Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 8 ॥

ಶ್ರೀಪರಾಶರಃ –

ಸ್ತೋತ್ರಾನ್ತರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಮೈತ್ರೇಯ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್ ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಫಲದಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ನೃಣಾಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಭೀಷಣ ಋಷಿಃ ।
ಪಂಕ್ತೀ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಶ್ರೀ ಅಭೂತಪೂರ್ವಡಿಮ್ಭ ಶ್ರೀ ಅಂಜನಾಗರ್ಭ ಸಮ್ಭವಃ ।
ನಭಸ್ವದ್ವರಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ದೀಪ್ತಕಾಲಾಗ್ನಿಸಮ್ಭವಃ ॥ 1 ॥

ಭೂನಭೋಽನ್ತರಭಿನ್ನಾದಸ್ಫುರದ್ಗಿರಿಗುಹಾಮುಖಃ ।
ಭಾನುಬಿಮ್ಬಫಲೋತ್ಸಾಹೋ ಪಲಾಯಿತವಿಧುನ್ತುದಃ ॥ 2 ॥

ಐರಾವತಗ್ರಹಾವ್ಯಗ್ರೋ ಕುಲಿಶಗ್ರಸನೋನ್ಮುಖಃ ।
ಸುರಾಸುರಾಯುಧಾಭೇದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯವರೋದಯಃ ॥ 3 ॥

ಹನುಮಾನಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತಬಲಪೌರುಷಃ ।
ಶಿಖಾವಾನ್ ರತ್ನಮಂಜೀರೋ ಸ್ವರ್ಣಕೃಷ್ಣೋತ್ತರಚ್ಛದಃ ॥ 4 ॥

ವಿದ್ಯುದ್ವಲಯಯಜ್ಞೋಪವೀತದ್ಯುಮಣಿಮಂಡನಃ ।
ಹೇಮಮೌಂಜೀಸಮಾಬದ್ಧಶುದ್ಧಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಃ ॥ 5 ॥

ಕನತ್ಕನಕಕೌಪೀನೋ ವಟುರ್ವಟುಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಸಿಂಹಸಂಹನನಾಕಾರೋ ತರುಣಾರ್ಕನಿಭಾನನಃ ॥ 6 ॥

ವಶಂವದೀಕೃತಮನಾಸ್ತಪ್ತಚಾಮೀಕರೇಕ್ಷಣಃ ।
ವಜ್ರದೇಹೋ ವಜ್ರನಖಃ ವಜ್ರಸ್ಪರ್ಶೋಗ್ರವಾಲಜಃ ॥ 7 ॥

ಅವ್ಯಾಹತಮನೋವೇಗೋ ಹರಿರ್ದಾಶರಥಾನುಗಃ ।
ಸಾರಗ್ರಹಣಚಾತುರ್ಯಶ್ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೈಕಪಾರಗಃ ॥ 8 ॥

ಪಮ್ಪಾನದೀಚರೋ ವಾಗ್ಮೀ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕೃತ್ ।
ಸ್ವಾಮಿಮುದ್ರಾಂಕಿತಕರೋ ಕ್ಷಿತಿಜಾನ್ವೇಷಣೋದ್ಯಮಃ ॥ 9 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಾಸಮಾಲೋಕೋ ಬಿಲಮಾರ್ಗವಿನಿರ್ಗಮಃ ।
ಆಮ್ಬೋಧಿದರ್ಶನೋದ್ವಿಗ್ನಮಾನಸೋಂಗದಧೈರ್ಯದಃ ॥ 10 ॥

ಪ್ರಾಯೋಪದಿಷ್ಟಪ್ಲವಗಪ್ರಾಣತ್ರಾತಪರಾಯಣಃ ।
ಅದೇವದಾನವಗತಿಃ ಅಪ್ರತಿದ್ವನ್ದ್ವಸಾಹಸಃ ॥ 11 ॥

ಸ್ವದೇಹಸಮ್ಭವಜ್ಜಂಘಾಮೇರುದ್ರೋಣೀಕೃತಾರ್ಣವ । ಮೇರು
ಸಾಗರಶ್ರುತವೃತ್ತಾನ್ತಮೈನಾಕಕೃತಪೂಜನಃ ॥ 12 ॥

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಸುರಸಾಽರ್ಥಿತಃ ।
ತ್ರಿಂಶದ್ಯೋಜನಪರ್ಯನ್ತಚ್ಛಾಯಾಛಾಯಾಗ್ರಹಾನ್ತಕಃ ॥ 13 ॥

ಲಂಕಾಹಂಕಾರಶಮನಶ್ಶಂಕಾಟಂಕವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಹಸ್ತಾಮಲಕವದೃಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಃ ಪುರಾಖಿಲಃ ॥ 14 ॥

