Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 6 ॥
॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ಮೈತ್ರೇಯ! ಮನ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸಂಜ್ಞಿಕಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಹನೂಮತಶ್ಚೈವ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಶೋಕನಾಶನಮ್ ॥

ಪೂರ್ವಂ ಶಿವೇನ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಕಥಿತಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪತರಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಮ್ ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ । ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಹನುಮದ್ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಂ ದೇವಾರಿದರ್ಪಾಪಹಮ್
ದೇವೇನ್ದ್ರಪ್ರಮುಖೈಃ ಪ್ರಶಸ್ತಯಶಸಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ಋಚಾ ।
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸಮಸ್ತವಾನರಯುತಂ ಸುವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಂ
ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಂ ಪವನಜಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ತೃಣೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ಸುರಪೂಜ್ಯಸ್ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಸರ್ವಾಧೀಶಸ್ಸುಖಪ್ರದಃ ॥

ಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೀ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಃ ।
ವಜ್ರದೇಹೋ ರುದ್ರಮೂರ್ತೀ ದಗ್ಧಲಂಕಾ ವರಪ್ರದಃ ॥

ಇನ್ದ್ರಜಿದ್ಭಯಕರ್ತಾ ಚ ರಾವಣಸ್ಯ ಭಯಂಕರಃ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಭಯದೋ ರಮಾದಾಸಃ ಕಪೀಶ್ವರಃ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನನ್ದಕರೋ ದೇವಃ ಕಪಿಸೈನ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಕಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನೋ ಪ್ರಭುಃ ॥

ಆಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಗಮ್ಭೀರಧ್ವನಿಭೀತಿದಃ ।
ಸರ್ವೇಶೋ ಜ್ವರಹಾರೀ ಚ ಗ್ರಹಕೂಟವಿನಾಶಕಃ ॥

ಢಾಕಿನೀಧ್ವಂಸಕಸ್ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತವಿದಾರಣಃ ।
ವಿಷಹರ್ತಾ ಚ ವಿಭವೋ ನಿತ್ಯಸ್ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥

ಭಗವಾನ್ ಕುಂಡಲೀ ದಂಡೀ ಸ್ವರ್ಣಯಜ್ಞೋಪವೀತಧೃತ್ ।
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಃ ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಃ ದ್ವಿಭುಜಸ್ತು ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾರಣಶ್ಶಾನ್ತೋ – ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧೃತ್ ।
ಶತ್ರುಹನ್ತಾ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋಽಪರೇಶ್ವರಃ ॥

ಲಂಕೋದ್ದೀಪೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ರಣಶೂರೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ ।
ವಾಯುವೇಗೀ ಮನೋವೇಗೀ ಗರುಡಸ್ಯ ಸಮೋಜಸೇ ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಶ್ಚ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸಂಜೀವಿನೀಸಮಾಹರ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥

ತ್ರಿಮೂರ್ತೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಜಿದ್ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಭವದುಃಖೈಕಭೇಷಜಃ ॥

ವಹ್ನಿತೇಜೋ ಮಹಾಶಾನ್ತೋ ಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಸದೃಶೋ ಭವಃ ।
ಸೇತುಕರ್ತಾ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷೋ ಭಕ್ತಪೋಷಣತತ್ಪರಃ ॥

ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಧೈರ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಅಕ್ಷಹನ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೋ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷವಧಕೃನ್ಮುನೇ ॥

ಗ್ರಸ್ತಸೂರ್ಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ವಾಯುಪುತ್ರಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ತಪಸ್ವೀ ಧರ್ಮನಿರತೋ ಕಾಲನೇಮಿವಧೋದ್ಯಮಃ ॥

ಛಾಯಾಹರ್ತಾ ದಿವ್ಯದೇಹೋ ಪಾವನಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಶಿವಃ ।
ಲಂಕಾಭಯಪ್ರದೋ ಧೀರೋ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಃ ॥

ಮುಕ್ತಿದೋ ಭುಕ್ತಿದಶ್ಚೈವ ಶಕ್ತಿದ ಶಂಕರಸ್ತಥಾ ।
ಹರಿರ್ನಿರಂಜನೋ ನಿತ್ಯೋ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥

ಇತೀದಂ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಪುಣ್ಯನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ।
ಪಠನಾಚ್ಶ್ರವಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇದ್ಧೃವಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಾಶರಸಂಹಿತಾಯಾನ್ತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಪರಾಶರಮೈತ್ರೇಯಸಂವಾದೇ
ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top