Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੬ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਸ਼ਰ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ਣੁ ਮੈਤ੍ਰੇਯ! ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਸਂਜ੍ਞਿਕਃ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਹਨੂਮਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਾਂ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥

ਪੂਰ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾਃ ਕਥਿਤਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਗੋਪ੍ਯਾਦ੍ਗੋਪਤਰਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵੇਪ੍ਸਿਤਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ –
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ । ਹ੍ਰਾਂ ਬੀਜਮ੍ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਹ੍ਰੂਂ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦ੍ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਬਾਲਦਿਵਾਕਰਦ੍ਯੁਤਿਨਿਭਂ ਦੇਵਾਰਿਦਰ੍ਪਾਪਹਮ੍
ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਮੁਖੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਯਸ਼ਸਂ ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨਂ ऋਚਾ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਦਿਸਮਸ੍ਤਵਾਨਰਯੁਤਂ ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਿਯਂ
ਸਂਰਕ੍ਤਾਰੁਣਲੋਚਨਂ ਪਵਨਜਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਲਙ੍ਕਤਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਹਨੁਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਤਣੀਕਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ।
ਸੁਰਪੂਜ੍ਯਸ੍ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਸਰ੍ਵਾਧੀਸ਼ਸ੍ਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥

ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਵਿਜ੍ਞਾਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਵਜ੍ਰਦੇਹੋ ਰੁਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤੀ ਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍ਭਯਕਰ੍ਤਾ ਚ ਰਾਵਣਸ੍ਯ ਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਸ੍ਯ ਭਯਦੋ ਰਮਾਦਾਸਃ ਕਪੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨਨ੍ਦਕਰੋ ਦੇਵਃ ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਚਿਵੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪਰ੍ਵਤੋਤ੍ਪਾਟਨੋ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥

ਆਜਨ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਚ ਗਮ੍ਭੀਰਧ੍ਵਨਿਭੀਤਿਦਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਜ੍ਵਰਹਾਰੀ ਚ ਗ੍ਰਹਕੂਟਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥

ਢਾਕਿਨੀਧ੍ਵਂਸਕਸ੍ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰੇਤਵਿਦਾਰਣਃ ।
ਵਿਸ਼ਹਰ੍ਤਾ ਚ ਵਿਭਵੋ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਸਰ੍ਵਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਦਣ੍ਡੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਧਤ੍ ।
ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਃ ਦ੍ਵਿਭੁਜਸ੍ਤੁ ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਃ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਾਰਣਸ਼੍ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ – ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਧਤ੍ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਨ੍ਤਾ ਕਾਰ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ੋ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ੋऽਪਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥

ਲਙ੍ਕੋਦ੍ਦੀਪੋ ਮਹਾਕਾਯਃ ਰਣਸ਼ੂਰੋऽਮਿਤਪ੍ਰਭਃ ।
ਵਾਯੁਵੇਗੀ ਮਨੋਵੇਗੀ ਗਰੁਡਸ੍ਯ ਸਮੋਜਸੇ ॥

ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀਸਮਾਹਰ੍ਤਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥

ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤੀ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਜਿਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਹਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਭਵਦੁਃਖੈਕਭੇਸ਼ਜਃ ॥

ਵਹ੍ਨਿਤੇਜੋ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਸਦਸ਼ੋ ਭਵਃ ।
ਸੇਤੁਕਰ੍ਤਾ ਕਾਰ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਪੋਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ॥

ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਧੈਰ੍ਯੋ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਹਨ੍ਤਾ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੋ ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਵਧਕਨ੍ਮੁਨੇ ॥

ਗ੍ਰਸ੍ਤਸੂਰ੍ਯੋ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵੇਤ੍ਤਾ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਤਪਸ੍ਵੀ ਧਰ੍ਮਨਿਰਤੋ ਕਾਲਨੇਮਿਵਧੋਦ੍ਯਮਃ ॥

ਛਾਯਾਹਰ੍ਤਾ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹੋ ਪਾਵਨਃ ਪੁਣ੍ਯਕਤ੍ਸ਼ਿਵਃ ।
ਲਙ੍ਕਾਭਯਪ੍ਰਦੋ ਧੀਰੋ ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥

ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਭੁਕ੍ਤਿਦਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਦ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਹਰਿਰ੍ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥

ਇਤੀਦਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰੇਃ ਪੁਣ੍ਯਨਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਮ੍ ।
ਪਠਨਾਚ੍ਸ਼੍ਰਵਣਾਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਵੇਦ੍ਧਵਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਸ਼ਰਸਂਹਿਤਾਯਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੇ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਸ਼ਰਮੈਤ੍ਰੇਯਸਂਵਾਦੇ
ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top