Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 6 ॥
॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രാഭ്യാം നമഃ ॥

ശ്രീപരാശര ഉവാച –
ശൃണു മൈത്രേയ! മന്ത്രജ്ഞ അഷ്ടോത്തരശതസംജ്ഞികഃ ।
നാംനാം ഹനൂമതശ്ചൈവ സ്തോത്രാണാം ശോകനാശനം ॥

പൂര്‍വം ശിവേന പാര്‍വത്യാഃ കഥിതം പാപനാശനം ।
ഗോപ്യാദ്ഗോപതരം ചൈവ സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദം ॥

വിനിയോഗഃ –
ഓം അസ്യ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ സദാശിവ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍ ദേവതാ । ഹ്രാം ബീജം ।
ഹ്രീം ശക്തിഃ । ഹ്രൂം കീലകം ।
ശ്രീഹനുമദ്ദേവതാ പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ധ്യാനം –
ധ്യായേദ്ബാലദിവാകരദ്യുതിനിഭം ദേവാരിദര്‍പാപഹം
ദേവേന്ദ്രപ്രമുഖൈഃ പ്രശസ്തയശസം ദേദീപ്യമാനം ഋചാ ।
സുഗ്രീവാദിസമസ്തവാനരയുതം സുവ്യക്തതത്ത്വപ്രിയം
സംരക്താരുണലോചനം പവനജം പീതാംബരാലങ്കൃതം ॥

॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

ഹനുമാന്‍ സ്ഥിരകീര്‍തിശ്ച തൃണീകൃതജഗത്ത്രയഃ ।
സുരപൂജ്യസ്സുരശ്രേഷ്ഠോ സര്‍വാധീശസ്സുഖപ്രദഃ ॥

ജ്ഞാനപ്രദോ ജ്ഞാനഗംയോ വിജ്ഞാനീ വിശ്വവന്ദിതഃ ।
വജ്രദേഹോ രുദ്രമൂര്‍തീ ദഗ്ധലങ്കാ വരപ്രദഃ ॥

ഇന്ദ്രജിദ്ഭയകര്‍താ ച രാവണസ്യ ഭയങ്കരഃ ।
കുംഭകര്‍ണസ്യ ഭയദോ രമാദാസഃ കപീശ്വരഃ ॥

ലക്ഷ്മണാനന്ദകരോ ദേവഃ കപിസൈന്യസ്യ രക്ഷകഃ ।
സുഗ്രീവസചിവോ മന്ത്രീ പര്‍വതോത്പാടനോ പ്രഭുഃ ॥

ആജന്‍മബ്രഹ്മചാരീ ച ഗംഭീരധ്വനിഭീതിദഃ ।
സര്‍വേശോ ജ്വരഹാരീ ച ഗ്രഹകൂടവിനാശകഃ ॥

ഢാകിനീധ്വംസകസ്സര്‍വഭൂതപ്രേതവിദാരണഃ ।
വിഷഹര്‍താ ച വിഭവോ നിത്യസ്സര്‍വജഗത്പ്രഭുഃ ॥

ഭഗവാന്‍ കുണ്ഡലീ ദണ്ഡീ സ്വര്‍ണയജ്ഞോപവീതധൃത് ।
അഗ്നിഗര്‍ഭഃ സ്വര്‍ണകാന്തിഃ ദ്വിഭുജസ്തു കൃതാഞ്ജലിഃ ॥

ബ്രഹ്മാസ്ത്രവാരണശ്ശാന്തോ – ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മരൂപധൃത് ।
ശത്രുഹന്താ കാര്യദക്ഷോ ലലാടാക്ഷോഽപരേശ്വരഃ ॥

ലങ്കോദ്ദീപോ മഹാകായഃ രണശൂരോഽമിതപ്രഭഃ ।
വായുവേഗീ മനോവേഗീ ഗരുഡസ്യ സമോജസേ ॥

മഹാത്മാ വിഷ്ണുഭക്തശ്ച ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ ।
സഞ്ജീവിനീസമാഹര്‍താ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥

ത്രിമൂര്‍തീ പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വിശ്വജിദ്വിശ്വഭാവനഃ ।
വിശ്വഹര്‍താ വിശ്വകര്‍താ ഭവദുഃഖൈകഭേഷജഃ ॥

വഹ്നിതേജോ മഹാശാന്തോ ചന്ദ്രസ്യ സദൃശോ ഭവഃ ।
സേതുകര്‍താ കാര്യദക്ഷോ ഭക്തപോഷണതത്പരഃ ॥

മഹായോഗീ മഹാധൈര്യോ മഹാബലപരാക്രമഃ ।
അക്ഷഹന്താ രാക്ഷസഘ്നോ ധൂംരാക്ഷവധകൃന്‍മുനേ ॥

ഗ്രസ്തസൂര്യോ ശാസ്ത്രവേത്താ വായുപുത്രഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
തപസ്വീ ധര്‍മനിരതോ കാലനേമിവധോദ്യമഃ ॥

ഛായാഹര്‍താ ദിവ്യദേഹോ പാവനഃ പുണ്യകൃത്ശിവഃ ।
ലങ്കാഭയപ്രദോ ധീരോ മുക്താഹാരവിഭൂഷിതഃ ॥

മുക്തിദോ ഭുക്തിദശ്ചൈവ ശക്തിദ ശങ്കരസ്തഥാ ।
ഹരിര്‍നിരഞ്ജനോ നിത്യോ സര്‍വപുണ്യഫലപ്രദഃ ॥

ഇതീദം ശ്രീഹരേഃ പുണ്യനാമാഷ്ടോത്തരശതം ।
പഠനാച്ശ്രവണാന്‍മര്‍ത്യഃ ജീവന്‍മുക്തോ ഭവേദ്ധൃവം ॥

॥ ഇതി ശ്രീപരാശരസംഹിതായാന്തര്‍ഗതേ ശ്രീപരാശരമൈത്രേയസംവാദേ
ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top