Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 8 ॥

sriparasarah –

stotrantaram pravaksyami srnu maitreya tattvatah ।
astottarasatam namnam hanumatpratipadakam ॥

ayurarogyaphaladam putrapautrapravardhanam ।
guhyadguhyatamam stotram sarvapapaharam nrnam ॥

asya srihanumadastottarasatadivyanamastotramantrasya vibhisana rsih ।
pankti chandah । srihanuman paramatma devata ।
marutatmaja iti bijam । anjanasunuriti saktih ।
vayuputra iti kilakam ।
mama srihanumatprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

sri abhutapurvadimbha sri anjanagarbha sambhavah ।
nabhasvadvarasamprapto diptakalagnisambhavah ॥ 1 ॥

bhunabho’ntarabhinnadasphuradgiriguhamukhah ।
bhanubimbaphalotsaho palayitavidhuntudah ॥ 2 ॥

airavatagrahavyagro kulisagrasanonmukhah ।
surasurayudhabhedyo vidyavedyavarodayah ॥ 3 ॥

hanumaniti vikhyato prakhyatabalapaurusah ।
sikhavan ratnamanjiro svarnakrsnottaracchadah ॥ 4 ॥

vidyudvalayayajnopavitadyumanimandanah ।
hemamaunjisamabaddhasuddhajambunadaprabhah ॥ 5 ॥

kanatkanakakaupino vaturvatusikhamanih ।
simhasamhananakaro tarunarkanibhananah ॥ 6 ॥

vasamvadikrtamanastaptacamikareksanah ।
vajradeho vajranakhah vajrasparsogravalajah ॥ 7 ॥

avyahatamanovego harirdasarathanugah ।
saragrahanacaturyassabdabrahmaikaparagah ॥ 8 ॥

pampanadicaro vagmi ramasugrivasakhyakrt ।
svamimudrankitakaro ksitijanvesanodyamah ॥ 9 ॥

svayamprabhasamaloko bilamargavinirgamah ।
ambodhidarsanodvignamanasongadadhairyadah ॥ 10 ॥

prayopadistaplavagapranatrataparayanah ।
adevadanavagatih apratidvandvasahasah ॥ 11 ॥

svadehasambhavajjanghamerudronikrtarnava । meru
sagarasrutavrttantamainakakrtapujanah ॥ 12 ॥

anoraniyanmahato mahiyan surasa’rthitah ।
trimsadyojanaparyantacchayachayagrahantakah ॥ 13 ॥

lankahankarasamanassankatankavivarjitah ।
hastamalakavadrstaraksasantah purakhilah ॥ 14 ॥

citadurantavaidehisampadanaphalasramah ।
maithilidattamanikyo bhinnasokavanadrumah ॥ 15 ॥

balaikadesaksapanah kumaraksanisudanah ।
ghositasvamivijayastoranarohanocchriyah ॥ 16 ॥

ranarangasamutsaho raghuvamsajayadhvajah ।
indrajidyuddhanirbhito brahmastraparivartanah ॥ 17 ॥

prabhasitadasagrivo bhasmasatkrtapattanah ।
vardhinasantavalarcih krtakrtyottamottamah ॥ 18 ॥

kallolasphalavelantaparavaropariplavah ।
svargamakanksakisaughaddrkcakorendumandalah ॥ 19 ॥ ??

madhukananasarvasvasantarpitavalimukhah ।
drsta siteti vacanatkosalendrabhinanditah ॥ 20 ॥

skandhasthakodandadharah kalpantaghananisvanah ।
sindhubandhanasannahassuvelarohasambhramah ॥ 21 ॥

aksakhyabalasamruddhalankaprakarabhanjanah ।
yudhyadvanaradaiteyajayapajayasadhanah ॥ 22 ॥

ramaravanasastrastrajvalajalaniriksanah ।
mustinirbhinnadaityendro muhurnutanabhascarah ॥ 23 ॥

jambavannutisamhrsto samakrantanabhascarah ।
gandharvagarvavidhvamsi vasyaddivyausadhinagah ॥ 24 ॥

saumitrimurchasantyarthe pratyusastustavanarah ।
ramastradhvamsitendrarisainyavinyastavikramah ॥ 25 ॥

harsavismitabhuputrijayavrttantasucakah ।
raghaviraghavarudhapuspakarohakautukah ॥ 26 ॥

priyavaktositaguho bharatanandadayakah ।
srisitaramapattabhisekasambharasambhramah ॥ 27 ॥

kakutsthadayitadattamuktaharavirajitah ।
ramayanasudhasvadarasiko ramakinkarah ॥ 28 ॥

amoghamantrayantraughasmrtinirghutakalmasah
bhajatkimpurusadvipo bhavisyatpadmasambhavah ।
apaduddharakah sriman sarvabhistaphalapradah ॥ 29 ॥

namanimani yah kascidananyagatikah pathet ।
mrtyormukhe rajamukhe nipatannavasidati ॥ 30 ॥

visvakarsanavidvesastambhanoccatanadayah ।
sidhyanti pathanadeva natra sanka kuru kvacit ॥ 31 ॥

namasankhyapyapupani yodatte mandavasare ।
chayeva tasya satatam sahayo marutirbhavet ॥ 32 ॥

॥ iti srihanumadastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top