaphalapradah ॥

itidam srihareh punyanamastottarasatam ।
pathanacsravananmartyah jivanmukto bhaveddhrvam ॥

॥ iti sriparasarasamhitayantargate sriparasaramaitreyasamvade
hanumadastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top