ಚಿತಾದುರನ್ತವೈದೇಹೀಸಮ್ಪಾದನಫಲಶ್ರಮಃ ।
ಮೈಥಿಲೀದತ್ತಮಾಣಿಕ್ಯೋ ಭಿನ್ನಾಶೋಕವನದ್ರುಮಃ ॥ 15 ॥

ಬಲೈಕದೇಶಕ್ಷಪಣಃ ಕುಮಾರಾಕ್ಷನಿಷೂದನಃ ।
ಘೋಷಿತಸ್ವಾಮಿವಿಜಯಸ್ತೋರಣಾರೋಹಣೋಚ್ಛ್ರಿಯಃ ॥ 16 ॥

ರಣರಂಗಸಮುತ್ಸಾಹೋ ರಘುವಂಶಜಯಧ್ವಜಃ ।
ಇನ್ದ್ರಜಿದ್ಯುದ್ಧನಿರ್ಭೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಪರಿವರ್ತನಃ ॥ 17 ॥

ಪ್ರಭಾಷಿತದಶಗ್ರೀವೋ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಪಟ್ಟಣಃ ।
ವಾರ್ಧಿನಾಶಾನ್ತವಾಲರ್ಚಿಃ ಕೃತಕೃತ್ಯೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 18 ॥

ಕಲ್ಲೋಲಾಸ್ಫಾಲವೇಲಾನ್ತಪಾರಾವಾರೋಪರಿಪ್ಲವಃ ।
ಸ್ವರ್ಗಮಾಕಾಂಕ್ಷಕೀಶೌಘದ್ದೃಕ್ಚಕೋರೇನ್ದುಮಂಡಲಃ ॥ 19 ॥ ??

ಮಧುಕಾನನಸರ್ವಸ್ವಸನ್ತರ್ಪಿತವಲೀಮುಖಃ ।
ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತೇತಿ ವಚನಾತ್ಕೋಸಲೇನ್ದ್ರಾಭಿನನ್ದಿತಃ ॥ 20 ॥

ಸ್ಕನ್ಧಸ್ಥಕೋದಂಡಧರಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಘನನಿಸ್ವನಃ ।
ಸಿನ್ಧುಬನ್ಧನಸನ್ನಾಹಸ್ಸುವೇಲಾರೋಹಸಮ್ಭ್ರಮಃ ॥ 21 ॥

ಅಕ್ಷಾಖ್ಯಬಲಸಂರುದ್ಧಲಂಕಾಪ್ರಾಕಾರಭಂಜನಃ ।
ಯುಧ್ಯದ್ವಾನರದೈತೇಯಜಯಾಪಜಯಸಾಧನಃ ॥ 22 ॥

ರಾಮರಾವಣಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಜ್ವಾಲಾಜಾಲನಿರೀಕ್ಷಣಃ ।
ಮುಷ್ಟಿನಿರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರೋ ಮುಹುರ್ನುತನಭಶ್ಚರಃ ॥ 23 ॥

ಜಾಮ್ಬವನ್ನುತಿಸಂಹೃಷ್ಟೋ ಸಮಾಕ್ರಾನ್ತನಭಶ್ಚರಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗರ್ವವಿಧ್ವಂಸೀ ವಶ್ಯದ್ದಿವ್ಯೌಷಧೀನಗಃ ॥ 24 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಮೂರ್ಛಾಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರತ್ಯೂಷಸ್ತುಷ್ಟವಾನರಃ ।
ರಾಮಾಸ್ತ್ರಧ್ವಂಸಿತೇನ್ದ್ರಾರಿಸೈನ್ಯವಿನ್ಯಸ್ತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 25 ॥

ಹರ್ಷವಿಸ್ಮಿತಭೂಪುತ್ರೀಜಯವೃತ್ತಾನ್ತಸೂಚಕಃ ।
ರಾಘವೀರಾಘವಾರೂಢಪುಷ್ಪಕಾರೋಹಕೌತುಕಃ ॥ 26 ॥

ಪ್ರಿಯವಾಕ್ತೋಷಿತಗುಹೋ ಭರತಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಸಮ್ಭಾರಸಮ್ಭ್ರಮಃ ॥ 27 ॥

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥದಯಿತಾದತ್ತಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಃ ।
ರಾಮಾಯಣಸುಧಾಸ್ವಾದರಸಿಕೋ ರಾಮಕಿಂಕರಃ ॥ 28 ॥

ಅಮೋಘಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರೌಘಸ್ಮೃತಿನಿರ್ಘೂತಕಲ್ಮಷಃ
ಭಜತ್ಕಿಮ್ಪುರುಷದ್ವೀಪೋ ಭವಿಷ್ಯತ್ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಃ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಕಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 29 ॥

ನಾಮಾನೀಮಾನಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದನನ್ಯಗತಿಕಃ ಪಠೇತ್ ।
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಖೇ ರಾಜಮುಖೇ ನಿಪತನ್ನಾವಸೀದತಿ ॥ 30 ॥

ವಿಶ್ವಾಕರ್ಷಣವಿದ್ವೇಷಸ್ತಮ್ಭನೋಚ್ಚಾಟನಾದಯಃ ।
ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ಪಠನಾದೇವ ನಾತ್ರ ಶಂಕಾ ಕುರು ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 31 ॥

ನಾಮಸಂಖ್ಯಾಪ್ಯಪೂಪಾನಿ ಯೋದತ್ತೇ ಮನ್ದವಾಸರೇ ।
ಛಾಯೇವ ತಸ್ಯ ಸತತಂ ಸಹಾಯೋ ಮಾರುತಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 32 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *