Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౬ ॥
॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీసీతారామచన్ద్రాభ్యాం నమః ॥

శ్రీపరాశర ఉవాచ –
శృణు మైత్రేయ! మన్త్రజ్ఞ అష్టోత్తరశతసంజ్ఞికః ।
నామ్నాం హనూమతశ్చైవ స్తోత్రాణాం శోకనాశనమ్ ॥

పూర్వం శివేన పార్వత్యాః కథితం పాపనాశనమ్ ।
గోప్యాద్గోపతరం చైవ సర్వేప్సితఫలప్రదమ్ ॥

వినియోగః –
ఓం అస్య శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమన్త్రస్య సదాశివ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్ దేవతా । హ్రాం బీజమ్ ।
హ్రీం శక్తిః । హ్రూం కీలకమ్ ।
శ్రీహనుమద్దేవతా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేద్బాలదివాకరద్యుతినిభం దేవారిదర్పాపహమ్
దేవేన్ద్రప్రముఖైః ప్రశస్తయశసం దేదీప్యమానం ఋచా ।
సుగ్రీవాదిసమస్తవానరయుతం సువ్యక్తతత్త్వప్రియం
సంరక్తారుణలోచనం పవనజం పీతామ్బరాలఙ్కృతమ్ ॥

॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

హనుమాన్ స్థిరకీర్తిశ్చ తృణీకృతజగత్త్రయః ।
సురపూజ్యస్సురశ్రేష్ఠో సర్వాధీశస్సుఖప్రదః ॥

జ్ఞానప్రదో జ్ఞానగమ్యో విజ్ఞానీ విశ్వవన్దితః ।
వజ్రదేహో రుద్రమూర్తీ దగ్ధలఙ్కా వరప్రదః ॥

ఇన్ద్రజిద్భయకర్తా చ రావణస్య భయఙ్కరః ।
కుమ్భకర్ణస్య భయదో రమాదాసః కపీశ్వరః ॥

లక్ష్మణానన్దకరో దేవః కపిసైన్యస్య రక్షకః ।
సుగ్రీవసచివో మన్త్రీ పర్వతోత్పాటనో ప్రభుః ॥

ఆజన్మబ్రహ్మచారీ చ గమ్భీరధ్వనిభీతిదః ।
సర్వేశో జ్వరహారీ చ గ్రహకూటవినాశకః ॥

ఢాకినీధ్వంసకస్సర్వభూతప్రేతవిదారణః ।
విషహర్తా చ విభవో నిత్యస్సర్వజగత్ప్రభుః ॥

భగవాన్ కుణ్డలీ దణ్డీ స్వర్ణయజ్ఞోపవీతధృత్ ।
అగ్నిగర్భః స్వర్ణకాన్తిః ద్విభుజస్తు కృతాఞ్జలిః ॥

బ్రహ్మాస్త్రవారణశ్శాన్తో – బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మరూపధృత్ ।
శత్రుహన్తా కార్యదక్షో లలాటాక్షోఽపరేశ్వరః ॥

లఙ్కోద్దీపో మహాకాయః రణశూరోఽమితప్రభః ।
వాయువేగీ మనోవేగీ గరుడస్య సమోజసే ॥

మహాత్మా విష్ణుభక్తశ్చ భక్తాభీష్టఫలప్రదః ।
సఞ్జీవినీసమాహర్తా సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥

త్రిమూర్తీ పుణ్డరీకాక్షో విశ్వజిద్విశ్వభావనః ।
విశ్వహర్తా విశ్వకర్తా భవదుఃఖైకభేషజః ॥

వహ్నితేజో మహాశాన్తో చన్ద్రస్య సదృశో భవః ।
సేతుకర్తా కార్యదక్షో భక్తపోషణతత్పరః ॥

మహాయోగీ మహాధైర్యో మహాబలపరాక్రమః ।
అక్షహన్తా రాక్షసఘ్నో ధూమ్రాక్షవధకృన్మునే ॥

గ్రస్తసూర్యో శాస్త్రవేత్తా వాయుపుత్రః ప్రతాపవాన్ ।
తపస్వీ ధర్మనిరతో కాలనేమివధోద్యమః ॥

ఛాయాహర్తా దివ్యదేహో పావనః పుణ్యకృత్శివః ।
లఙ్కాభయప్రదో ధీరో ముక్తాహారవిభూషితః ॥

ముక్తిదో భుక్తిదశ్చైవ శక్తిద శఙ్కరస్తథా ।
హరిర్నిరఞ్జనో నిత్యో సర్వపుణ్యఫలప్రదః ॥

ఇతీదం శ్రీహరేః పుణ్యనామాష్టోత్తరశతమ్ ।
పఠనాచ్శ్రవణాన్మర్త్యః జీవన్ముక్తో భవేద్ధృవమ్ ॥

॥ ఇతి శ్రీపరాశరసంహితాయాన్తర్గతే శ్రీపరాశరమైత్రేయసంవాదే
హనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top